CetiSandoz 10mg Tabletten 100 stuks

Tabletten 100 stuks
15,93
15,93
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van allergie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cetirizinedihydrochloride is het werkzame bestanddeel van CetiSandoz.
CetiSandoz is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is CetiSandoz bestemd voor de verlichting van:
• neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.
• chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan CetiSandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.

Van de volgende bijwerkingen is melding gemaakt in post-marketing onderzoek. De frequenties
worden als volgt gedefinieerd: vaak: >1/100, <1/10, soms: >1/1.000, <1/100, zelden: >1/10.000,
<1/1.000, zeer zelden: <1/10.000.

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
zeer zelden: verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

- Lichaam als geheel:
vaak: vermoeidheid

- Hartstoornissen:
zelden: versnelde hartwerking (tachycardie)

- Oogaandoeningen:
zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, krampachtige oogbewegingen (oculogyretisch
effect)

- Maagdarmstelselaandoeningen:
vaak: droge mond, misselijkheid, diarree
soms: buikpijn

- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: extreme vermoeidheid (asthenie), malaise
zelden: opeenhoping van vocht (oedeem)

- Immuunsysteemaandoeningen:
zelden: overgevoeligheidsreacties, waarvan sommige ernstig

- Lever- en galaandoeningen:
zelden: verminderde leverfunctie

- Onderzoeken:
zelden: gewichtstoename

- Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: duizeligheid, hoofdpijn
soms: tintelingen (paresthesie)
zelden: stuipen
zeer zelden: bewusteloosheid (syncope), bevingen (tremor), stoornis smaakgewaarwording
(dysgeusie)
Niet bekend: geheugenstoornissen of -verlies

- Psychiatrische stoornissen:
vaak: slaperigheid
soms: agitatie
zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid
zeer zelden: tics

- Nier- en urinewegaandoeningen:
zeer zelden: afwijkende urinelozing (dysurie)

- Ademhalingsstelselaandoeningen:
vaak: keelontsteking (faryngitis), neusontsteking (rhinitis)

- Huid- en onderhuidaandoeningen:
soms: jeuk, huiduitslag
zelden: galbulten
zeer zelden: vochtophoping (oedeem), huidontsteking (dermatitis medicamentosa)

Raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt van één van de hierboven vermelde bijwerkingen.
Stop met het gebruik van CetiSandoz bij de eerste tekenen van een
overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal de ernst vaststellen en besluiten of aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan
uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat CetiSandoz
- Cetirizine is het werkzame bestanddeel van CetiSandoz. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg
cetirizinedihydrochloride.
- De andere hulpstoffen zijn :
Tabletkern : microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (Ph.Eur.),
watervrij colloïdaal siliciumdioxide
Filmomhulling : hypromellose, lactosemonohydraat, macrogol 4000, titaandioxide (E171).

Hoe ziet CetiSandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf
Verpakkingen met 3, 7, 10, 20, 30, 50, 50x1 of 100 filmomhulde tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik CetiSandoz niet
• wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig
nierfalen met een creatinineklaring onder 10 ml/min)
• wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de
andere bestanddelen (hulpstoffen) van CetiSandoz, voor hydroxyzine of voor piperazine
derivaten
(nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen
• wanneer bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase
deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie

Wees extra voorzichtig met CetiSandoz
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren.
Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.
Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het
optreden van stuipen.

Zoals andere middelen tegen allergie verandert cetirizine de resultaten van huidallergietests. Als
u een dergelijke test moet ondergaan, moet u dit geneesmiddel 3 dagen op voorhand stopzetten.

Tussen alcohol (bloedspiegel van 5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik
van cetirizine in de normale dosis zijn geen wisselwerkingen, die een duidelijke invloed zouden
kunnen hebben, waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt aangeraden het
gelijktijdige gebruik van alcohol te vermijden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Inname van CetiSandoz met voedsel en drank
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van CetiSandoz door zwangere
vrouwen te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke effecten op het ongeboren kind. Desalniettemin dient het gebruik van het
geneesmiddel te worden gestaakt.
Cetirizine gaat over in moedermelk. Daarom mag u CetiSandoz tijdens de periode van
borstvoeding alleen innemen als uw arts vindt dat het noodzakelijk is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van CetiSandoz in de aanbevolen dosis de
aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of
machines te gaan bedienen, dient u de aanbevolen dosis niet te overschrijden. U wordt
geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het geneesmiddel reageert.
Bij daarvoor gevoelige patiënten kan het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere stoffen die
het centrale zenuwstelsel onderdrukken een effect hebben op de aandacht en het vermogen om te
reageren.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CetiSandoz
CetiSandoz filmomhulde tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Keyword Allergische reactie, Behandelend, Hooikoorts, Preventie
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

CetiSandoz 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.