Iodex dermaal Oplossing 30ml

Geneesmiddel op basis van polyvidone jodium voor het ontsmetten van wonden en instrumenten.

Iodex dermaal is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik op de huid, het is werkzaam
tegen bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex dermaal wordt toegepast voor: 
- Ontsmetting van kleine wonden op de huid zoals snijwonden, brandwonden, doorligwonden, 
schimmelinfecties, acne.
- Ontsmetting van de gezonde huid voor een kleine ingreep of inspuiting.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex dermaal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
Soms kan bij gebruik van Iodex dermaal een irritatie van de huid voorkomen.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van
polyvidon-jood.
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan
reeds bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een
verminderde of een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van
jood door de schildklier zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze
periode kan dit aanleiding geven tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker. 

Welke stoffen zitten er in Iodex dermaal?
- De werkzame stof in Iodex dermaal is polyvidon-jood 100 mg/g.
- De andere stoffen in Iodex dermaal zijn citroenzuur monohydraat - dinatriumfosfaat dihydraat -
gezuiverd water.

Hoe ziet Iodex dermaal eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Polyethyleen of glazen fles met 30 ml, 100 ml of 1 L.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Wanneer mag u Iodex dermaal niet gebruiken? 
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Bij stoornissen in de werking van de schildklier.
- Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
- Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van
bijtende verbindingen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex dermaal? 
- Iodex dermaal mag niet ingeslikt worden.
- Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
- Iodex dermaal mag niet in contact komen met slijmvliezen.
- Iodex dermaal mag niet gebruikt worden op grote oppervlakten of gedurende lange tijd.
- Iodex dermaal kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex dermaal uw
arts in geval van onderzoek van de schildklier.
- Iodex dermaal mag niet gemengd worden met andere producten voor de huid.
- Iodex dermaal mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder
advies van uw arts.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Iodex dermaal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor 
nodig heeft. 
Iodex dermaal kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten 
die kwik, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten. 
Het gebruik van Iodex dermaal gedurende lange tijd op grote oppervlakten kan de resultaten van bepaalde
schildkliertesten of andere biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,…) beïnvloeden.
Licht uw arts in indien u dergelijke testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
U mag Iodex dermaal tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw 
arts gebruiken. Gebruik Iodex dermaal niet om de borsten te ontsmetten tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Stoffen in Iodex dermaal waarmee u rekening moet houden
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Merk Iodex
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Effect Antibacterieel, Anti-schimmel, Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Povidonjodium
Kleurloos not available
Prikt niet available
Generisch middel? not available

Iodex dermaal is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.