Niquitin 4mg mint Kauwgom 100 stuks

Nicotine vervangende kauwgoms met muntsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.

Hulpmiddel om te stoppen met roken.
Als u een poging doet om te stoppen met roken met behulp van dit middel, is het belangrijk dat u uw uiterste best doet om helemaal te stoppen met roken. Mocht u toch een sigaret roken terwijl u gebruikmaakt van een nicotine vervangende therapie, dan moet u doorgaan met uw stoppoging. Als u moeite blijft hebben om te stoppen met roken, kan het helpen om met uw arts, verpleegkundige, rookstop consulent of apotheker te praten. 

Niquitin Mint 4 mg kauwgom is bestemd voor rokers die meer dan 20 sigaretten per dag roken.  

U mag niet op dit middel kauwen zoals u met normale kauwgom doet. Als u te snel en zonder tussen pozen kauwt op dit middel, wordt de nicotine te snel afgegeven. Dit kan ongemak veroorzaken (bijvoorbeeld brandend maagzuur en hikken). U gebruikt dit middel door het papier te verwijderen en de kauwgom naar buiten te drukken. Vervolgens stopt u één stuk kauwgom in uw mond en kauwt u langzaam totdat de smaak sterk wordt (ongeveer 1 minuut). Stop vervolgens met kauwen en duw de kauwgom tegen uw wang. Wanneer de smaak minder sterk wordt, kauwt u een paar keer totdat de smaak sterk wordt. Dan stopt u weer even. Nadat u de kauwgom ongeveer een half uur op deze wijze heeft gebruikt, is alle nicotine afgegeven. U mag niet eten of drinken als u de kauwgom in uw mond heeft. Dit kan er namelijk voor zorgen dat er minder nicotine wordt opgenomen.Gebruik niet meer dan 15 stuks kauwgom per dag. Als u het gevoel heeft dat u dit middel langer dan 9 maanden in totaal nodig heeft, moet u een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg om advies vragen. 

Dit middel kan worden gebruikt volgens het onderstaande tijdschema, dat is bedoeld om de hoeveelheid kauwgom die u gebruikt, geleidelijk af te bouwen.

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Begin met 8 tot 12 stuks kauwgom per dag. Neem een stuk kauwgom op momenten waarop u aandrang voelt om te roken.
Gebruik de kauwgom maximaal 3 maanden op deze manier. Bouw daarna de hoeveelheid kauwgom per dag geleidelijk af (zie onderstaande tabel).
Als u nog maar 1 à 2 stuks kauwgom per dag gebruikt, stopt u er helemaal mee. Nadat u gestopt bent, kunt u soms plotseling verlangen naar een sigaret. Als dit gebeurt, kunt u weer een kauwgom nemen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In de aanbevolen dosis is van dit middel niet gebleken dat dit middel ernstige bijwerkingen heeft.

Stoppen met roken kan op zich klachten veroorzaken als duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, hoesten en klachten zoals bij een verkoudheid. Ook klachten als depressie, prikkelbaarheid, angst en slapeloosheid kunnen verband houden met onthoudingsverschijnselen die zich voordoen bij het stoppen met roken.Gebruik dit middel niet meer en raadpleeg onmiddellijk een arts als u een van de onderstaande – mogelijk ernstige – symptomen van allergische reacties heeft: 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)
Gezwollen gezicht, tong of keel, moeite met slikken, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten) en ademhalingsproblemen, onregelmatige hartritme .Andere bijwerkingen staan vermeld in het onderstaande overzicht, gebaseerd op hoe vaak zij zich voordoen. 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)
misselijkheid, maag- en darmklachten, zere keel, zere/droge mond, irritatie of zweer vorming in de mond, keelontsteking (faryngitis),hoesten, verstoorde slaap, hoofdpijn, prikkelbaarheid, duizeligheid, misselijkheid, hikken, problemen met de spijsvertering (indigestie), winderigheid, diarree,verstopping, kaakpijn. Geen van de bovengenoemde bijwerkingen is ernstig. Vaak nemen ze na een behandeling van enkele dagen af. 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)
Een snellere hartslag of een verhoogd bewustzijn van de hartslag, een licht gevoel in het hoofd, moeizame ademhaling, pijn op de borst, smaakstoornissen, jeuk of huiduitslag, een rode huid, meer zweten, pijn in spieren/gewricht of zwelling, ontsteking van het mondslijmvlies, trillen, zich onwel voelen.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)
Ernstige allergische reactiesymptomen, waaronder een plotseling fluitende ademhaling of benauwdheid op de borst, huiduitslag en een flauwtegevoel. 

Worden een of meer van de bijwerkingen ernstig, of constateert u bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan, vertel dit dan aan een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. 

Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. 8U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
- Natrium: dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per stuk kauwgom en is dus praktisch ‘natriumvrij’.  
- Sorbitol (E420) – Heeft u van uw arts te horen gekregen dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
- Butylhydroxytolueen (E321) – Deze stof kan slijmvliesirritatie veroorzaken. 

Gebruikt u naast Niquitin Mint kauwgom nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.Stoppen met roken kan van invloed zijn op de werking van eventuele andere medicijnen die u gebruikt. Heeft u hier vragen over of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met een arts of andere beroepsbeoefenaar inde gezondheidszorg.
 
Dit is met name van belang als u andere geneesmiddelen gebruikt die de volgende stoffen bevatten:
- theofylline (behandeling van astma) 
- tacrine (behandeling van ziekte van Alzheimer) 
- clozapine (behandeling van schizofrenie) 
- ropinirol (behandeling van ziekte van Parkinson) 

Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag niet eten of drinken als u dit middel in uw mond heeft.Zure dranken (bijvoorbeeld vruchtensap, koffie of frisdrank) zijn van invloed op de opname van nicotine inde mondholte.Om ervoor te zorgen dat dit middel het beste effect heeft, mag u geen zure dranken drinken in de circa 15 minuten voordat u de kauwgom gebruikt. 

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Roken tijdens de zwangerschap brengt risico’s met zich mee voor de baby. Het kan bijvoorbeeld de groei van de ongeboren vrucht vertragen, of leiden tot vroeg- of doodgeboorte. Stoppen met roken is de beste manier om uw eigen gezondheid en die van uw baby te verbeteren. Hoe eerder u stopt, hoe beter.Als u zwanger bent, kunt u het best stoppen met roken zonder gebruik te maken van nicotine vervangende therapie. Als u dit echter zonder succes heeft geprobeerd, kan door een arts of andere beroepsbeoefenaar inde gezondheidszorg nicotine vervangende therapie worden geadviseerd als hulpmiddel bij het stoppen met roken. De reden hiervoor is dat dit beter is voor de zich ontwikkelende baby dan dat u doorgaat met roken.De beslissing om gebruik te maken van nicotine vervangende therapie moet in een zo vroeg mogelijk stadium van de zwangerschap worden genomen. U moet proberen om de nicotinevervanger niet langer dan 2 à 3 maanden te gebruiken. Nogmaals: het belangrijkste is dat u stopt met roken. Mogelijk verdienen producten als kauwgom de voorkeur boven nicotinepleisters. De reden hiervoor is dat u bij het gebruik van kauwgom niet voortdurend nicotine krijgt toegediend. Mocht u last hebben van misselijkheid, dan verdienen pleisters mogelijk de voorkeur.
 
Geeft u borstvoeding?
Tabaksrook veroorzaakt ademhalingsproblemen en andere problemen bij baby’s en kinderen. Het best kunt u stoppen met roken zonder gebruik te maken van nicotine vervangende therapie. Als u dit echter zonder succes heeft geprobeerd, kan door een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg nicotine vervangende therapie worden geadviseerd. Als u nicotine vervangende therapie nodig heeft als hulpmiddel om te stoppen, is de hoeveelheid nicotine die uw baby kan binnenkrijgen, gering.U kunt het best nicotinevervangers gebruiken die op bepaalde tijdstippen moeten worden gebruikt(bijvoorbeeld kauwgom of zuigtabletten zijn beter dan pleisters). Ook is het beter om borstvoeding te geven vlak voordat u het product gebruikt. Zo krijgt uw baby zo min mogelijk nicotine binnen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen effecten bekend van dit middel op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. U moet zich er echter van bewust zijn dat stoppen met roken gedragsveranderingen kan veroorzaken die van invloed zouden kunnen zijn op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. 
Merk Niquitin
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Generisch middel? not available

Niquitin 4mg mint is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.