085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Cetirizine UCB 10mg Tabletten 40 stuks

Tabletten 40 stuks
9,71
Op voorraad
9,71
Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van allergie.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Welke producten bevatten cetirizine?


Cetirizine is de werkzame stof in Cetirizine EG, CetiSandoz, Cetirizine Teva, Cetirizine UCB en Zyrtec. 

Wat doet dit geneesmiddel?

Cetirizine is een geneesmiddel tegen allergie (bv voor pollen, stof of huisdieren). Cetirizine kan gebruikt worden bij hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos

Hoe kan je een allergie herkennen?
 • Niezen, jeuk aan de neus, loopneus/verstopte neus (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie)
 • Jeukende en tranende rode ogen (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie)
 • Jeuk aan gehemelte en kriebelhoest (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie)
 • Kindjes kunnen bijkomend moe en hangerig zijn (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie).
 • Hooikoorts: De klachten zijn het hevigste in het voorjaar en de zomer, tijdens de middag bij droog, warm en winderig weer. De klachten zijn minder uitgesproken aanwezig tijdens regenbuien.
 • Niet-seizoensgebonden: De klachten treden op bij blootstelling aan het allergeen.
 • De klachten verdwijnen spontaan wanneer er geen contact meer is met het allergeen.
Welke hygiënische maatregelen kan je treffen?
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met het allergeen.
 • Bij hooikoorts
  • Droog schone was binnenshuis en maai het gras niet zelf.
  • Stofzuig je huis regelmatig.
  • Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, verlucht indien nodig enkel in de vroege ochtend.
  • Raadpleeg het pollennieuws.
 • Bij last aan de ogen
  • Draag GEEN contactlenzen tot alle symptomen verdwenen zijn.
  • Koude kompressen (bv koud washandje) verminderen de zwelling, roodheid en irritatie en geven verlichting.
  • Vermijd wrijven in je ogen.
  • Bevochtigende kunsttranen of oogdruppels tegen allergie kunnen bijkomende verlichting van de symptomen geven.
 • Bij jeuk 
  • Koud kompres kan de jeuk verzachten.
  • Wordt de jeuk veroorzaakt door een droge huid, hydrateer je huid dan met een vocht inbrengende crème.
Hoe en wanneer mag je dit geneesmiddel innemen?
 • Cetirizine mag vanaf de leeftijd van 6 jaar gebruikt worden
  • Kinderen van 6-12 jaar2x per dag een halve tablet (5mg) inslikken met een half glas water
  • Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: 1x per dag 1 tablet (10mg) inslikken met een half glas water
 • Een tablet cetirizine werkt vanaf een uur na inname. De werking houdt tot 24 uren aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel bevat lactose.
 • Voel je je suf of slaperig, neem dit geneesmiddel dan ’s avonds in. Na een paar dagen wordt de slaperigheid minder erg.
 • Andere belangrijke maar weinig voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, diarree en misselijkheid.
 • Heb je een nieraandoening, problemen met urineren, epilepsie of risico op stuipen? Contacteer je dokter.
Zwangerschap en borstvoeding
 • De voorkeur gaat uit naar lokale oogdruppels of neusdruppels indien mogelijk.
 • Indien lokale behandeling en hygiënische maatregelen onvoldoende effect hebben, contacteer ons voor persoonlijk advies.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cetirizine dihydrochloride is het werkzame bestanddeel van Cetirizine-UCB.
Cetirizine-UCB is een anti-allergisch geneesmiddel.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine-UCB geïndiceerd:
- de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en nietseizoengebonden allergische rhinitis.
- de verlichting van chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddelen kan Cetirizine-UCB bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende bijwerkingen komen zelden of zeer zelden voor, maar u moet het gebruik van het
geneesmiddel stoppen en er met uw arts onmiddellijk over spreken, wanneer u één van deze
bijwerkingen waarneemt:
- allergische reacties, waarvan ernstige reacties en angio-oedeem (ernstige allergische
reactie die zwelling van gezicht of hals veroorzaakt).
Deze reacties kunnen vroeg na de eerste inname van het geneesmiddel of later beginnen.

De frequenties van de hieronder vermelde mogelijke bijwerkingen zijn volgens de volgende conventie
gedefinieerd:
Vaak (betreft 1 op 10 patiënten op 100)
Soms (betreft 1 op 10 patiënten op 1.000)
Zelden (1 op 10 patiënten op 10.000)
Zeer zelden (betreft minder dan 1 patiënt op 10.000)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Vaak voorkomende bijwerkingen
- Somnolentie (slaperigheid)
- Duizeligheid, hoofdpijn
- Keelontsteking, neusontsteking (bij kinderen)
- Diarree, misselijkheid, droge mond,
- Vermoeidheid

Soms voorkomende bijwerkingen
- Agitatie
- Paresthesie (abnormale tintelingen van de huid)
- Buikpijn
- Pruritus (jeukende huid), huiduitslag
- Asthenie (extreme vermoeidheid), malaise

Zelden voorkomende bijwerkingen
- Allergische reacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
- Depressie, hallucinatie, agressie, verwardheid, slapeloosheid
- Stuipen
- Tachycardie (versnelde hartslag)
- Verminderde leverfunctie
- Urticaria (netelroos)
- Oedeem (onderhuidse zwelling)
- gewichtstoename

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
- Trombocytopenie (verlaagd aantal bloedplaatjes)
- Tics (herhaaldelijke ongecontroleerde beweging)
- Flauwvallen, dyskinesie (onwillekeurige bewegingen), dystonie (abnormale langdurige
spiercontracties), beven, dysgeusie (smaakstoornis)
- Wazig zien, accommodatiestoornissen (moeite met focus van het gezichtsveld), oculogyretisch
effect (ongecontroleerd draaien van de ogen)
- Angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van gezicht of hals veroorzaakt),
geneesmiddeleruptie (aanhoudende roodheid van de huid door
geneesmiddelenovergevoeligheid)
- Afwijkende urinelozing (bedplassen, pijn en/of moeite met plassen)

Niet bekende bijwerkingen
- Geheugenverlies, verslechtering van het geheugen

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u last krijgt van één van de hierboven vermelde
bijwerkingen. Stop met het gebruik van Cetirizine-UCB bij de eerste tekenen van een
overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal de ernst vaststellen en besluiten welke aanvullende
maatregelen mogelijk noodzakelijk zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Cetirizine-UCB?
- De werkzame stof in Cetirizine-UCB is cetirizine dihydrochloride. Een filmomhulde tablet
bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
- De andere stoffen in Cetirizine-UCB zijn microkristallijne cellulose, lactose, macrogol 400,
magnesiumstearaat, hypromellose, colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171).

Hoe ziet Cetirizine-UCB eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf en Y-Y logo
Blisterverpakkingen met 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90 of 100 filmomhulde
tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten zijn in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Cetirizine-UCB niet gebruiken?
- wanneer u een ernstige nierziekte heeft (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder
10 ml/min);
- wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de
andere bestanddelen (hulpstoffen) van Cetirizine-UCB, voor hydroxyzine of voor piperazine
derivaten (nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen).
U dient Cetirizine-UCB 10 mg tabletten niet in te nemen:
- wanneer er bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase
deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cetirizine-UCB
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien
noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis bepalen.

Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het
optreden van stuipen.

Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 g/l, overeenkomend met één glas wijn) en het gebruik van
cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch significante wisselwerkingen waargenomen. Doch
zijn er geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere dosissen cetirizine en alcohol
samen ingenomen worden. Daarom wordt er echter aangeraden, zoals voor alle antihistaminica, het
gelijktijdige gebruik van Cetirizine-UCB met alcohol te vermijden.
Als u een afspraak hebt voor een allergietest, vraag uw arts dan of u de inname van Cetirizine-UCB
gedurende verschillende dagen vóór de test moet stopzetten. Het geneesmiddel kan van invloed zijn op
de uitslag van een allergietest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van Cetirizine-UCB.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van Cetirizine-UCB door zwangere
vrouwen te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen
zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind hebben. Desalniettemin zou het geneesmiddel
alleen indien nodig en op medisch advies toegediend moeten worden.
U dient Cetirizine-UCB niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat cetirizine
wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Cetirizine-UCB in de aanbevolen dosis de
aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te
bedienen, na het innemen van Cetirizine-UCB, wordt u geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op
het geneesmiddel reageert. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden.

Stoffen in Cetirizine-UCB waarmee u rekening moet houden
Cetirizine-UCB filmomhulde tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk UCB
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

Cetirizine UCB 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cetirizine UCB 10mg

Je immuunsysteem herkent lichaamsvreemde stoffen en reageert daarop. Bij herhaald contact met zo'n lichaamsvreemde stof, kan je immuunsysteem abnormaal en overdreven reageren. Een allergie is zo'n overdreven reactie van het immuunsysteem.

Allergiesymptomen (bv hooikoorts) zoals niezen, hoesten en loopneus kunnen verward worden met symptomen van een virale infectie zoals een verkoudheid, griep of coronabesmetting. Typische allergiesymptomen zijn tranende/jeukende ogen en een jeukende (loop-)neus met helder slijm. Een virale infectie zal eerder gepaard gaan met een verstopte neus met gekleurd (groen-geel) slijm. Een allergie veroorzaakt zelden koorts en nooit spierpijn in tegenstelling tot virale infecties. Allergiesymptomen duren meestal langer (tot 4 maanden in geval van bv. een graspollenallergie) dan symptomen van een virale infectie (zoals griep of coronabesmetting). Allergiesymptomen treden enkel op gedurende blootstelling aan allergenen en verdwijnen spontaan indien je niet meer blootgesteld wordt aan het allergeen.

Cetirizine (10mg) is een mengsel van gelijke hoeveelheden van levocetirizine (5mg) en dextrocetirizine (5mg). Het is levocetirizine dat het werkzame bestanddeel is. Dat wilt zeggen dat je dubbel zoveel cetirizine nodig hebt om dezelfde werkzaamheid te bekomen als bij levocetirizine.

Hier zijn enkele tips om jouw klachten bij hooikoorts te verminderen:


* Houd rekening met de pollenkalender of de hooikoortsberichten op radio, televisie, etc.
* Vermijd buitenactiviteiten zoveel mogelijk in het pollenseizoen.
* Sluit bij droog weer zoveel mogelijk ramen en deuren.
* Draag een zonnebril buiten.
* Hang het wasgoed niet buiten te drogen want dit vangt boom- of graspollen op.
* Kies voor een vakantie aan zee in plaats van in de bergen want daar is de pollenconcentratie lager.
* Ga wandelen of sporten na een regenbui of 's ochtends vroeg want dan is de concentratie aan boom- of graspollen in de lucht lager.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.