9,2 / 10
 • Joyce uit Heesch schreef:
  Goed
  Heb mijn bestelling binnen 2 dagen binnen gehad super fijn bedankt
 • Silvia uit IJmuiden schreef:
  Excelent
  I made two orders, one with international delivery. Everything went very well, the international order arrived exactly at the specified time when placing it.
 • Marlon uit Zutphen schreef:
  Érg tevreden
  Super snelle en nette levering. Positief verrast, zelf sneller dan mijn standaard besteladres! Goede communicatie over de bestelling.

Ibucaps 200 mg Apotex Capsules 30 stuks

Ibucaps wordt gebruikt voor symptomatische behandeling op korte termijn van:• lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, tandpijn, pijn bij menstruatie• koorts en pijn als gevolg van een verkoudheidDeze zachte capsule breekt gemakkelijk af in het lichaam en de werkzame stof, welkevrijkomt uit de capsule, wordt snel door het lichaam geabsorbeerd om snel de plaats van de pijn te bereiken.

8,99
Tijdelijk geen voorraad
product.view.content.addfavourite
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, tandpijn, pijn bij menstruatie, koorts en pijn als gevolg van een verkoudheid
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over hetjuiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven, is de aanbevolen dosering: 

Volwassenen en jongeren met een lichaamsgewicht van meer dan 40 kg:
Startdosis: 1 tot 2 capsules (200 mg of 400 mg ibuprofen) met water. Indien nodig, mag u een aanvullendedosering van 1 of 2 capsules (200 mg of 400 mg ibuprofen) innemen maar neem NIET meer dan 6 capsulesin per 24 uur.
Het doseringsinterval mag niet korter zijn dan 4 uur voor de 200 mg en niet korter zijn dan 6 uur voor de 400mg.

Kinderen met een lichaamsgewicht van 20 kg tot 39 kg (rond de 6 jaar oud):
Ibucaps mag enkel ingenomen worden door kinderen met een lichaamsgewicht van ten minsten 20 kg. Demaximale aanbevolen dagdosering is 20 mg tot 30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht verdeeld over drie4/9of vier aparte innames. Neem niet meer in dan de maximale aanbevolen dagdosering. Een totale dosering van30 mg/kg ibuprofen mag niet overschreden worden in elke periode van 24 uur.Het doseringsinterval mag niet korter zijn dan 6 uur. 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee temaken. Bijwerkingen kunnen beperkt worden door de laagste dosis in te nemen gedurende de kortste periode dienodig is om de symptomen te verlichten.Oudere mensen die dit product gebruiken, lopen een hoger risico om problemen te krijgen met bijwerkingen. 

Geneesmiddelen zoals Ibucaps kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op hartinfarct(myocardinfarct) of beroerte. 
De volgende frequenties zijn als basis genomen bij de beoordeling van de bijwerkingen: 
- Zeer vaak: kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen.
- Vaak: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen.
- Soms: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen.
- Zelden: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen.
- Zeer zelden: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen.
- Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
 Als u denkt dat u een van de volgende bijwerkingen vertoont, moet u de inname van IbucapsSTOPZETTEN en ONMIDDELLIJK medische hulp zoeken:

 • Immuunsysteemaandoeningen 
Soms: overgevoeligheidsreacties met urticaria en jeuk, alsook astma-aanvallen. 
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties-tekenen kunnen zijn: zwelling van het gezicht, tongen keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, ernstige shock. 

• Bloedaandoeningen
Zeer zelden: problemen met de aanmaak van bloedcellen – de eerste tekenen hiervan zijn: koorts,keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting,neus- en huidbloeding. 
Doe NIET aan zelfbehandeling met pijnstillers of metgeneesmiddelen die koorts (koortswerende geneesmiddelen) verminderen. 

• Maag-en darmaandoeningen 
Zeer zelden: sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed of zwarte ontlasting. 

• Nieraandoeningen 
Zeer zelden: minder plassen dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met een hoge bloeddrukof een verminderde nierfunctie); zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotischsyndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuutnierfalen en algemene ellendig gevoel. Dit kunnen de eerste tekenen zijn van eennierschade of van nierfalen. 

• Infecties
Zeer zelden: optreden of verergering van een infectie. 
Bovendien, raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u last krijgt of als u zich zorgen maakt over een van devolgende bijwerkingen die door NSAID’s veroorzaakt zijn:Infecties 
Zeer zelden: ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels tijdens een infectie metwaterpokken (varicella), verergering van een infectie gerelateerde ontstekingen (zoals necrotiserendefasciitis).Er moet worden onderzocht of er een indicatie is voor behandeling met anti-infectieuze middelen/antibioticabehandeling. Er zijn symptomen van aseptische meningitis zoals stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken,koorts of desoriëntatie waargenomen bij gebruik van ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE,gemengde bindweefselziekte) lijken gepredisponeerd. 

Psychische stoornissen 
Zeer zelden: psychotische reacties, depressie. 

Zenuwstelselaandoeningen 
Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, onrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermoeidheid.

Oogaandoeningen 
Soms: problemen met het zien. 

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Zelden: oorsuizen (tinnitus).Hartaandoeningen 
Zeer zelden: hartkloppingen (abnormale hartslag), hartfalen, myocardinfarct (hartaanval), oedeem,hypertensie (hoge bloeddruk) werden waargenomen in verband met NSAID behandeling bij hoge dosis.

Bloedvataandoeningen
Zeer zelden: arteriële hypertensie (hoge bloeddruk van de slagaders), vasculitis (vernauwing of verstoppingvan de bloedvaten). 

Maag- en darmstoornissen 
Vaak: maagklachten, zoals brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid enverstopping, en licht bloedverlies in maag en/of darmen dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kanveroorzaken. 
Soms: perforatie of gastritis (maagbloeding, zwarte ontlasting en bloedbraken), verergering van eenbestaande darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn). 
Zeer zelden: oesofagitis (slokdarmontsteking), pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier), vorming vandiafragma-achtige vernauwingen in de darm. 

Leveraandoeningen 
Zeer zelden: schade aan de lever (eerste tekenen kunnen een verkleuring van de huid zijn), leverschade(vooral bij langdurige gebruik), leverfalen, acute hepatitis (leverziekte met misselijkheid, braken, verlies vaneetlust, algemeen onwel voelen, koorts, jeuk, gele verkleuring van de huid en de ogen en donker gekleurdeurine). 

Huidaandoeningen 
Soms: diverse huiduitslag 
Zeer zelden: ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming, StevensJohnsonsyndroom,toxische epidermale necrolyse/syndroom, haarverlies (alopecia).

Nieraandoeningen 
Zelden: pijn in de flanken en/of de buik, bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn vannierbeschadiging (papilnecrose), verhoogde concentraties van ureum in het bloed.
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 
Elke capsule bevat 200 mg ibuprofen. 
- De andere stoffen in dit middel zijn : 
* Capsule vulling: macrogol 600, kaliumhydroxide (E525), gezuiverd water.  
* Capsule wand: gelatine (E441), vloeibaar sorbitol – gedeeltelijk gedehydreerd (E420),gezuiverd water.
* Drukinkt: opacode NS-78-18011 (bevat: gezuiverd water, titaandioxide (E171),propyleenglycol (E1520),
  isopropyl alcohol, HPMC 2910/Hyrpomellose 3cP.
* Sporenelementen: isopropyl alcohol, middellange keten triglyceriden, sojalecithine.
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken? 

• U bent allergisch voor ibuprofen of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt uvinden in rubriek 6. 
• Als u ooit last heeft gehad van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling of huiduitslag nadat uacetylsalicylzuur (aspirine) of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s) heeft gebruikt. 
• Als u een maagzweer of maagbloeding heeft (of twee of meer episoden daarvan vertoond). 
• Als u een voorgeschiedenis heeft van een maag-darmbloeding of -perforatie in samenhang met eerderebehandeling met NSAID’s 
• Als u een ernstige lever- of nierziekte of hartfalen heeft 
• Als u een cerebrovasculaire bloeding (bloeding in de hersenen of vaten) heeft. 
• Als u een andere actieve bloeding heeft. 
• Als bij u sprake is van onopgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak. 
• Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
• Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie “Zwangerschap, borstvoeding envruchtbaarheid”).Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. 
• Als u last heeft van systemische lupus erythematosus (SLE) (een auto-immuunziekte van hetbindweefsel die zich uit in gewrichtspijn, huidveranderingen en stoornissen van andere organen) ofgemengde bindweefselziekte. 
• Als u last heeft van ernstige huidreacties zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroomen toxische epidermale necrolyse heeft. Inname van Ibucaps moet bij de eerste verschijnselen vanhuiduitslag, slijmvliesbeschadigingen of andere tekenen van allergische reacties (zie rubriek 4)onmiddellijk worden gestaakt. 
• Als u een erfelijke stoornis heeft in de aanmaak van bloed (acute intermitterende porfyrie). 
• Als u een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of ooit heeft gehad.
 • Als u ooit een hoge bloeddruk (hypertensie) of een hartziekte heeft gehad. 
• Als u een verminderde functie van de nieren heeft. 
• Als u een leverziekte heeft. 
• Als u onlangs een zware operatieve ingreep heeft gehad.
 • Als u astma of een allergische aandoening heeft of heeft gehad, aangezien er kortademigheid kanoptreden. 
• Als u last heeft van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve ademhalingsaandoeningen.U heeft dan een verhoogd risico op allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zichvoordoen als astma-aanvallen (zogeheten analgetisch astma). 
• Als u last heeft van zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong of de keel wat slik-ofademhalingsproblemen kan veroorzaken (Quincke-oedeem) of huiduitslag met hevige jeuk(netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria). 
• Als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of wanneer u denkt dat u tot een risicogroepbehoort (bv. als u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegels heeft of indien u een rokerbent).• Als u stoornis van de bloedstolling vertoont. 

Bij kinderen en adolescenten die uitgedroogd zijn, bestaat er een risico op nierinsufficiëntie. 

Geneesmiddelen zoals Ibucaps kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op eenhartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico is waarschijnlijk hoger met hoge doses of een langerebehandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet (3 dagen voor koorts en 4 dagenvoor pijn). 

Bij langdurige toediening van Ibucaps moeten uw leverwaarden, nierfunctie en het bloedbeeld regelmatigworden gecontroleerd. 

-Waterpokken:
 Tijdens waterpokken (varicella) wordt aangeraden het gebruik van Ibucaps te vermijden. 

-Intensiteit van bijwerkingen: 
Het gebruik samen met andere NSAID’s, waaronder specifieke cyclo-oxygenase 2-remmers, verhoogt hetrisico op bijwerkingen en moet vermeden worden (zie rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?”).De bijwerkingen kunnen beperkt worden door de laagste werkzame dosering gedurende een zo kortmogelijke tijd te gebruiken. Oudere patiënten lopen meer risico om bijwerkingen te krijgen. 

- Fysieke activiteit:
 In het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers leiden tot blijvende, ernstigenierproblemen. Dat risico kan toenemen bij lichamelijke stress door zoutverlies en uitdroging. Daarom moetdat worden vermeden. 

- Behandeling van hoofdpijn:
Langdurig gebruik van alle soorten pijnstillers tegen hoofdpijn, kan die hoofdpijn verergeren. Als u ditervaart of vermoedt, dan moet u uw arts raadplegen en de behandeling stopzetten. Er moet wordengedacht aan de diagnose van Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) bij patiënten die vaak of dagelijkshoofdpijn hebben ondanks (of als gevolg van) het regelmatig gebruik van geneesmiddelen tegen hoofdpijn. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Neemt u naast Ibucaps nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat demogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts ofapotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft.Sommige geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of hierdoor worden beïnvloedt.Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen in combinatie met anderen geneesmiddelen inneemt.

Vertel het vooral uw arts of apotheker als volgende geneesmiddelen inneemt: 

- Aspirin (acetylsalicylzuur), of andere NSAID’s(ontstekinsremmers en pijnstillers: omdat het risico op maag-darmzweren of –bloeding kan verhogen.

-  Aspirin (acetylsalicylzuur) in lage doseringen: omdat het bloedverdunnende effect kanverminderen.

- Digoxin (voor hartfalen) Omdat het effect van digoxine versterkt kan zijn.

- Glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortison ofcortisonachtige stoffen bevatten): omdat dat het risico op maag-darmzweren of –bloeding kan verhogen.

- Plaatjesremmers: omdat dat het risico op bloeding kan verhogen.

- Geneesmiddelen die het bloed verdunnen (zoalswarfarine): omdat ibuprofen het effect van die geneesmiddelenkan versterken.

- Fenytoïne (voor epilepsie): omdat het effect van fenytoïne versterkt kan worden.

- Selectieve serotonineheropnameremmers(geneesmiddelen gebruikt voor depressie): omdat die het risico op maag-darmbloeding kunnenverhogen.

- Lithium (een geneesmiddel voor bipolaire stoornisen depressie): omdat het effect van lithium versterkt kan zijn.

- Probenecid en sulfinpyrazonen (geneesmiddelenom jicht te behandelen): omdat de excertie van ibuprofen vertraagd kan zijn.

- Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk enplastabletten: omdat ibuprofen de effecten van diegeneesmiddelen kan verminderen en het risico voorde nieren kan toenemen.

- Kaliumsparende diuretica Omdat dit kan leiden tot hyperkaliëmie (hoogkaliumgehalte in het bloed).

- Methotrexaat (een geneesmiddel voor kanker ofreuma): omdat het effect van methotrexaat versterkt kan zijn.

- Tacrolimus en cyclosporine (immunosuppressievegeneesmiddelen): omdat nierbeschadiging kan optreden.

- Zidovudine (een geneesmiddel voor de behandelingvan hiv/aids): omdat gebruik van ibuprofen het risico kanverhogen op een bloeding in een gewricht of eenbloeding die tot zwelling leidt bij hiv-positievehemofiliepatiënten.

- Sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegendiabetes)Interacties zijn mogelijk.

- Chinolonantibiotica: omdat het risico op convulsies kan toenemenCYP2C9-remmers. Gelijktijdige toediening van ibuprofen metCYP2C9-remmers kan de blootstelling aanibuprofen verhogen (CYP2C9-substraat). In eenstudie met voricanozol en flucanozol (CYP2C9-remmers), werd er een verhoogde S (+)-ibuprofenblootstelling met ongeveer 80 tot 100% aangetoond.Vermindering van de ibuprofen dosering moetworden overwogen wanneer potente CYP2C9-3/9remmers gelijktijdig worden toegediend, in hetbijzonder wanneer een hoge dosis ibuprofen wordttoegediend met voricanozol en flucanozol. 

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Slik de capsules in met water. Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Ibucaps samenmet voedsel in te nemen. Als het kort na het eten wordt ingenomen, kan de beginactie van Ibucaps wordenuitgesteld. In dat geval mag GEEN extra dosis van Ibucaps worden ingenomen tot het overeenstemmendetoedieningsinterval verstreken is (zie rubriek 3). 
Als alcohol samen met Ibucaps wordt ingenomen, kunnen sommige bijwerkingen (zoals diegene die hetmaagdarmstelsel beïnvloeden) versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contactop met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruikvan dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij de arts anders adviseert.Dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar mag tijdens de borstvoeding in deaanbevolen dosis worden gebruikt gedurende een zo kort mogelijke tijd.Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kanverminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wordt gestopt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij een kort gebruik en in een normale dosering heeft dit geneesmiddel geen of een verwaarloosbare invloedop uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken. 

Ibucaps bevat sorbitol 
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw artsvoordat u dit geneesmiddel inneemt. 

Ibucaps bevat lecithine (oorsprong soja-olie)Ibucaps bevat soja-olie. Als u allergisch bent voor pinda of soja, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken
Merk Apotex
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontsteking, Ontzwellend, Pijn, Koorts
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Ibucaps 200 mg Apotex is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Joyce uit Heesch schreef:
  Goed
  Heb mijn bestelling binnen 2 dagen binnen gehad super fijn bedankt
 • Silvia uit IJmuiden schreef:
  Excelent
  I made two orders, one with international delivery. Everything went very well, the international order arrived exactly at the specified time when placing it.
 • Marlon uit Zutphen schreef:
  Érg tevreden
  Super snelle en nette levering. Positief verrast, zelf sneller dan mijn standaard besteladres! Goede communicatie over de bestelling.