085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Lysomucil 600mg Bruistabletten 60 stuks

Bruistabletten 60 stuks
15,10
Op voorraad
15,10
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van bruistabletten. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysomucil 600 mg bruistabletten is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken
van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor
het behandelen van chronische bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) welke
gekenmerkt wordt door chronisch hoesten, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid, en
veroorzaakt wordt door chronische ontsteking van de luchtwegen en oxidatieve stress.

Het wordt gebruikt voor:
A. Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Mucoviscidose (taaislijmziekte).
C. Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die
bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven:
Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer
zelden: < 1/10000.

- Maag-darmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer
zelden: diarree.

- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).

- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe).
Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).

- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos,
huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het
aangezicht.

- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: duizeligheid.

- Hartaandoeningen:
Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysomucil 600 mg bruistabletten?
- De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn natriumbicarbonaat, anhydrisch citroenzuur,
aspartaam, citroenaroma (Zie rubriek "Lysomucil 600 mg bruistabletten bevat:").

Hoe ziet Lysomucil 600 mg bruistabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 8, 14, 30, 60 of 90 bruistabletten in blisterverpakking (alu/polyethyleenpolyethyleen/
alu/polyamide).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lysomucil 600 mg bruistabletten niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysomucil 600 mg bruistabletten?

- Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de luchtwegen
kan uitlokken.
- Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen
door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten – pl – nl – rev 01/2013 1/4
- Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne;
patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben, moeten in geval van zware maagklachten, hun
arts raadplegen.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil 600 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan aan uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars
werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en
van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt)
nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamphenicol en amoxycilline in
associatie met clavulaanzuur, stelt geen probleem.
Het wordt niet aanbevolen om Lysomucil, in oplossing, te mengen met andere geneesmiddelen

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid
geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het
geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan
wijzigen.

Lysomucil 600 mg bruistabletten bevat:

- Aspartaam. Deze zoetstof is een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met
fenylketonurie (een verhoogde concentratie van fenylalanine in het bloed).
- 156,9 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd
natriumdieet zoals patiënten met een hartziekte of verhoogde bloeddruk.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Bronchitis, Mucoviscidose, Slijmoplossend
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Lysomucil 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.