085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Nicorette Freshmint 2mg Kauwgom 30 stuks

Kauwgom 30 stuks
6,98
Op voorraad
6,98
Stoppen met roken met nicotine vervangende kauwgom met frisse muntsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met een rookstop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De nicotine in de Nicorette kauwgom behoort tot de groep van ontwenningsmiddelen.
Wanneer u op de kauwgom kauwt, komt de nicotine langzaam vrij en wordt via de mond opgenomen in
het lichaam. Deze nicotine is genoeg om de behoefte aan roken te verminderen. In tegenstelling tot
tabaksrook bevat Nicorette kauwgom geen schadelijk teer of koolmonoxide.
Nicorette Freshmint 2 mg wordt gebruikt om de sterke behoefte aan nicotine die mensen kunnen krijgen bij
het stoppen met roken of bij het verminderen, te bestrijden. Wanneer deze behoefte erg sterk is, kunt u
Nicorette Freshmint 4 mg gebruiken.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Hoe moet u Nicorette Freshmint gebruiken?
ROOKSTOP
1. Stop vanaf de eerste dag volledig met roken.
2. Neem 1 Nicorette kauwgom telkens U zin krijgt in een sigaret.
Dat betekent voor de meeste mensen in het begin ongeveer 8 tot 12 gommetjes à 2 mg per dag. Neem
contact op met uw arts wanneer U denkt meer nodig te hebben. Hij kan U eventueel de sterkere 4 mg-
vorm voorschrijven. Het is ook mogelijk dat uw arts het nuttig heeft geoordeeld om onmiddellijk met
de sterkere vorm te starten.
3. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes.
Toen U nog rookte, trok U toch ook niet zonder ophouden aan uw sigaret? "Parkeer" de kauwgom nu
en dan een minuutje tussen wang en tandvlees. Als regel geldt: kauw zoals U rookte. Te krachtig
kauwen is de belangrijkste oorzaak van nevenwerkingen. Na ongeveer 30 minuten kauwen-mettussenpauzen
is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen.
4. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken.
Wees gerust, U zal er snel aan wennen.
5. Het risico om terug te gaan roken, is de eerste 3 tot 4 maanden het hoogst. Stop het gebruik van
Nicorette dus niet te vlug tijdens deze kritische periode.
6. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief met roken stoppen zal altijd uw persoonlijke inzet vragen.
7. Heb altijd een paar kauwgommetjes op zak.
Leg ze op alle plaatsen waar U voorheen uw sigaretten bewaarde.
8. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag.
Stop met Nicorette wanneer U nog slechts 1 à 2 kauwgommen per dag gebruikt. Dat lukt meestal na 3
tot 6 maanden.
9. Hou enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.
10. Hou uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte.
Zij kunnen U met raad en daad bijstaan.

ROOKVERMINDERING
1. Vervang zoveel mogelijk Uw sigaret door een kauwgom .
De kauwgom moet gebruikt worden van zodra er een drang is tot roken en dit om de rookvrije periode
zo lang mogelijk te houden. Hierdoor wordt het aantal sigaretten gereduceerd.
Tot maximaal 24 kauwgommen per dag mogen er gebruikt worden.
2. Verminder het sigarettenverbruik tot een volledige sigaretstop kan gehaald worden.
3. Heb altijd een paar kauwgommetjes op zak .
Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
4. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag .
Stop met Nicorette wanneer u nog slechts 1 à 2 kauwgommen per dag gebruikt.
5. Hou enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.
6. Hou uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte .
Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Als u per ongeluk één of meerdere kauwgommen heeft doorgeslikt, dan hoeft u zich daar niet te veel zorgen
over te maken. Overdosering kan enkel gebeuren door een groot aantal kauwgommen tegelijk of zeer snel na
elkaar te kauwen of door tegelijkertijd andere vormen van nicotine tot zich te nemen. Verschijnselen van
overdosering zijn: misselijkheid, speekselvloed, buikpijn, diarree, koud zweet, hoofdpijn, duizeligheid, slecht
horen, duidelijke tekens van zwakte.
In extreme gevallen kunnen deze worden gevolgd door een te lage bloeddruk, een snelle zwakke
onregelmatige polsslag, ademhalingsmoeilijkheden, algemene zwakte, flauwte ten gevolge van stoornissen in
de bloedcirculatie en, tenslotte, stuiptrekkingen.
Dosissen nicotine die getolereerd worden door volwassen rokers gedurende de behandeling kunnen ernstige
vergiftigingssymptomen bij kleine kinderen teweegbrengen en kunnen fataal zijn.
Neem dan onmiddellijk contact op met Uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (tel 070/245.245), zeker
wanneer het om een kind zou gaan.
Behandeling bij overdosering
De opname van nicotine moet onmiddellijk worden gestaakt. De patiënt moet symptomatisch worden
behandeld. Tachycardie leidend tot circulatoir falen kan behandeling met een β-blokker vereisen. Excitatie en
convulsies kunnen behandeld worden met diazepam. Indien nodig moet worden overgegaan tot kunstmatige
beademing met zuurstof.


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Niet van toepassing.

Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

Niet van toepassing.

Hoe bewaren?

Bewaar Nicorette Freshmint kauwgom op kamertemperatuur. Vermijd temperaturen hoger dan 25° C.
Uiterste gebruiksdatum: bij juiste bewaring in zijn originele verpakking is dit product houdbaar tot de
datum vermeld op de verpakking na de afkorting “EX” (de twee eerste cijfers geven de maand aan, de
vier volgende het jaar - de einddatum voor het gebruik is de laatste dag van de vermelde maand).
Zoals alle geneesmiddelen, moet ook Nicorette Freshmint kauwgom BUITEN HET BEREIK EN HET
ZICHT VAN KINDEREN WORDEN BEWAARD.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Nicorette Freshmint kauwgom ongewenste effecten hebben.
Nicorette kauwgom, in de aanbevolen dosis, zorgt niet voor ernstige nevenwerkingen. De kauwgom kan
soms een lichte irritatie van de keel veroorzaken bij de start van de behandeling alsook een verhoogde
speekselafscheiding. Overvloedig doorslikken van nicotine kan in het begin de hik veroorzaken.
Frequent (>1/100):
Algemeen: hoofdpijn
Centraal: duizeligheid, risico op afhankelijkheid
Maag-darm : gastro-intestinaal ongemak, de hik, misselijkheid, braken,
personen met neiging tot slechte spijsvertering kunnen aanvankelijk soms meer
maaglast voelen
Lokaal: rauwe mond of keel, spierpijn bij het kauwen ter hoogte van de kaak, aften, de gom kan kleven
aan een kunstgebit en in zeldzame gevallen het kunstgebit zelfs beschadigen.
Niet frequent (1/100 – 1/1000):
Hart en bloedvaten: hartkloppingen, hartritmestoornissen, verhoging van een reeds te hoge
bloeddruk
Huid: een voorbijgaande rode kleurverandering van de huid, netelroos, uitslag
Zelden (< 1/1000) :
Hart en bloedvaten : ongecontroleerde hartcontracties
Andere : allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

 De werkzame stof is nicotine (Nicotine resinaat).
Nicorette Freshmint 2 mg kauwgom bevat per kauwgom 2 mg nicotine in de vorm van een harscomplex.
Nicorette Freshmint 4 mg kauwgom bevat per kauwgom 4 mg nicotine in de vorm van een harscomplex.
 De andere bestanddelen zijn :
Nicorette Freshmint 2 mg, kauwgom
Watervrij natriumcarbonaat, gombasis, natriumbicarbonaat, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol,
kalium acesulfaam, magnesiumoxide (licht), talk en nitrogenum
Omhulling : xylitol (E967), pepermuntolie, acacia drooggespoten, titanium dioxide, carnauba was en
gezuiverd water.
Nicorette Freshmint 4 mg, kauwgom
Watervrij natriumcarbonaat, gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam,
magnesiumoxide (licht),chinoline geel (E 104), talk en nitrogenum
Omhulling : xylitol (E967), pepermuntolie, acacia drooggespoten, titanium dioxide, carnauba was,
chinoline geel (E 104) en gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Nicorette Freshmint kauwgom niet
- Als u niet rookt
- Bij kinderen.
- Als u overgevoelig bent aan nicotine of een ingrediënt van de kauwgom.
- Als u recent een hartinfarct, hartkramp, ernstige hartritmestoornissen of een beroerte heeft
doorgemaakt.

Pas goed op met Nicorette Freshmint kauwgom
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden geweest is.
Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van:
- hoge bloeddruk
- aandoeningen aan de bloedvaten van de hersenen
- beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (stabiele angina pectoris)
- hartritmestoornissen
- perifere vaataandoeningen
- vaatvernauwing (vasospasmen)
- maag- en darmzweren
- matige tot ernstige leverziekte
- een overactieve schildklier (= hyperthyroïdie)
- insuline afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na het stoppen met
roken)
- gezwel van de bijnieren (= feochromocytoom)
(Nicotine zorgt voor de vrijgave van catecholamines vanuit het bijniermerg)
Enkel in geval van ernstige nierbeschadiging kan de afscheiding van de nicotine of de eraan verbonden
metabolieten via de stofwisseling in het gedrang komen.
Verhoogde nicotinespiegels werden vastgesteld bij rokende patiënten die een hemodialyse ondergaan.
Allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen, netelroos en ontsteking van het
mondslijmvlies zijn gerapporteerd.
Als u een kunstgebit heeft, kan het kauwen van kauwgom een probleem zijn. De kauwgom kan blijven
plakken aan het kunstgebit en dit in zeldzame gevallen beschadigen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Nicorette Freshmint in
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Het is in het belang van de patiënt dat de behandeling wordt gecombineerd met andere activiteiten (onder
andere sporten), om zodoende het stoppen met roken te vergemakkelijken.

Inname van Nicorette Freshmint kauwgom met voedsel en drank
Niet van toepassing

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te
stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby.
De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk aangetoond.
De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op premature geboorte en op
perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van nicotine, hoe belangrijker
de inwerking zal zijn.
U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette.
Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn.
Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder vervangende behandeling van nicotine, kan
Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik van
Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen houtje
ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch toezicht.

Borstvoeding
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens een geneesmiddel in te nemen.
Nicorette kauwgom, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat
nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind, zelfs
bij normale dosissen.
Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik van
Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden.
Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet de kauwgom gekauwd worden juist
na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Rijvaardigheid en bediening van machines
Duizeligheid is mogelijk bij het begin van de behandeling of bij overmatig gebruik.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicorette Freshmint
Nicorette Freshmint, 2 mg en 4 mg bevatten de zoetstof xylitol. Deze kan diarree veroorzaken.

Gebruik van Nicorette Freshmint kauwgom samen met andere geneesmiddelen
De dosis van sommige geneesmiddelen dient aangepast te worden bij het stoppen met roken.
Roken kan de uitscheiding van sommige geneesmiddelen door het lichaam versnellen. Het stoppen met
roken, met of zonder nicotinevervanging, kan de reactie van de ex-rokers op gelijktijdig gebruikte
geneesmiddelen veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld geneesmiddelen als theofylline, clozapine,
imipramine, olanzapine, clomipramine, fluvoxamine, flecaïnide, pentazocine of tacrine gebruikt, kan het
stoppen met roken leiden tot een verhoging van de hoeveelheid geneesmiddel in uw bloed.
Vraag raad aan uw apotheker of arts.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicorette
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicorette Freshmint 2mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicorette Freshmint 2mg

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.