Nosca Mereprine Tabletten 24 stuks

Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van tabletten.

Nosca-Méréprine® is een geneesmiddel in tabletvorm, en wordt gebruikt bij symptomatische 
behandeling van niet productieve hoest. 
Zoals elk geneesmiddel kan Nosca-Méréprine® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken. 
 
• Een verhoogde dosis kan een daling van de bloeddruk geven. 
• Sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.
• Een verhoogde dosis kan samentrekking van de longblaasjes veroorzaken. 
• Acute pijn in de borst werd vastgesteld.
• Misselijkheid en braken. 
• Constipatie kan ontstaan. 
• Allergische huidreacties met uitslag en jeuk kunnen worden waargenomen. 
• Acute pijn in de buik werd vastgesteld. 
• Oogbindvliesontsteking. 
 
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker. 

Welke stoffen bevat Nosca-Méréprine®? 
- De werkzame stof in Nosca-Méréprine® is : Noscapine HCl 15 mg . 
- De andere stoffen in Nosca-Méréprine® zijn : Microkristallijne cellulose – Stearinezuur - Anhydrisch
 colloidaal siliciumdioxide . 

Hoe ziet Nosca-Méréprine® er uit en hoeveel tabletten zitten er in een verpakking? 
De tabletten zijn wit en rond; voor oraal gebruik. Een doosje (24 tabletten) bevat 2 
blisterverpakkingen à 12 tabletten of 5 blisterverpakkingen à 10 tabletten (50 tabletten). Niet alle 
verpakkingen hoeven in de handel te zijn.

Wanneer mag u Nosca-Méréprine® niet gebruiken? 
- Bij overgevoeligheid voor noscapine of voor een van de andere bestanddelen die in dit 
geneesmiddel zitten. Deze bestanddelen kunt u vinden onder punt 6.
- Ademhalingsinsufficiëntie.
- Astmatisch hoesten. 
- Kinderen onder de 6 jaar. 
- Bij zwangerschap en borstvoeding. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nosca-Méréprine®? 
- Indien er tevens sprake is van een productieve hoest dient men, alvorens dit geneesmiddel te
 gebruiken, er zich van te vergewissen wat de oorzaken zijn en met de arts of apotheker te
 overleggen of een aangepaste behandeling nodig is. 
- Bejaarde personen kunnen gevoeliger zijn. Dosisreductie kan noodzakelijk zijn.
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
 geneesmiddelen” te lezen. 
  
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat 
in het verleden is geweest.
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Nosca-Méréprine® nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 
voorschrift voor nodig heeft. 
Niet samen gebruiken met sedativa.
Niet samen gebruiken met warfarine, een geneesmiddel dat de bloedstolling remt.
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Niet samen gebruiken met alcohol. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Als voorzorgsmaatregel is het aangewezen Nosca-Méréprine® tabletten niet te gebruiken tijdens de 
zwangerschap en de borstvoeding wegens mogelijk risico op de ontwikkeling van de vrucht. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het gebruik van dit geneesmiddel kan slaperigheid veroorzaken. Het is niet aangewezen voertuigen 
te besturen of machines te bedienen waarbij hoge waakzaamheid vereist is.
Sedativa en alcohol versterken het effect. 

Merk Nosca
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Nosca Mereprine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.