085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Loperamide Teva 2mg Capsules 60 stuks

Capsules 60 stuks
7,61
Op voorraad
7,61
Geneesmiddel op basis van loperamide in de vorm van capsules voor de behandeling van acute diarree.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddelengroep
Snelwerkend middel tegen diarree.

Therapeutische indicaties
LOPERAMIDE TEVA is aangewezen bij de behandeling van uiteenlopende vormen van plotseling
optredende of langdurige diarree. 
LOPERAMIDE TEVA kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree ("turista") ; bij deze indicatie moet een
behandeling van 2 dagen volstaan. Indien samen met diarree ook koorts en bloed in de stoelgang
optreden, dan moet men wachten met de inname van loperamide tot de arts de oorzaak achterhaald
heeft.
Het toedienen van loperamide na een operatie van de dunne darm kan het aantal stoelgangen minder
talrijk, minder volumineus en meer gebonden maken.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Het verdient aanbeveling om tussen twee toedieningen een minimale tijdsduur van 2 uur in acht te
nemen. Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij
zuigelingen en kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te dienen via de
mond of een inspuiting. 

VOLWASSENEN EN KINDEREN OUDER DAN 8 JAAR
Kortdurende diarree :
De begindosis is 2 harde capsules voor volwassenen en 1 harde capsule voor kinderen.
Daarna 1 harde capsule na elke daaropvolgende losse stoelgang.
Langdurige diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden :
De begindosis is 2 harde capsules per dag voor volwassenen en 1 harde capsule per dag voor
kinderen.
Deze begindosis moet worden bijgesteld tot dat 1 tot 2 vaste ontlastingen per dag worden verkregen,
hetgeen gewoonlijk wordt bereikt met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 harde capsules per dag.
De dosis wordt aangepast tot een zo normaal mogelijke ontlasting wordt geproduceerd.
Het verdient aanbeveling van tijd tot tijd na te gaan of de dosis kan worden verlaagd en eventueel, of de
behandeling kan worden stopgezet.
De maximale dosis voor acute en chronische diarree is 8 harde capsules per dag voor volwassenen. Bij
kinderen moet deze worden gerelateerd aan het lichaamsgewicht (3 harde capsules per 20 kg
lichaamsgewicht). Ook hier de 8 harde capsules per dag niet overschrijden.
Loperamide is geen voorkeursbehandeling bij ernstige diarree die gepaard gaat met vocht- en
elektrolytenverlies. Vooral bij kinderen wordt de voorkeur gegeven het verlies te compenseren via
parenterale of orale weg. 

Wat u moet weten wanneer u LOPERAMIDE TEVA vergeet in te nemen:
Niet van toepassing.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met LOPERAMIDE TEVA wordt
gestopt:
Niet van toepassing.

Wat u moet doen als u meer dan LOPERAMIDE TEVA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van LOPERAMIDE TEVA heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). In geval van overdosering kunnen de volgende
verschijnselen optreden: pupilvernauwing, verhoogde spierspanning, bewegingloosheid of
ongecoördineerde bewegingen, slaperigheid en ademhalingsstoornissen. Kinderen zijn gevoeliger voor
te grote doses van dit geneesmiddel dan volwassenen. Informatie voor de arts: naloxon kan worden
gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens 48 uur van nabij gevolgd worden

Hoe bewaren?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Uiterste gebruiksdatum
De vervaldatum is op de verpakking vermeld : EX : maand-jaar.
Als vervaldatum geldt dan de laatste dag van de aangegeven maand.
.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan LOPERAMIDE TEVA bijwerkingen hebben.

Als U LOPERAMIDE TEVA volgens de regels inneemt, treden geen ernstige effecten op, zelfs niet na
langdurig gebruik.
Verstopping en een gezwollen buik kunnen voorkomen. Overgevoeligheidsreacties (vb huiduitslag) zijn
zeldzaam. In deze gevallen, en als die nevenwerkingen ernstig zijn, stop dan de behandeling met
LOPERAMIDE TEVA en raadpleeg uw arts.
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische
ziektetekens van diarree:
- Buikpijn en ongemak in de buik
- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid
- Loomheid en duizeligheid
- Droge mond

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of uw apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

• De werkzame stof is loperamide hydrochloride. Eén harde capsule LOPERAMIDE TEVA bevat
2 mg loperamide hydrochloride. 
• Andere bestanddelen zijn maiszetmeel – lactose – talk – watervrij colloidaal silica –
magnesiumstearaat - Gelatine donker grijze capsules: Gelatine - Zwart ijzeroxide (E172) -
Patent Blue V (E131) - Sunset yellow (E110) - Titanium dioxide (E171)

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem LOPERAMIDE TEVA niet in
• als u overgevoelig (allergisch) bent voor loperamide of één van de bestanddelen van het
geneesmiddel.
• bij kinderen van 8 jaar en jonger
• in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet als zich verstopping of buikzwelling voordoen.
• bij ernstige leverstoornissen.
• bij verschillende vormen van dikke darmontsteking (vb ulceratieve colitis of pseudo-membraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica).
• als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts of apotheker.

Pas goed op met LOPERAMIDE TEVA 
•Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u aan uw arts melden indien u nog andere geneesmiddelen
neemt, waaronder ook deze die niet voorgeschreven werden en u op eigen initiatief inneemt.
•Bewaar LOPERAMIDE TEVA steeds buiten bereik van kinderen.
•U mag LOPERAMIDE TEVA aan kinderen jonger dan 8 jaar enkel toedienen op voorschrift en onder
toezicht van een arts.
• In geval van ernstige diarree (en vooral bij kinderen) moet ervoor gezorgd worden dat voldoende vocht
wordt toegediend. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten drinken. Vraag uw arts of
apotheker welke dranken (vb orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt.
•Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt, moet u de toediening van LOPERAMIDE
TEVA stopzetten en uw arts raadplegen.
•Personen met ernstige ontsteking van de dikke darm moeten eerst hun arts raadplegen alvorens
LOPERAMIDE TEVA in te nemen.
•Waarschuw uw arts of apotheker als u lijdt aan leverstoornissen; in dat geval kan medisch toezicht nodig
zijn.
•Hoewel LOPERAMIDE TEVA de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Inname van LOPERAMIDE TEVA in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing

Zwangerschap
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van LOPERAMIDE TEVA gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste 3 maanden. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
U kunt beter geen LOPERAMIDE TEVA gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat
kleine hoeveelheden LOPERAMIDE TEVA in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mocht vermoeidheid, duizeligheid of loomheid optreden, dan is het aangewezen geen voertuigen te
besturen of machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van LOPERAMIDE TEVA 
LOPERAMIDE TEVA bevat lactose. Hierdoor mag u dit product niet gebruiken wanneer u lijdt aan
bepaalde stofwisselingsziektes (zogenaamde lactase insufficiëntie galactosemie, glucose/galactose
malabsorptie syndroom). 
LOPERAMIDE TEVA bevat tevens kleurstof E110 (sunset yellow), dit kan allergische reacties veroorzaken.

Inname van LOPERAMIDE TEVA in combinatie met andere geneesmiddelen.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u reeds andere geneesmiddelen inneemt die de
activiteit van de maag en darm vertragen (vb anticholinergica), omdat ze het effect van LOPERAMIDE
TEVA kunnen versterken

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide
Keyword Diarree
Generisch middel? available

Loperamide Teva 2mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.