Panadol 500mg Tabletten 20 stuks

Geneesmiddel op basis van paracetamol. Pijnstillend en koortswerend. Paracetamol is een veilige manier van pijnbestrrijding, vrij van voorschrift en kan worden gebruikt in geval van hoofdpijn, koorts, artrose, spierpijn, menstruatieklachten. Mag gebruikt worden tijdens zwangerschap.

3,24
Tijdelijk geen voorraad
f product.view.content.addfavourite
PANADOL 500 mg tabletten is een antipyreticum en analgeticum. PANADOL 500 mg tabletten
wordt gebruikt bij koorts en pijn.
Zoals alle geneesmiddelen kan PANADOL 500 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bloedplaatjes, bloedingen en stollingsstoornissen:
Zeldzame gevallen van thrombopenie, leukopenie en hemolytische anemie zijn gerapporteerd.

Aandoeningen van de huid en onderhuid:
Zeldzame gevallen van huidreacties zoals erytheem, urticaria, oedeem van Quincke en andere tekenen van
anaphylaxis, zijn gerapporteerd.

Aandoeningen van de lever:
Biologische tekenen van levertoxiciteit, bestaande uit een verhoging van transaminases, zijn waargenomen
na behandeling met hoge doses. Deze levertoxiciteit wordt versterkt door alcohol en microsomale
leverinductoren (zie ‘Interacties”).

Wanneer dergelijke reacties zich voordoen, dient de behandeling te worden gestaakt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw apotheker.
Wat bevat PANADOL 500 mg tabletten
- Het werkzame bestanddeel is paracetamol.
- De andere bestanddelen zijn vloeibaar maïszetmeel, maïszetmeel, talk, stearinezuur, povidon,
kaliumsorbaat, hypromellose en triacetine.

Hoe ziet PANADOL 500 mg tabletten eruit en wat is de inhoud van de verpakking
PANADOL 500 mg tabletten doen zich voor in de vorm van tabletten en zijn verpakt in
doordrukstrips. Een doosje kan 20, 30 of 60 omhulde tabletten bevatten.
Gebruik PANADOL 500 mg tabletten niet
· Als u of uw kind allergisch (overgevoelig) bent/is voor paracetamol, voor fenacetine of voor één
van de andere bestanddelen van PANADOL 500 mg tabletten.
· Als u of uw kind ernstige leverinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
· Als u of uw kind nierinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
· Herhaalde toediening van paracetamol is tegenaangewezen bij patiënten, die lijden aan
bloedarmoede of aan hart- of longziekten.

Wees extra voorzichtig met PANADOL 500 mg tabletten

· Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aangeraden dosis niet overschrijden,
noch de behandeling verlengen.
· De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de
symptomen aanwezig zijn. Het is niet volledig uitgesloten dat paracetamol een rol speelt in het
ontstaan van bepaalde nefropathieën ten gevolge van analgetica.
· Raadpleeg uw geneesheer indien de symptomen aanhouden.
· Het risico op levertoxiciteit kan verhoogd zijn bij patiënten die enzymatische inductoren
gebruiken, zoals barbituraten en anticonvulsiva.
· Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met PANADOL om
het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te verminderen.
· Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie.
· Bij oudere personen dienen lever- en nierfunctietesten te worden uitgevoerd om tijdig een
eventuele lever- of nierinsufficiëntie te detecteren.
Raadpleeg uw arts als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u of op uw kind van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
· Toediening van actieve kool vermindert de absorptie van paracetamol bij overdosering.
· In geval van gelijktijdige inname met barbituraten of fenytoïne kan een inductie van leverenzymen
optreden.
· Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramphenicol verlengen.
· Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de serumconcentratie van paracetamol.
Verhoogde serumconcentraties zijn geassocieerd met levertoxiciteit.
· Dit geneesmiddel kan gelijktijdig met warfarine worden gebruikt.
· Dankzij de zwakke binding van paracetamol aan plasma-eiwitten kan het gelijktijdig worden
gebruikt met antistollingsmiddelen. Echter, inname van paracetamol gedurende meerdere dagen
kan het risico op bloedingen doen toenemen.
· De absorptie van paracetamol kan stijgen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met
metoclopramide en dalen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met cholestyramine.
· Gezien het risico op een afname van het aantal leukocyten (leukopenie) bij gelijktijdige inname
van paracetamol en AZT (zidovudine), dient hun gelijktijdig gebruik uitsluitend onder medisch
toezicht plaats te vinden.

Zwangerschap en borstvoeding
Paracetamol passeert de placenta. Gebruik ervan in het eerste trimester van de zwangerschap wordt
afgeraden. Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. In zeer zeldzame gevallen is melding
gemaakt van een allergische reactie van de zuigeling op paracetamol, dat via de moedermelk werd
afgegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u PANADOL 500 mg tabletten inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PANADOL 500 mg tabletten heeft geen enkel effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PANADOL 500 mg tabletten
De tabletten bevatten kaliumsorbaat als conserveringsmiddel. Dit conserveringsmiddel kan allergische
reacties uitlokken (reacties van de huid).
Merk Panadol
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Panadol 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.