Mylan Acetylcysteine 600mg Zakjes 60 stuks

Slijmoplossend geneesmiddel voor een vastzittende hoest met slijmen, in de vorm van instant poederzakjes. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis,mucoviscidose en paracetamolvergiftiging.

Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) voor het vloeibaar maken van slijmen (lost slijmen op die bij
aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen van chronische
bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) welke gekenmerkt wordt door chronisch
hoesten, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid, en veroorzaakt wordt door chronische
ontsteking van de luchtwegen en oxidatieve stress.

Het wordt gebruikt voor :
A. Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Mucoviscidose (taaislijmziekte).
C. Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij
aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.
D. De behandeling van een paracetamolvergiftiging.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven :
Zeer vaak : ≥ 1/10; vaak : ≥1/100, < 1/10; soms : ≥ 1/1000, < 1/100; zelden : ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer
zelden : < 1/10000.

Maagdarmstelselaandoeningen :
Vaak : misselijkheid.
Soms : ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis).
Zelden : braken.
Zeer zelden : diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen :
Soms : netelroos (urticaria).
Zelden : huiduitslag (rash).

Ademhalingsstelselaandoeningen :
Soms : overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe) .
Zeer zelden : vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).

Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden : overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, huiduitslag met
roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het aangezicht.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen :
Zeer zelden : duizeligheid.

Hartaandoeningen :
Zeer zelden : versnelde hartwerking (tachycardie).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
· De andere stoffen in dit middel zijn aspartaam, β-caroteen (E160), sinaasappelaroma, sorbitol (E420).

Hoe ziet Acetylcysteine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 10, 14, 30 of 60 zakjes.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aerosol, vernauwing van de luchtwegen kan
uitlokken.
· Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen door
houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
· Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne;
patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben moeten, in geval van zware maagklachten, hun arts
raadplegen.
· Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek "Neemt u nog andere geneesmiddelen in" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Acetylcysteine Mylan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars
werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en
van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt) nl.
amoxicilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamfenicol en amoxicilline in associatie met
clavulaanzuur, stelt geen problemen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid
geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het
geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan
wijzigen.

Acetylcysteine Mylan bevat:
· Sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
· Aspartaam. Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Merk Mylan
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Mylan Acetylcysteine 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.