Reactine Tabletten 21 stuks

Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten, voor de behandeling van allergie.

Cetirizine dihydrochloride is het werkzame bestanddeel van Reactine.
Reactine is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Reactine bestemd voor de verlichting van:
· neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.
· chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria).
Zoals alle geneesmiddelen kan Reactine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen
krijgt.
Van de volgende bijwerkingen is melding gemaakt in post-marketing onderzoek. De frequenties worden als
volgt gedefinieerd: vaak: > 1/100, < 1/10; soms: > 1/1.000, < 1/100; zelden: > 1/10.000, < 1/1.000; zeer
zelden: < 1/10.000.
- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
zeer zelden: verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- Lichaam als geheel:
vaak: vermoeidheid
- Hartstoornissen:
zelden: versnelde hartwerking (tachycardie)
- Oogaandoeningen:
zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, krampachtige oogbewegingen (oculogyretisch effect)
- Maagdarmstelselaandoeningen:
vaak: droge mond, misselijkheid, diarree
soms: buikpijn
- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: extreme vermoeidheid (asthenie), malaise
zelden: opeenhoping van vocht (oedeem)
- Immuunsysteemaandoeningen:
zelden: overgevoeligheidsreacties, waarvan sommige ernstig
- Lever- en galaandoeningen:
zelden: verminderde leverfunctie
- Onderzoeken:
zelden: gewichtstoename
- Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: duizeligheid, hoofdpijn
soms: tintelingen (paresthesie)
zelden: stuipen, bewegingsstoornis
zeer zelden: bewusteloosheid (syncope), bevingen (tremor), stoornis smaakgewaarwording
(dysgeusie)
- Psychiatrische stoornissen:
vaak: slaperigheid
soms: agitatie
zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid
zeer zelden: tik
- Nier- en urinewegaandoeningen:
zeer zelden: afwijkende urinelozing (dysurie)
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
vaak: keelontsteking (faryngitis), neusontsteking (rhinitis)
- Huid-en onderhuidaandoeningen:
soms: jeuk, huiduitslag
zelden: galbulten
zeer zelden: vochtophoping (oedeem), huidontsteking (dermatitis medicamentosa)
- Cetirizine is het werkzame bestanddeel van Reactine. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine
dihydrochloride.
- De andere hulpstoffen zijn microkristallijn cellulose, lactose, macrogol 400, magnesiumstearaat,
hypromellose (E464), colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171).
Gebruik Reactine niet
· wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met
een creatinineklaring onder 10 ml/min)
· wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de
andere bestanddelen (hulpstoffen) van Reactine, voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten
(nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen)
· wanneer bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase deficiëntie
of glucose-galactose malabsorptie
Wees extra voorzichtig met Reactine
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien
noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.
Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het optreden van
stuipen.
Tussen alcohol (bloedspiegel van 5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van
cetirizine in de normale dosis zijn geen wisselwerkingen, die een duidelijke invloed zouden kunnen
hebben, waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt aangeraden het gelijktijdige
gebruik van alcohol te vermijden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Inname van Reactine met voedsel en drank
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van Reactine door zwangere vrouwen te worden
vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke
effecten op het ongeboren kind. Desalniettemin dient het gebruik van het geneesmiddel te worden gestaakt.
U dient Reactine niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat cetirizine wordt
uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Reactine in de aanbevolen dosis de aandacht, de
alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of machines
te gaan bedienen, dient u de aanbevolen dosis niet te overschrijden. U wordt geadviseerd af te wachten en
te zien hoe u op het geneesmiddel reageert.
Bij daarvoor gevoelige patiënten kan het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere stoffen die het centrale
zenuwstelsel onderdrukken een effect hebben op de aandacht en het vermogen om te reageren.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Reactine
Reactine filmomhulde tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Merk Reactine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Algemeen
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal

Reactine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.