085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Nicorette Inhaler 10mg Inhalator 42 stuks

Inhalator 42 stuks
33,45
Op voorraad
33,45
Stoppen met roken met een inhaler als nicotine vervangend product om de ontwenningsverschijnselen te verminderen bij een rookstop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Bestrijding van de nicotine ontwenningsverschijnselen bij de behandeling van verslaving aan roken
wat leidt tot een vermindering of tot het stoppen met roken.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De dosering is individueel verschillend en gebaseerd op de noden van de patiënt om de
ontwenningsverschijnselen te verminderen. 4 tot 12 kokertjes moeten per dag gebruikt worden.
Klinische studies hebben aangetoond dat het beste effect wordt bereikt wanneer men een gemiddelde
van 6 kokertjes per dag gebruikt. Een maximum dosis wordt bereikt na 20 minuten intensief gebruik.
Hierna moet de dagelijkse dosis afgebouwd worden gedurende de volgende 6 tot 8 weken. Het is aan
te bevelen het product niet langer dan 6 maand te gebruiken. Sommige individuen kunnen echter een
langere behandeling nodig hebben om te vermijden dat ze terug beginnen te roken.
Roken is een complexe verslaving en hoewel de Inhaler het verlangen naar roken doet verminderen,
zorgen sommige omstandigheden en sociale factoren ervoor dat de persoon in kwestie blijft roken.
Zelfs in het geval de persoon blijft verder roken zorgt de vermindering van roken voor voordelen als
gevolg van een verminderde inname van teer, irriterende stoffen, koolstofmonoxide en carcinogenen.
Het succes van een rookvermindering kan motiveren om verder te gaan tot een volledige rookstop.

ROOKSTOP
- Roken moet volledig gestopt worden. Van zodra er een drang naar roken is moet de
Inhaler genomen worden en dit om te beletten dat men teruggrijpt naar het roken.
- Een voldoende aantal kokertjes, ten minste 4, moeten elke dag gebruikt worden, tot een maximum
van 12 kokertjes.
- De duur van de behandeling verschilt individueel. Normaal zijn minstens drie maanden nodig. Na
deze beginperiode moet men de dagelijkse dosis geleidelijk verminderen. Wanneer het verbruik
tot 1 à 2 kokertjes per dag is gedaald, staakt men definitief iedere vorm van nicotineconsumptie.
Enige reserve kokertjes moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots
kan weerkeren.

ROOKVERMINDERING
- Vervang zoveel mogelijk Uw sigaret door de Inhaler.
De Inhaler moet gebruikt worden van zodra er een drang is tot roken en dit om de rookvrije
periode zolang mogelijk te houden. Daarenboven wordt hierbij de dagelijkse sigaretconsumptie
gereduceerd.
- Een voldoende aantal kokertjes, ten minste 4, moeten elke dag gebruikt worden, tot een maximum
van 12 kokertjes.
- Een vermindering van de sigaret consumptie moet voortgezet worden tot een volledige stop kan
gehaald worden. Vervolgens moet het Inhaler verbruik gradueel verminderd worden. Wanneer
men een dagelijks verbruik van 1 kokertje bereikt heeft mag het gebruik gestopt worden. Enige

reserve kokertjes moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots kan
weerkeren.
Kinderen
De Nicorette Inhaler mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar.
Aanwijzingen voor het gebruik/de behandeling
Haal het mondstuk uit de doos en demonteer het in twee delen
Neem een houder met de kokertjes uit de doos en verwijder de aluminium beschermfolie.

reserve kokertjes moeten bijgehouden worden, aangezien het verlangen om te roken plots kan
weerkeren.
Kinderen
De Nicorette Inhaler mag niet worden toegediend aan personen onder de 18 jaar.
Aanwijzingen voor het gebruik/de behandeling
Haal het mondstuk uit de doos en demonteer het in twee delen
Neem een houder met de kokertjes uit de doos en verwijder de aluminium beschermfolie.

Na gebruik wordt het kokertje uit het mondstuk genomen. Zorg voor een veilige verwijdering; houd
het buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Bewaar het mondstuk in de doos voor verder
gebruik.
Om de ontwenningverschijnselen die gepaard gaan met het stoppen met roken op afdoende wijze
onder controle te houden, moeten er per dag minstens 4 kokertjes worden gebruikt. Een dosis van 12
stuks per dag mag niet worden overschreden.
De Nicorette Inhaler moet worden gebruikt telkens de patiënt de behoefte voelt aan een sigaret, of
zodra hij te kampen heeft met andere ontwenningsverschijnselen.
Het vereiste aantal inhalaties, de frequentie ,de inhalatieduur- en techniek verschillen van persoon tot
persoon. Studies wijzen nochtans uit dat de diverse inhalatietechnieken leiden tot gelijkaardige
effecten: een diepe inhalatie (zoals bij rokers van sigaretten) of oppervlakkig inhalen (zoals bij rokers
van sigaren). De nicotine hoeveelheid bij het inhaleren is geringer dan bij het roken van een sigaret.
Om het lagere nicotinegehalte bij het inhaleren te compenseren, moet er vaker worden geïnhaleerd dan
bij het roken van een sigaret (d.w.z. moet de Nicorette Inhaler telkens gedurende een langere periode
worden gebruikt). Na gebruik van een aantal kokertjes heeft de patiënt een methode gevonden die
hem/haar het meest ligt en die het beste resultaat geeft.
Het gehalte van de nicotine die vrijkomt uit de Nicorette Inhaler daalt in een koude omgeving.
Daarom wordt het product best niet gebruikt bij een temperatuur beneden de 15° C.

Toedieningswijze en toedieningsweg
Nicorette Inhaler wordt toegediend door middel van inhalatie.
Wat te doen indien te veel gebruikt?

Overdosering met nicotine kan zich voordoen bij patiënten met een zeer geringe afhankelijkheid van
nicotine, of bij patiënten die gelijktijdig andere vormen van nicotine toediening gebruiken.
De verschijnselen die optreden bij overdosering zijn die van acute nicotinevergiftiging; deze zijn:
misselijkheid, speekselvloed, abdominale pijn, diarree, zweten, hoofdpijn, duizeligheid, slecht horen
en duidelijke tekenen van zwakte. In extreme gevallen kunnen deze worden gevolgd door daling van
de bloeddruk, een snelle, zwakke, onregelmatige polsslag, ademhalingsmoeilijkheden, algemene
zwakte, afname van krachten in het organisme en, tenslotte, stuiptrekkingen.
Algemeen wordt aangenomen dat de minimale dodelijke dosis nicotine bij de mens 40 tot 60 mg
bedraagt.
Behandeling bij overdosering
De opname van nicotine moet onmiddellijk worden gestaakt en de arts dient geroepen te worden.
Neem onmiddellijk contact op met Uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (tel 070/245.245),
zeker wanneer het om een kind zou gaan.


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

/


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

/


Hoe bewaren?

De vervaldatum is op de verpakking vermeld na de letters "EX." gevolgd door 6 cijfers.
De eerste twee duiden de laatste dag van de maand aan, de laatste vier cijfers het jaar waarin het
product vervalt.
Bewaring bij kamertemperatuur (15-25°C).
Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

De Nicorette Inhaler kan aanleiding geven tot bijwerkingen, die vergelijkbaar zijn met deze die
waargenomen worden bij toediening van nicotine met andere middelen.
Ongeveer 40% van alle behandelde patiënten ervaren milde nevenwerkingen onder de vorm van lokale
reacties zoals hoesten en irritatie van de mond en de keel tijdens de start van de behandeling. Deze
reacties verminderen gradueel na de eerste weken.

Frequent (>1/100):
Algemeen: hoofdpijn
Maag - darm: gastro-intestinaal ongemak, maagzuur, de hik, misselijkheid, braken
Lokaal: prikkelend/brandend gevoel in de mond, aften, keelpijn, irritatie van de
mond en keel, neusverstopping, sinusitis

Niet frequent (1/100 – 1/1000):
Hart en bloedvaten: hartkloppingen
Centraal: slaapstoornissen, duizeligheid

Zelden (<1/1000):
Hart en bloedvaten: ongecontroleerde hartcontracties
Sommige symptomen, zoals duizeligheid, hoofdpijn en slapeloosheid, zijn te herleiden tot
ontwenningsverschijnselen, en zijn een gevolg van het stoppen met roken. Na het stoppen met roken is
er mogelijk een toename van aften. De reden hiervoor is niet duidelijk. Er kan een blijvende
afhankelijkheid van nicotine optreden.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

10 mg nicotine per staafje
Levomenthol, stikstof q.s.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden
Nicorette is niet bedoeld voor kinderen of voor personen die niet gewoon zijn om regelmatig te roken.
Nicorette is ook niet aan te raden in de volgende omstandigheden:
- recent hartinfarct (binnen de 3 maanden)
- hartkramp (= angina pectoris)
- ernstige hartritmestoornissen
- beroerte
- overgevoeligheid aan nicotine of menthol (of een ander bestanddeel van de farmaceutische vorm)
De nicotine substitutietherapie geeft minder kans op de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf.

Bijzondere voorzorgen
Bij patiënten die zowel blijven roken en de Inhaler gebruiken, kunnen er ongunstige effecten optreden
tengevolge van nicotine piekconcentraties die hoger zijn dan deze die bereikt worden bij het roken
alleen.
Nicorette heeft een lichte invloed op de bloedvaten, wat nadelig zou kunnen zijn voor personen met
een bestaande ziekte van hart- of bloedvaten (stabiele angina pectoris, ongecompenseerd hartfalen,
vasospasmen). Informeer uw arts. In ieder geval is doorgaan met roken zeker nadeliger voor hart- en
vaatpatiënten.
Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van:
- hoge bloeddruk
- aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen
- perifere vaataandoeningen
- maag- en darmzweren
- matige tot ernstige leverziekte
- overactieve schildklier ( = hyperthyroïdie)
- insuline afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na het
stoppen met roken)
- chronische keelziekten
- astma
- gezwel van de bijnieren ( = feochromocytoom)
(Nicotine zorgt voor de vrijgave van catecholamines vanuit het bijniermerg )
Enkel in geval van ernstige nierbeschadiging kan de afscheiding van de nicotine of de eraan
verbonden metabolieten via de stofwisseling in het gedrang komen.
Verhoogde nicotinespiegels werden vastgesteld bij rokende patiënten die een hemodialyse ondergaan.
Allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen, netelroos en ontsteking van het
mondslijmvlies zijn gerapporteerd.
Wanneer een kind nicotine staafjes, zowel gebruikt als ongebruikt doorslikt, er op kauwt of zuigt, is er
een risico op vergifting.
Zoals alle geneesmiddelen, moet ook Nicorette BUITEN HET BEREIK EN HET ZICHT VAN
KINDEREN WORDEN BEWAARD.
Onverenigbaarheden
Geen
Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding
Stoppen met roken, met of zonder nicotinesubstitutie kan de nood aan sommige gelijktijdig ingenomen
medicatie wijzigen:
Bij rookstop kan een lagere dosis vereist zijn voor:
· Acetaminofen, cafeïne, imipramine, oxazepam, pentazocine, propranolol, theofylline
· Insuline
· Adrenergische antagonisten (bijv. prazosin, labetalol)
Bij rookstop kan een hogere dosis vereist zijn voor:
· Adrenergische agonisten (bijv. isoproprenaline, fenylefrine)
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u
volledig te stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby.
De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk
aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op
premature geboorte en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en
bijgevolg van nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn.
U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette.
Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn.

Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder vervangende behandeling van nicotine, kan
Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het
gebruik van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet
op eigen houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder
medisch toezicht.
Borstvoeding
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens een geneesmiddel in te nemen.
Nicorette Inhaler, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat
nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het
kind, zelfs bij normale dosissen.
Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik
van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden.
Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet Nicorette gebruikt worden
juist na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.
Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Bij het begin van de behandeling of bij overmatig gebruik kan eventueel duizeligheid optreden.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Bij het begin van de behandeling of bij overmatig gebruik kan eventueel duizeligheid optreden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicorette
Aflevervorm Inhalator
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicorette Inhaler 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicorette Inhaler 10mg

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Lorsque le traitement dégressif a été suivi comme prescrit, et que vous atteignez une dose maximale d'une recharge par jour, l'utilisation de ce substitut doit être arrêté.

Vous pouvez alors considérer que le sevrage tabagique est terminé.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.