085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

iso-Betadine® dermicum 10% Vloeibaar 500ml

Vloeibaar 500ml
11,13
Op voorraad
11,13
Geneesmiddel op basis van polyvidone jodium voor het ontsmetten van wonden. Aangewezen als huidontsmetting bij algemene wondzorg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Preventie en behandeling van infecties van de huid en de slijmvliezen die worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels of virussen, meer bepaald:
- Preventie en behandeling van huidinfecties zoals furunkels, ontstekingen en roodheid, warmte-uitslag, impetigo, acne, puistjes in de huidplooien, voetschimmel, herpes.
- Ontsmetting van wonden, doorligwonden en beenzweren.
- Behandeling van brandwonden.
- Ontsmetting van de huid voor een injectie, punctie of transfusie.
- Gespecialiseerde ontsmetting zoals spoeling van het buikvlies, ontsmetting van de urineblaas,voorbereiding van de huid voor een chirurgische ingreep.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequentie van de hieronder opgesomde bijwerkingen wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende conventie:
- Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
- Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
- Soms (treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)
- Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
- Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
- Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Immuunsysteemaandoeningen:
Zelden: er kan een overgevoeligheidsreactie van de huid optreden, zoals een allergische reactie na contact in de vorm van jeuk, roodheid van de huid of vergelijkbare reacties.
Zeer zelden: er is melding gemaakt van een veralgemeende allergische reactie met daling van de bloeddruk en/of ademhalingsproblemen (anafylactische reactie).
Endocriene aandoeningen:
Zeer zelden (bij patiënten met een voorbeschiktheid of met bestaande aandoeningen van de schildklier): te sterke werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) (soms gepaard met symptomen van tachycardie (te snelle hartslag), agitatie of zwelling in de hals (struma)).
Frequentie niet bekend (na langdurig of uitgebreid gebruik van polyvidonjodium): afname van de schildklierfunctie (hypothyreoïdie).
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
(kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium)
Frequentie niet bekend: verstoring van de ionenconcentratie, metabole acidose, gewichtsverandering.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Zelden: contacteczeem (huidreactie met symptomen zoals roodheid, kleine blaasjes en jeuk).
Zeer zelden: snelle zwelling (oedeem) van de huid, de slijmvliezen en de onderhuidse weefsels in het gezicht (angio-oedeem), netelroos.
Nier- en urinewegaandoeningen:
(Kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium (bv. bij de behandeling van brandwonden).)
Frequentie niet bekend: een abnormaal aantal osmotisch actieve deeltjes in het bloed (osmolariteit van het bloed), een nierfalen door een acute nierinsufficiëntie.
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties:
Frequentie niet bekend: chemische brandwonden van de huid (vernietiging van de huid door een irriterend product) (bv. bij ophoping van het product onder de patiënt tijdens de voorbereiding van een operatie).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof in dit middel is polyvidonjodium.
- De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol – laureth 9 – dinatriumfosfaatdihydraat – citroenzuurmonohydraat – natriumhydroxide – gezuiverd water – kaliumjodaat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U heeft een schildklieraandoening (bevat jodium).
- Bij gelijktijdige toepassing van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
- Bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- iso-Betadine Dermicum nooit inslikken.
- Niet vermengen met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid.
- Niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.
- Frequente en langdurige toepassing of toepassing op grote huidoppervlakken zonder doktersadvies vermijden.
- Elk contact van het product met de ogen vermijden.
- Huid die behandeld is met iso-Betadine Dermicum krijgt een bruin-oranje kleur, die gemakkelijk te verwijderen is met water.
- In geval van onderzoek van de schildklier, uw arts op de hoogte brengen van het gebruik van iso-Betadine Dermicum.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast iso-Betadine Dermicum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Het is mogelijk dat het polyvidonjodiumcomplex reageert met bepaalde eiwitten en bepaalde onverzadigde organische stoffen, waardoor de werkzaamheid kan afnemen.
Gelijktijdig gebruik met preparaten voor wondbehandeling die enzymatische bestanddelen bevatten, vermindert de werking van beide behandelingen.
iso-Betadine Dermicum kan reageren met andere geneesmiddelen of producten, vooral degene op basis van kwik (risico op vorming van bijtende stoffen), lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat.
Gelijktijdig gebruik van iso-Betadine Dermicum en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op basis van zilver, een oplossing van waterstofperoxide (ook zuurstofwater genoemd) of taurolidine kan de werking van beide stoffen verminderen. Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater moet men enkele minuten wachten alvorens iso-Betadine Dermicum te gebruiken.
Als iso-Betadine Dermicum samen of onmiddellijk voor of na octenidine wordt gebruikt op dezelfde of een nabijgelegen zone, kunnen de betreffende zones tijdelijk donker kleuren.
iso-Betadine Dermicum kan invloed uitoefenen op een onderzoek van de schildklier en op bepaalde bloedtests (zoals meting van de concentratie kalium, fosfaten, urinezuur, enz.) en kan ook interfereren met onderzoek naar de werking van de schildklier.
Tijdens het gebruik van de oplossing met polyvidonjodium kan de absorptie van jodium door de schildklier dalen, wat een invloed kan uitoefenen op verschillende onderzoeken (schildklierscintigrafie, bepaling van eiwitgebonden jodium, diagnose met radioactief jodium) en een geplande behandeling van de schildklier met radioactief jodium onmogelijk kan maken. Na het einde van de behandeling moet een geschikt interval worden voorzien voor er een nieuwe scintigrafie wordt uitgevoerd.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
iso-Betadine Dermicum mag tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies worden aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
iso-Betadine Dermicum bevat polyvidonjodium.
Polyvidonjodium is onstabiel bij alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk iso-Betadine®
Aflevervorm Vloeibaar
Type product Geneesmiddel
Effect Antibacterieel, Anti-schimmel, Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Povidonjodium
Keyword Antibacterieel, Ontsmettend, Schaafwonden, Snijwonden
Kleurloos not available
Prikt niet available

iso-Betadine® dermicum 10% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over iso-Betadine® dermicum 10%

Nee, er is geen verschil tussen beiden. Dit ontsmettingsmiddel komt in België voor onder de naam iso-Betadine, terwijl dit Betadine genoemd wordt in Nederland.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.