Instillagel glijmiddel Gel 10x11ml

Gel 10x11ml
19,78
19,78
Op voorraad
Lokaal verdovend middel, in de vorm een gel in een spuit. Wordt gebruikt wanneer een patiënt een onderzoek moet ondergaan waarbij een tube of instrument in het lichaam moet worden gebracht. Dit om plaatselijk de pijn te voorkomen, te desinfecteren en te bevochtigen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Intstillagel is een glijmiddel met lokaal verdovingsmiddel dat gebruikt wordt bij het inbrengen van
sondes en instrumenten in de urologie (onderzoek en behandeling van de urinewegen en de mannelijke
geslachtsdelen), gynaecologie, chirurgie, verdoving (anesthesie) en kindergeneeskunde (pediatrie).
Het is aangewezen bij :
- het inbrengen of vervangen van een catheter en het aanbrengen van sondes in de urinebuis of in
de blaas
- uitzettingen van de urinebuis
- kijkoperaties in de urinebuis
- alle soorten kijkonderzoeken, zelfs in de operatiezaal
- vernieuwing van fistelsondes
- alle andere ingrepen waarbij men een glijmiddel zou kunnen nodig hebben dat lokale
verdovende eigenschappen bezit zoals in de gynaecologie, chirurgie, verdoving en
kindergeneeskunde.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Instillagel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Instillagel wordt over het algemeen goed verdragen.
Het verschijnen van ernstige bijwerkingen wordt bevorderd door een ernstige aandoening of verwonding
in de urinebuis. In geval van een verwonding in de urinebuis kunnen snel giftige concentraties in het
bloed (toxische plasmaspiegels) bereikt worden, als gevolg van sterk verhoogde opname.
Risicogroepen, waarbij men bijzonder opmerkzaam moet zijn voor ongewenste effecten zijn patiënten
met epilepsie, met hart- of leverklachten, lijdend aan een bepaalde spierziekte (myasthenia gravis),
patiënten met een zuurvergiftiging veroorzaakt door onvoldoende uitademing van koolzuur (respiratoire
acidose) en zeer gevoelige personen.
Lage bloeddruk is het belangrijkste neveneffect. Andere ongewenste effecten zijn: vertraagd hartritme,
krampen, hoofdpijn, zenuwachtigheid, duizeligheid, oorsuizingen, misselijkheid, bevingen, stuipen en
zelfs ademstilstand, plotse bloeddrukdaling (cardiovasculaire collaps) en hartstilstand.

Bij het optreden van plotse bijwerkingen, wordt een symptomatische behandeling ingesteld:
- bloeddrukverlaging door toediening van isoprenaline
- vertraagde hartslag (bradycardie ) door toediening van atropine in de ader
- krampen door toediening van kleine doses van een snelwerkend barbituraat
- hyperventilatie en zuurstoftoediening kunnen eveneens nodig zijn.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Instillagel
- De werkzame stoffen in dit middel zijn:
6 ml: lidocaïne hydrochloride 0,12 g - chloorhexidinegluconaat 0,0031 g.
11 ml: lidocaïne hydrochloride 0,23 g - chloorhexidinegluconaat 0,0057 g.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
6 ml: hydroxyethylcellulose - methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat,
propyleenglycol - natriumhydroxide - gezuiverd water voor 6 ml.
11 ml: hydroxyethylcellulose - methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat -
propyleenglycol - natriumhydroxide - gezuiverd water voor 11 ml.
Hoe ziet Instillagel eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Steriele wegwerpspuit met 6 ml of 11 ml steriele gel.
1 x 6 ml (eenheidsdosis) - 10 x 6 ml - 100 x 6 ml (kliniekverpakking).
1 x 11 ml (eenheidsdosis) - 10 x 11 ml - 100 x 11 ml (kliniekverpakking).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Instillagel niet gebruiken
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Indien u overgevoelig bent voor lokale verdovingsmiddelen van het amidetype.
- Lokale verdovingsmiddelen mogen slechts zeer voorzichtig gebruikt worden bij patiënten met
epilepsie, met verminderde doorbloeding van het hart, met ademhalingsstoornissen, met een
leverziekte of met zeer lage pseudocholinesterasespiegels (stofwisselingsziekte).
- Indien u een bepaalde spierziekte heeft (myastenia gravis).
- Lidocaïne, het lokaal verdovingsmiddel in Instillagel wordt ook inwendig gebruikt bij de
behandeling van hartritmestoornissen. Men moet er dus op toezien dat men geen te hoge doses
toedient.
- Instillagel mag enkel gebruikt worden als glijmiddel voor de genoemde indicaties en mag niet in de
bloedvaten (intravasculair) of in de spieren (intramusculair) ingespoten worden. De afloop kan
fataal zijn.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Instillagel
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Instillagel gebruikt.
- Instillagel moet voorzichtig toegediend worden bij risicopatiënten met epilepsie, met een
verminderde hart- of leverfunctie of met ademhalingsstoornissen.
- Bij ernstige letsels van de urinebuis of de blaas moet de arts het risico afwegen, rekening houdend
met de noodzaak tot het inbrengen van een sonde.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Instillagel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Instillagel moet zuiver gebruikt kunnen worden, zonder bijmenging van om het even welk ander
geneesmiddel.
Ongewenste interacties kunnen optreden met procaïnamide (hallucinaties of delirium), met fenytoïne
(toxiciteit voor het centrale zenuwstelsel), met beta-blokkers (vertraagde plasmaklaring van lidocaïne),
met antiaritmica zoals tocaïnamide, met digitalispreparaten en met cimetidine.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol
Het gebruik van alcohol wordt volledig afgeraden in de eerste 24 uur.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerscha p
Het is bekend dat lidocaïne doorheen de placentabarrière gaat. Men zal het gebruik tijdens de
zwangerschap zoveel mogelijk vermijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is.
Borstvoeding
Aangezien lidocaïne eveneens in de moedermelk kan terecht komen, geldt dezelfde raad als voor de
zwangerschap: het gebruik ervan vermijden tenzij het absoluut noodzakelijk is. Bij occasioneel gebruik
zal men tijdens de eerste 24 uur de melk aftappen (en niet gebruiken) en de zuigeling met andere
moedermelk voeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aangezien lidocaïne slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken, is het raadzaam, indien de toestand
van de patiënt dit toelaat, toch een redelijke tijd te wachten alvorens deze werkzaamheden aan te vangen.

Instillagel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Dit
kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
Instillagel bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritatie veroorzaken.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Instillagel
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend, Verdovend
Aangewezen bij Sonde, Stoma
Keyword Katheter, Lokaal verdovend
Generisch middel? not available

Instillagel glijmiddel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.