085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Lysomucil Junior 2% Siroop 100ml

Siroop 100ml
5,50
Op voorraad
5,50
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van een siroop. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis.Met frambozenaroma voor kinderen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysomucil 2% is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van slijmen (lost
slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen van
chronische bronchitis.

Lysomucil 2% wordt gebruikt voor:
A. Chronische bronchitis: om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen
worden gevormd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna
weergegeven:

Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer
zelden: < 1/10000.

- Maag-darmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer
zelden: diarree.

- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).

- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe).
Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).

- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos,
huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het
aangezicht.

- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: duizeligheid.

- Hartaandoeningen:
Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysomucil 2% siroop?
- De werkzame stof in Lysomucil 2% siroop is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in Lysomucil 2% siroop zijn methylparahydroxybenzoaat (E218),
natriumbenzoaat (E211), dinatriumedetaat, natriumcarboxymethylcellulose, natriumsaccharinaat,
natriumcyclamaat, sucralose, frambozenaroma, natriumhydroxide en gezuiverd water. (Zie rubriek
"Lysomucil 2% siroop bevat:")

Hoe ziet Lysomucil 2% siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Bruine glazen fles met 75 ml, 100 ml, 150 ml of 200 ml siroop.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lysomucil 2% siroop niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysomucil 2% siroop?
- Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de luchtwegen
kan uitlokken.
- Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen
door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
- Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk lijdt: raadpleeg de rubriek “Lysomucil 2% bevat:”.
- Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne;
patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben, moeten in geval van zware maagklachten, hun
arts raadplegen.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Lysomucil 2% gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil 2% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan aan uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars
werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en
van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt)
nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamphenicol en amoxycilline in
associatie met clavulaanzuur, stelt geen probleem.
Het wordt niet aanbevolen acetylcysteïne, in oplossing, te mengen met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid
geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het
geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan
wijzigen.

Lysomucil 2% siroop bevat:
- Natriumzouten. Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk lijdt, moet u rekening houden met de
aanvoer van zout door de aanwezige natriumzouten in dit geneesmiddel.
- Methylparahydroxybenzoaat (E218). Parahydroxybenzoaten kunnen allergische reacties (mogelijks
vertraagd) veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Kind, Met smaak, Slijmen
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Lysomucil Junior 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.