Ibumed 200mg Tabletten 24 stuks

Tabletten 24 stuks
3,35
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
3,35
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van tabletten voor de behandeling van koorts en pijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Ibuprofen is een bestanddeel dat deel uitmaakt van de klasse van niet-steroïdale anti-inflammatoire
middelen (NSAID’s). Ibuprofen heeft ontstekingsremmende, analgesische en koortswerende
eigenschappen.
- Ibumed is gebruikt voor de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Ibumed bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Geneesmiddelen zoals Ibumed 200 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Gastro-intestinale effecten:
Epigastrische pijn, misselijkheid, braken, gastroduodenale zweer, bloedverlies, peptische zweer,
perforatie, colitis.

Effecten op de nieren:
Vermindering van de nierfunctie door een inhibitie van de synthese van prostaglandines. Dit effect
zal nog sterker tot uiting komen wanneer de bloedsomloop in de nieren wordt gewijzigd:
hartdecompensatie, leverinsufficiëntie, dehydratie, reeds bestaande nierinsufficiëntie.
Deze verminderde nierfunctie kan aanleiding geven tot een hoger creatininegehalte in het bloed, een
acute nierinsufficiëntie, een nefrotisch syndroom. Werden ook vermeld: blaasontsteking, hematurie,
interstitiële nefritis. 
Chronisch gebruik van ibuprofen kan leiden tot een belangrijke wijziging van de nierfunctie. 

Effecten op het centrale zenuwstelsel:
Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid.
Een aseptische meningitis kan worden waargenomen, vooral bij patiënten die zijn getroffen door lupus
erythematosus.

Hematologische effecten: 
Neutropenie, agranulocytose, trombopenie, aplastische anemie werden zelden vermeld.
Inhibitie van de samenklontering van bloedplaatjes, waardoor de bloedingstijd wat langer wordt. 

Effecten op de lever:
De concentratie van transaminasen kan verhogen. 

Respiratoire effecten:
Allergieën: bronchospasmen werden soms genoteerd.

Effecten op de huid:
Allergieën: Maculopapuleuze huiduitslag, een aantal zeldzame gevallen van overgevoeligheid van de
huid (pruritus, netelroos) werden genoteerd.

Effecten op het gezichtsvermogen:
Een aantal zeldzame visuele stoornissen (vermindering van de scherpte, scotomen en/of een
veranderde waarneming van de kleuren) werden vastgesteld. Bij visuele symptomen wordt de
behandeling onderbroken en de patiënt raadpleegt een oftalmoloog.

Het leeuwendeel van de bijwerkingen die hierboven werden vermeld, zijn omkeerbaar.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Ibumed?
- De werkzame stof is ibuprofen 200mg.
- De andere stoffen zijn Microkristallijne cellulose – Lactose - Maïszetmeel – Talk - Colloïdaal 
watervrij silica – Opadry white voor een tablet.

Hoe ziet Ibumed eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tabletten voor oraal gebruik. 
Dozen van 24 tabletten : twee blisterverpakkingen van 12 tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Ibumed niet gebruiken?
• Als u allergisch bent voor ibuprofen of antecedenten van bronchospasmen of netelroos als gevolg
van de inname van NSAID’s waaronder acetylsalicylzuur of overgevoeligheid voor een van de
hulpstoffen.
• Als u leidt van een gastro-intestinale zweer.
• Als u antecedenten van een gastroduodenale zweer heeft.
• Gedurende de derde trimester van de zwangerschap.
• Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
• Als u leidt van ernstige nier- of leveraandoening, hartinsufficiëntie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibumed?
Geneesmiddelen zoals IBUMED 200 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd 
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis 
hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van
behandeling (2 tot 3 dagen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel 
heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel 
inneemt.
• Ibuprofen moet voorzichtig worden toegediend als u lijdt aan de volgende risico’s:
- antecedenten van gastro-intestinale zweren;
- bloedstollingproblemen (of een behandeling met anticoagulantia)
- antecedenten van bloedingen.
• De NSAID’s kunnen bepaalde symptomen van infectieziekten verdoezelen en zo de diagnose 
vertragen.
• Bij bejaarde personen moet de nierfunctie in de gaten worden gehouden, na de inname van grote
hoeveelheden of bij chronisch gebruik. 
• Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen als u antecedenten van gastro-intestinale symptomen
hebt.
• Als u aan hypertensie lijdt en u behandeld wordt met bloeddrukverlagende middelen: risico dat de
werking van deze bloeddrukverlagende middelen wordt tegengegaan.
• In geval van chronische inname kan analgetische nefropathie optreden. Als een chronische
toediening plotseling wordt stopgezet, kunt u over hoofdpijn klagen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ibumed nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat 
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.
- Ibuprofen mag niet samen worden gebruikt met andere NSAID-geneesmiddelen of salicylaten.
De patiënt moet worden behandeld met optimale doses van een enkel bestanddeel.
- Combinatie met diuretica: ibuprofen kan de werking van diuretica verminderen. De NSAID’s
interfereren met de natriuretische werking van de diuretica, in het bijzonder met die diuretica die
inwerken op de lis van Henle.
- Combinatie met bloeddrukverlagende middelen: NSAID’s kunnen natriumretentie en oedemen
veroorzaken, waardoor een behandeling met bloeddrukverlagende middelen aan efficiëntie kan
inboeten.
- Combinatie met lithium: ibuprofen kan het lithiumgehalte in het bloed beïnvloeden. De
combinatie met lithium is af te raden. Wanneer de geneesmiddelen toch gelijktijdig moeten
worden ingenomen, moet het lithiumgehalte in het bloed in de gaten worden gehouden.
- Combinatie met fenytoïne: bij grote hoeveelheden kan ibuprofen de werking van fenytoïne
versterken.
- Combinatie met orale anticoagulantie: dagelijkse hoeveelheden tot 2.400 mg veroorzaken geen
enkele interactie met orale anticoagulantia. Toch wordt er aangeraden, doordat NSAID's de
samenklontering tegengaan en door een langere bloedingstijd die te wijten is aan de werking van
de anticoagulantia, rekening te houden met een groter risico op bloedingen, vooral bij letsels van
het maag-darmslijmvlies.
In combinatie met een glucocorticoïde is er een groter risico op een aandoening van het
spijsverteringsstelsel.
- De methotrexaatklaring is tot 50% bij een gelijktijdige toediening met ibuprofen verminderd
epaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten)n zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt. 

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Het gebruik van ibuprofen moet vermeden worden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. 
De inname van ibuprofen is gecontra-indiceerd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, door
het risico op:
- vroegtijdige sluiting van de ductus arteriosus, met als gevolg foetale pulmonaire hypertensie en dood
in utero ;
- verlengde bloedingen bij de moeder ;
- neonatale bloeding ;
- tragere bevalling.
Hoewel studies hebben aangetoond dat het ibuprofengehalte in de moedermelk te laag is om een
invloed te kunnen hebben op de zuigeling, is voorzichtigheid toch geboden. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Ibumed kan een duizeligheid en slaperigheid tot gevolg hebben en dit kan gevolgen hebben bij het
besturen van een voertuig of het gebruik van machines.

Stoffen in Ibumed waarmee u rekening moet houden
Neem dit geneesmiddel niet in indien u lijdt aan erfelijke aandoeningen zoals galactose-intolerantie, 
lactasedeficiëntie of glucose-galactose-malabsorptie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Ibumed
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontzwellend, Pijn, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Ibumed 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.