085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Lysomucil 10% 3ml Ampullen 20 stuks

Ampullen 20 stuks
9,08
Op voorraad
9,08
Geneesmiddel tegen vastzittend slijm van de bovenste luchtwegen in de vorm van ampullen. Maakt het slijm van de bovenste luchtwegen vloeibaar. Niet tijdens eerste drie maanden van zwangerschap en niet tijdens lactatie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysomucil 10% oplossing is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van
slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd).

Het wordt gebruikt voor:
A. Symptomatische behandeling
Oplossen van etterige en taaie slijmen die tijdens infecties van de luchtwegen worden gevormd
(b.v. bronchitis, longontsteking, voorbereiding van bepaalde onderzoekingen van de luchtwegen,
mucoviscidose, enz...).
B. Vergiftiging met paracetamol
Grote hoeveelheden paracetamol zijn schadelijk voor de lever. Acetylcysteïne vermindert het
gevaar voor leverbeschadiging wanneer het binnen minder dan 10 uur na de inname van een
toxische dosis paracetamol wordt toegediend. Studies hebben aangetoond dat in geval van
laattijdige toediening (vanaf 16 uur na de intoxicatie) er nog een mogelijk beschermend effect
bestaat. Ook in geval van zware intoxicaties kan het laattijdig toedienen van acetylcysteïne het
sterftepercentage doet dalen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven:
Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer
zelden: < 1/10000.

-Maag-darmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer
zelden: diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe).
Zelden: irritatie van de luchtwegen of, na aërosoltoediening, vernauwing van de luchtwegen
(bronchospasme) bij bijzonder gevoelige personen zoals astmalijders.
- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos,
huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het
aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: duizeligheid.
- Hartaandoeningen:
Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).
- Onderzoeken:
Daling van de prothrombine-index bij hoge doses.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysomucil 10% oplossing?
- De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn dinatriumedeteaat, natriumhydroxide en water
voor injectie (Zie rubriek "Lysomucil 10% oplossing bevat:").

Hoe ziet Lysomucil 10% oplossing eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 20 ampullen in bruin glas met 3 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag Lysomucil 10% oplossing niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Onder de vorm van aërosol bij patiënten met vernauwing van de ademhalingswegen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysomucil 10% oplossing?
- Indien u behoort tot de patiënten met een onderdrukte hoestreflex of een verminderde mogelijkheid
tot het ophoesten van slijmen.
In dit geval kan een dringend opzuigen met een sonde van de slijmen in de luchtwegen soms
noodzakelijk zijn in geval van een te snel oplossen van de slijmen.- Indien u met aërosol wordt behandeld, want dan moet u van dichtbij worden gevolgd. Mogelijke
vernauwing van de luchtwegen moet worden behandeld door toediening van geneesmiddelen tegen
vernauwing van de luchtwegen (bronchodilatatoren, bijvoorbeeld fenoterol aërosol) of door het
stopzetten van de behandeling.
- Indien u bejaard bent, astma heeft of een verzwakte ademhaling heeft. Bij deze personen kan een
vernauwing van de luchtwegen optreden of kan het hoesten te zwak zijn om de afscheidingen uit te
scheiden.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil 10% oplossing nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Lysomucil (lokaal gebruik) kan gelijktijdig worden toegediend met geneesmiddelen tegen vernauwing
van de luchtwegen (isoprenaline, salbutamol, terbutaline, fenoterol, ipratropium, orciprenaline,
diprophylline enz...), met geneesmiddelen die de bloedvaten samentrekken (vasoconstrictoren, zoals
efedrine, fenylefrine, tuaminoheptaan, enz...) en met andere vaak gebruikte geneesmiddelen (tyloxapol,
natriumcromoglicaat, procaïne, solubeol, prednisolon, dexamethason, enz...).
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars
werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en
van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt)
nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamphenicol en amoxycilline in
associatie met clavulaanzuur, stelt geen probleem.
Het samen toedienen van acetylcysteïne met bepaalde antibiotica in aërosoltherapie wordt afgeraden. Uw
arts zal u zeggen of afzonderlijke aërosolbeurten nodig zijn.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid
geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het
geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan
wijzigen.

Lysomucil 10% oplossing bevat:
43 mg natrium per ampul. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet
zoals patiënten met een hartziekte of verhoogde bloeddruk.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Ampullen
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar, Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Aerosol, Inhalatie, Slijmen
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Inhalatie
Zonder suiker? available

Lysomucil 10% 3ml is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.