085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Lysomucil 4% NF Siroop 200ml

Siroop 200ml
8,80
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Het actieve bestanddeel van Lysomucil 4% is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van slijmen (lostslijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen vanchronische bronchitis
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Verdunnen en losmaken van de slijmen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker ofverpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts,apotheker of verpleegkundige. 

De gebruikelijke dosering is: 
Voor aandoeningen van de luchtwegen:
 - ouder dan 7 jaar: 400 tot 600 mg per dag, in 1 tot 3 innamen, bv.: 5 ml, 2 tot 3 maal per dag. 
- van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag, in 2 tot 3 innamen. 
Voor mucoviscidose: 
- van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag. 
- ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag, bv.: 5 ml 3 maal per dag. 
De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van depatiënt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee temaken. 

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hiernaweergegeven:

Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000 zeerzelden: < 1/10000. 
- Maag-darmstelselaandoeningen: 
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken.
Zeerzelden: diarree.- Huid- en onderhuidaandoeningen: 
Soms: netelroos (urticaria). 
Zelden: huiduitslag (rash).
 
- Ademhalingsstelselaandoeningen: 
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe). 
Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).

- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. 

Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos,huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in hetaangezicht. 

- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
 Zeer zelden: duizeligheid. 
- Hartaandoeningen:Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie). 

Lysomucil 4% siroop – pb – nl – rev 12/2013 3/4Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Lysomucil 4% siroop bevat:

 - Sorbitol. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bv. zeldzame erfelijkeaandoening van fructose-intolerantie), contacteer dan uw arts vooraleer dit geneesmiddel tegebruiken.
 - Natriumzouten. Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk lijdt, moet u rekening houden met deaanvoer van zout door de aanwezige natriumzouten in dit geneesmiddel.
 - Methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216).Parahydroxybenzoaten kunnen allergische reacties (mogelijks vertraagd) veroorzaken. 

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lysomucil 4% siroop niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vindenonder rubriek 6. Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysomucil 4% siroop?
- Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de luchtwegenkan uitlokken. 
- Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegendoor houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden. 
- Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk lijdt: raadpleeg de rubriek “Lysomucil 4% siroopbevat:”. 
- Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne;patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben, moeten in geval van zware maagklachten, hunarts raadplegen.- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. 
Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog anderegeneesmiddelen?” te lezen.Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.Lysomucil 4% siroop – pb – nl – rev 12/2013 1/4

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil 4% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan ofbestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel datdan aan uw arts of apotheker.Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaarswerking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne envan deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt)nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamphenicol en amoxycilline inassociatie met clavulaanzuur, stelt geen probleem.Het wordt niet aanbevolen acetylcysteïne, in oplossing, te mengen met andere geneesmiddelen. 

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Geen specifieke gegevens. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheidBent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dancontact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheidgeboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens hetgeven van borstvoeding. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen. 

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Keyword Vastzittende hoest
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Lysomucil 4% NF is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.