Scopolamine Hbr 0,25mg sterop 10x1ml

Geneesmiddel op basis van scopolaminehydrobromide, in de vorm van ampules voor injectie. Wordt gebruikt als palliatieve zorgbehandeling om de luchtwegen vrij te maken.

10,80
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

De scopolaminehydrobromide is een anticholinerg krampstillend middel.
Dit geneesmiddel onderdrukt het parasympathisch zenuwstelsel, hetgeen een vermindering 
van de secreties en van de samentrekking van de gladde spieren veroorzaakt 
(spijsverteringsstelsel en urinewegen).
Het wordt gebruikt als
- palliatieve zorgbehandeling van het gereutel dat veroorzaakt wordt door obstructie van de 
bovenste luchtwegen. 
- premedicatie voorafgaand aan een anesthesie of medisch onderzoek, teneinde de 
speekselvorming, de secreties en de helft van de gladde spieren te verminderen.
Zoals elk geneesmiddel kan Scopolamine HBr Sterop bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.
De frequentie van mogelijke bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: 
- zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten 
- vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten 
- soms: bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten 
- zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten 
- zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten 
- niet bekend : de frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden 
vastgesteld.
Tijdens de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden :
Zeer vaak :
- Verminderde traansecretie, accomodatiestoornissen van het oog (Cycloplegie), verwijding
van de pupil (Mydriasis), verhoging van de intraoculaire druk (nauwe-hoek glaucoom)
- Droge mond, constipatie
Vaak : 
- Urineretentie
Soms : 
- Sedatie, slaperigheid, prikkelbaarheid, mentale confusie, hallucinaties, delirium, verwarring,
coma, amnesie, duizeligheid, excitabiliteit
Niet bekend : 
- Versnelling van de hartslag, hartkloppingen
- Irritatie op de injectieplaats
De verwijding van de pupil kan ook te wijten zijn aan een besmetting via oogcontact met de
vingers die de scopolamineoplossing behandeld hebben.
Deze bijwerkingen kunnen afnemen en zelfs verdwijnen door de dosis aan te passen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Scopolamine HBr Sterop?
De werkzame stof is scopolaminehydrobromide.
Naargelang de dosering bevat elke ampul van 1ml oplossing 0,25 mg 
scopolaminehydrobromide of 0,50 mg scopolaminehydrobromide.
De andere stoffen (excipiens) zijn natriumchloride, zoutzuur (voor aanpassing van de pH) en 
water voor injectie.

Hoe ziet Scopolamine HBr Sterop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Scopolamine HBr Sterop is een heldere, kleurlose en vrije van zichtbare deeltjes oplossing
verpakt in 1ml glazen ampullen.
Dozen van 3, 10 ampullen (publiek) en van 50, 100 ampullen (ziekenhuis gebruik).
Wanneer mag u Scopolamine HBr Sterop niet gebruiken?
- als U allergisch (overgevoelig) bent voor scopolamine. 
- als u lijdt aan een verhoging van de intraoculaire druk (nauwe-hoek glaucoom).
- als u lijdt aan urineretentie gekoppeld aan uretro-prostaatstoornissen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Scopolamine HBr Sterop?
Als u lijdt aan :
- een prostaathypertrofie die een urineretentie kan veroorzaken.
- een verminderde lever-en nierfunctie.
- een angina pectoris (coronaire insufficiëntie), hartritmestoornissen met een thyroïde 
oorsprong.
- chronische bronchitis.
- een zeer trage stoelgang en een darmafsluiting te wijten aan een verlamming van de dunne
darm. 
Omwille van een risico op delirium dient men er zich van te verzekeren, na het eerste gebruik
van scopolamine, dat de patiënt geen verminderde werking van de intellectuele functies,
verwarring of hallucinaties vertoont vooraleer een nieuwe injectie toe te dienen.
Door zijn invloed op de werking van het maag-darmstelsel kan de scopolamine de absorptie
van geneesmiddelen voor oraal gebruik verminderen.
Interferentie met laboratoriumtesten : de toediening van scopolamine wordt niet aanbevolen
binnen de 24 uur voorafgaand aan een secretietest van maagzuur want de anticholinergica
kunnen de effecten van het gebruikt product bestrijden om de secretiefunctie van maagzuur te
evalueren.
De beslissing tot het al dan niet gebruiken van het geneesmiddel behoort toe aan de 
behandelende arts.
Lees ook de rubriek " Gebruik met andere geneesmiddelen" wanneer u reeds andere 
geneesmiddelen inneemt.
Raadpleeg uw arts wanneer een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is
of geweest is in het verleden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Scopolamine HBr Sterop nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort 
geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen 
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Een additief effect van de scopolamine kan waargenomen worden in geval van gelijktijdige 
toediening met andere atropineachtige producten (geneesmiddelen tegen de ziekte van 
Parkinson, sommige geneesmiddelen tegen de depressie en neuroleptica (kalmerende 
middelen), antihistaminica H1, disopyramide, mequitazine, amantadine) en met sommige 
mono-amine oxidase inhibitoren (IMAO).
Een verminderde werking van de scopolamine kan waargenomen worden in geval van 
gelijktijdige toediening met parasympathicomimetica.
De scopolaminehydrobromide kan de maag-darmeffecten van de cisapride, domperidon en
metoclopramide beperken, evenals de opname van levodopa.
De gelijktijdige toediening van scopolaminehydrobromide en procaïnamide kan een
vertraagde hartslag veroorzaken.
Een verminderde werking van de parasympathicomimetische geneesmiddelen wanneer ze 
tegelijkertijd met scopolaminehydrobromide ingenomen worden (ACh-derivaten, pilocarpine, 
al dan niet reversibele cholinesteraseremmers).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De alcoholinname moet afgewezen worden. 

Zwangerschap 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Alhoewel dierstudies en klinische studies geen enkel nefast effect op de vorming en de 
ontwikkeling van de foetus hebben laten zien, wordt het gebruik van dit product overgelaten 
aan het oordeel van de arts.
De scopolamine doorloopt de placenta en gaat dus over in de foetus waar het zijn werking kan
uitoefenen en een respiratoire depressie veroorzaken bij de pasgeborene als het geneesmiddel 
kort voor of tijdens de bevalling gebruikt wordt. Het wordt dus aanbevolen in dit geval 
gedurende een periode de spijsverteringsfuncties en de respiratoire functies van de 
pasgeborene te bewaken.
Vruchtbaarheid : Het is onwaarschijnlijk dat de scopolamine de vruchtbaarheid beïnvloedt. 

Borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
De scopolamine wordt niet aanbevolen tijdens het geven van borstvoeding. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
De scopolamine kan slaperigheid en gezichtsstoornissen veroorzaken. Het is bijgevolg niet 
aangewezen een voertuig te besturen of machines te bedienen onder invloed van de 
scopolamine.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.


Merk Scopolamine
Generisch middel? available

Scopolamine Hbr 0,25mg sterop is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.