9,2 / 10
 • Jose uit Beneden -Leeuwen schreef:
  Keurige service en snelle levering
  Heb geen suggesties is prima
 • Adri uit Hoorn schreef:
  Snel en word goed op de hoogte gehouden na bestelling.
  Zie voorgaande
 • Linda Goosen uit Purmerend schreef:
  Bezorging
  Goede service. Snelle levering. Leuk persoonlijk kaartje.

Dolenio Tabletten 30 stuks

Geneesmiddel op basis van glucosamine in de vorm van een tablet, om de symptomen van milde tot matige osteoartritis te verlichten. Voor soepele gewrichten. De tabletten zijn filmomhuld en deelbaar, hetgeen meer comfort voor de patiënt geeft.

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Toepassing

Verlichting van de symptomen in geval van milde tot matige osteoartritis van de knie.
Dolenio behoort tot de groep van overige niet-steroïdale ontstekingsremmers en
antireumatica.
Glucosamine is een lichaamseigen stof die nodig is voor de gewrichtsvloeistof en het
kraakbeen.
Dolenio is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de symptomen van milde tot matige
osteoartritis van de knie te verlichten.
Osteoartritis is een bepaald type gewrichtsaandoening waarbij de volgende symptomen
kunnen optreden: stijfheid (na het slapen of een lange rustperiode), pijn bij beweging
(bijvoorbeeld bij het traplopen of bij het lopen op oneffen oppervlakken) die vermindert tijdens
rust.
Als u enige twijfel heeft of als u andere symptomen heeft dan hier beschreven, raadpleeg
dan uw arts, die zal andere gewrichtsproblemen, waarvoor een andere behandeling moet
worden overwogen, uitsluiten.
Dosering

1 tablet per dag. Als er na 3 maanden geen verbetering is, moet u de behandeling herevalueren.
Zoals elk geneesmiddel kan Dolenio bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
U moet stoppen met het gebruik van Dolenio en onmiddellijk uw arts raadplegen zodra u een
of meerdere van de volgende symptomen waarneemt: gezwollen gezicht, tong en/of
keelholte en/of moeilijkheden om te slikken of netelroos die gepaard gaat met
ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 mensen op 100 gebruikers): hoofdpijn,
vermoeidheid, misselijkheid, buikpijn, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), diarree,
verstopping (constipatie).
Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 mensen per 1.000 gebruikers): huiduitslag,
jeuk en blozen.
Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (omdat ze niet geschat kan worden
uit de beschikbare gegevens):
Braken, netelroos, duizeligheid, opzwellen van de voeten of enkels, plotselinge
vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong) gepaard gaande met
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angiooedeem),
verergering van bestaande astma, slechtere controle van de suikerspiegels bij
suikerziekte.
Verhoogde cholesterolspiegels zijn ook gemeld. Het is niet mogelijk om te bepalen of deze
direct gerelateerd zijn aan het gebruik van Dolenio.
Dolenio kan een verhoging van leverenzymen en zelden geelzucht veroorzaken.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is glucosamine. Eén tablet bevat 1884,60 mg
glucosaminesulfaat natriumchloride, gelijk aan 1500 mg glucosaminesulfaat of 1178 mg
glucosamine
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern van de tablet
Povidon K-30
Macrogol 4000
Magnesiumstearaat (E572)
Omhulling
Hypromellose
Titaniumdioxide (E171)
Talk (E553b)
Propyleenglycol (E1520)
Polysorbaat 80 (E433)

Hoe ziet Dolenio er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dolenio is een witte tot bijna witte, ovaalvormige en biconvexe filmomhulde tablet met
breukstreep aan één zijde.
De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker
gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.
Verpakkingsgroottes:
20, 30, 60 of 90 filmomhulde tabletten in een HDPE fles met een HDPE schroefdop.
4, 10, 20, 30, 45, 60 of 90 filmomhulde tabletten in Alu/PVC/PVDC blisterverpakkingen.
Het kan voorkomen dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden
gebracht.
Voordat u met de behandeling met Dolenio start moet u een arts raadplegen: alleen een arts
kan osteoartritis diagnosticeren en de aanwezigheid van andere gewrichtsproblemen,
waarvoor andere behandelingen moeten worden overwogen, uitsluiten.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor schaaldieren, aangezien glucosamine wordt
gewonnen uit schaaldieren.
Dolenio mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan twee jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Raadpleeg uw arts voordat u start met de inname van Dolenio:
- Als u suikerziekte heeft of als uw glucosetolerantie is verminderd. Het wordt
aanbevolen om uw bloedsuikerspiegel te laten controleren voordat u met de
glucosaminebehandeling start en u zult dit regelmatig moeten laten controleren tijdens
de behandeling.
- Als u een risicofactor heeft voor hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen)
zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterolgehalte, of
wanneer u rookt. Het wordt aanbevolen om uw cholesterolgehalte te laten controleren
voordat u start met de glucosaminebehandeling, aangezien er bij een aantal patiënten
die behandeld werden met glucosamine een te hoog cholesterol
(hypercholesterolemie) is geconstateerd.
- Als u astma heeft. De glucosaminebehandeling kan de astmasymptomen verergeren.
- Als u een verminderde nier- of leverfunctie heeft, aangezien er geen studies met
glucosamine zijn uitgevoerd bij dergelijke patiënten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Dolenio nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Het is met name belangrijk om uw arts of apotheker in te lichten als u een van de volgende
medicijnen inneemt:
- Tetracyclines (antibacteriële middelen tegen infecties)
- Warfarine of vergelijkbare producten (anticoagulantia om de stolling van het bloed tegen
te gaan). Het effect van een anticoagulans kan versterkt worden door het gebruik van
glucosamine. Patiënten die behandeld worden met een dergelijke combinatie moeten
daarom extra nauwkeurig gevolgd worden wanneer ze starten of stoppen met een
glucosaminebehandeling.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten dienen te worden ingeslikt met een beetje vloeistof en mogen zowel met of
zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Gebruik geen Dolenio tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Het gebruik van Dolenio wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen studies op de invloed op uw rijvaardigheid en op het bedienen van machines
uitgevoerd. Indien u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid nadat u Dolenio heeft
ingenomen, bestuur dan geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of
gereedschap.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Eén tablet bevat 6,52 mmol (151 mg) natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met
een gecontroleerd natriumdieet.
Merk Dolenio
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Bevat Glucosamine
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder smaak
Werkzaam bestanddeel Glucosamine
Keyword Kraakbeen, Natuurlijk, Soepele gewrichten
Generisch middel? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dolenio is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Jose uit Beneden -Leeuwen schreef:
  Keurige service en snelle levering
  Heb geen suggesties is prima
 • Adri uit Hoorn schreef:
  Snel en word goed op de hoogte gehouden na bestelling.
  Zie voorgaande
 • Linda Goosen uit Purmerend schreef:
  Bezorging
  Goede service. Snelle levering. Leuk persoonlijk kaartje.