Maalox Control Tabletten 14 stuks

9,45
9,45
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van pantoprazole in de vorm van tabletten remt de maagzuurproductie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

MAALOX CONTROL bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ blokkeert die maagzuur
produceert. Hierdoor vermindert de hoeveelheid zuur in uw maag.

MAALOX CONTROL wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld
brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen.
Reflux is de terugvloei van zuur uit de maag in de slokdarm die ontstoken en pijnlijk kan worden. Dit kan
symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst dat opstijgt naar de keel
(brandend maagzuur) en een zure smaak in uw mond (zure oprispingen).

U kan al na één dag behandeling met MAALOX CONTROL verlichting van uw zure reflux en symptomen
van brandend maagzuur ondervinden, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te
geven. Het kan nodig zijn om de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de
symptomen te verlichten.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan MAALOX CONTROL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts of contacteer de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u één
van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk de inname van dit geneesmiddel, maar
neem deze bijsluiter en/of de tabletten mee:
- Ernstige allergische reacties (zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische reacties,
anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van de tong en/of de keel die
slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken, netelroos, ernstige duizeligheid met een zeer snelle
hartslag en hevig zweten.
- Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming of
afschilfering van de huid, loslating van de huid en bloeding rond de ogen, neus, mond/lippen of
geslachtdelen, en snelle verslechtering van uw algemene toestand, of huiduitslag bij blootstelling aan de
zon.
- Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en de ogen (als gevolg
van ernstige leverschade) of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met koorts.

De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten)
Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op 100 patiënten)
Soms (treedt op bij 1 tot 10 op 1000 patiënten)
Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op 10.000 patiënten)
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten)
Niet bekend (frequentie kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens)

Bijwerkingen die soms voorkomen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijkheid; braken; opgezette buik en winderigheid; constipatie; droge
mond; pijn en last in de bovenbuik; huiduitslag of netelroos; jeuk; zich zwak, uitgeput of algemeen slecht
voelen; slaapstoornissen; stijging van de leverenzymen bij een bloedonderzoek

Bijwerkingen die zelden voorkomen:
stoornissen bij het zien zoals wazig zicht; pijn in de gewrichten; spierpijn; veranderingen in gewicht;
verhoogde lichaamstemperatuur; zwelling van armen en/of benen; allergische reacties; depressie; stijging
van bilirubine en vetgehalte in het bloed (waargenomen bij een bloedonderzoek).

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen:
desoriëntatie; daling van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt dan normaal of
vaker blauwe plekken heeft; daling van het aantal witte bloedcellen, wat tot frequentere infecties kan leiden.

Frequentie niet bekend:
hallucinatie, verwardheid (vooral bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze symptomen); verlaagd
natriumgehalte in het bloed.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Maalox Control?
- De werkzame stof in Maalox Control is pantoprazol. Elke tablet bevat 20 mg pantoprazol (als
natriumsesquihydraat)
- De andere stoffen in Maalox Control zijn:
Tabletkern
Maltitol (E965), crospovidon type B, natriumcroscarmellose, watervrij natriumcarbonaat, calciumstearaat
Omhulling:
Poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E 171), macrogol 3350, sojalecithine, geel ijzeroxide (E 172),
watervrij natriumcarbonaat, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat, polysorbaat
80, triethylcitraat

Hoe ziet MAALOX CONTROL eruit en hoeveel zit er in een verpakking
De maagsapresistente tabletten zijn ovale, gele maagsapresistente tabletten.
MAALOX CONTROL is beschikbaar in oPA/Alu/PVC-Aluminium blisterverpakkingen of HDPE flessen.
Verpakkingen die 7, 14 maagsapresistente tabletten bevatten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Maalox Control niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
· U bent allergisch voor sojalecithine.
· Als u een geneesmiddel inneemt dat atazanavir bevat (voor de behandeling van HIV-infectie).
· Als u jonger dan 18 jaar bent.
· Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Maalox Control?
Raadpleeg eerst uw arts als:
- u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 weken of langer
- als u ouder dan 55 jaar bent en dagelijks vrij verkrijgbare geneesmiddelen tegen indigestie inneemt
- als u ouder dan 55 jaar bent en nieuwe of recent veranderde symptomen heeft
- als u vroeger een maagzweer of een operatie aan uw maag heeft gehad
- als leverproblemen of geelzucht (gele verkleuring van de huid of de ogen) heeft
- als u uw arts regelmatig bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
- als u een endoscopie of een ademtest, een C-ureumtest genoemd, moet ondergaan
Verwittig uw arts onmiddellijk, voor of na de inname van dit geneesmiddel, als u één van de volgende
symptomen opmerkt, die zouden kunnen wijzen op een andere, ernstigere ziekte:
· onbedoeld gewichtsverlies (niet in verband met een dieet of een trainingsprogramma)
· braken, vooral wanneer dit herhaaldelijk gebeurt
· braken van bloed; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
· u bemerkt bloed in uw stoelgang die er zwart of teerachtig kan uitzien
· slikmoeilijkheden of pijn bij het slikken
· u ziet bleek en u voelt zich zwak (anemie)
· pijn op de borst
· maagpijn
· ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat MAALOX CONTROL in verband werd gebracht met een
lichte toename van infectieuze diarree.
Uw arts kan beslissen dat u een aantal testen moet ondergaan.
Als u een bloedonderzoek moet ondergaan, verwittig uw arts dat u dit geneesmiddel inneemt.
U kan al na één dag behandeling met MAALOX CONTROL verlichting van uw zure reflux en symptomen
van brandend maagzuur ondervinden, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te
geven. U mag dit geneesmiddel niet innemen als preventieve maatregel.
Als u al enige tijd herhaaldelijk last heeft van brandend maagzuur of indigestie, vergeet dan niet om uw arts
regelmatig te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
MAALOX CONTROL kan verhinderen dat sommige andere geneesmiddelen doeltreffend werken. Verwittig
uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame bestanddelen
bevatten:
· ketoconazol (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen).
· warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en klonters te voorkomen). Misschien
moet u extra bloedonderzoeken ondergaan.
· atazanavir (gebruikt om HIV-infectie te behandelen). U mag MAALOX CONTROL niet gebruiken als u
atazanavir inneemt.

Neem MAALOX CONTROL niet in met andere geneesmiddelen die de hoeveelheid zuur die geproduceerd
wordt in uw maag remmen, zoals andere protonpompremmers (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een
H2-antagonist (bijv. ranitidine, famotidine).
U mag MAALOX CONTROL echter wel innemen met antacida (bijv. magaldraat, alginezuur,
natriumbicarbonaat, aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.
Gebruikt u naast MAALOX CONTROL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft. Dit omvat ook kruidenpreparaten of homeopathische middelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten moeten in hun geheel met vloeistof ingeslikt worden voor een maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding
Neem MAALOX CONTROL niet in als u zwanger bent, denkt dat u zwanger kan zijn, of borstvoeding geeft.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid of een verminderd gezichtsvermogen ondervindt, mag u geen voertuig
besturen en geen machines bedienen.

Stoffen in Maalox Control waarmee u rekening moet houden
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
MAALOX CONTROL bevat sojalecithine. Als u allergisch bent voor aardnoten of soja, gebruik dit
geneesmiddel niet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Maalox
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagontsteking
Effect Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Pantoprazole
Keyword Maagpijn, Maagzuur remmend, Maagzweer
Generisch middel? not available

Maalox Control is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.