085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Opsite Wondspray 100ml

2 reviews
100ml
7,94 11,34
promo
van 01/02/2023 tot 28/02/2023 (of tot einde van voorraad in promotie)
Op voorraad
7,94
-30%
prijs apotheek: 11,34 Je bespaart: -3,40
Deze spray vormt een dun transparant laagje ter bescherming van oppervlakkige wondjes.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Eigenschappen

De spray bevat: Hydron copolymeer 3%, aceton/ethylacetaat 20,1% en als drijfgas: trifluormethaan en dichloordifluormethaan 76,9%. De film past zich aan de lichaamsdelen aan en laat een vrije beweeglijkheid toe. Deze wondspray kan op alle droge wonden worden toegepast.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Betnesol kan worden ingenomen bij de behandeling van aandoeningen die een corticotherapie
(behandeling met geneesmiddelen tegen ontstekingen en infecties) vergen, zoals:
- evolutieve chronische polyartritis (gewrichtsontstekingen)
- reumatische koorts
- astma
- allergische aandoeningen
- shocktoestand
- inflammatoire dermatitis (ontsteking van de huid)
- pemphigus (auto-immuunziekte waarbij korsten, blazen en bloedingen voorkomen in en rond de
mond)
- hartinsufficiëntie (hartlijden/verminderde werking van het hart)
- nefrotisch syndroom (nierlijden/verminderde werking van de nieren)
- colitis ulcerosa (langdurige darmonsteking)
- collageenziekten (auto-immuunziekten die het bindweefsel betreffen)

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De bijwerkingen van Betnesol stemmen overeen met die van corticoïden in het algemeen: vasthouden van
water en zout (waterzoutretentie), tekort aan kalium (kaliumdepletie), verstoring van het zuur-baseevenwicht
in het bloed door een verlaagde kaliumspiegel (alkalose door hypokaliëmie), hoge bloeddruk
en hartaandoening bij voorbeschikte personen.
Betnesol kan ook stoornissen van de volgende aard met zich meebrengen:
- spieren-beenderen: spierzwakte en spieraandoeningen (myopathie), verzwakte botstructuur
(osteoporose) met soms sterke beenderpijn en spontane breuken
- maag-darmen: maagzweer, ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
- huid: dunner worden van de huid (huidatrofie), bloeduitstorting (ecchymose), het rood worden van
het gelaat (gelaatserytheem), vertraagde littekenvorming, overgevoeligheidsreacties
- neurologisch: stuipen, euforie, slapeloosheid, duizeligheid, hoofdpijn, psychotische reacties vooral
bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis
- endocrien (m.b.t. klieren die hormonen afscheiden in het lichaam): symptomen van het syndroom
van Cushing (ziekte waarbij teveel bijnierschorshormoon wordt geproduceerd), menstruele en
libidostoornissen, suikerziekte vooral bij voorbeschikte personen, stijging van de behoefte aan
insuline of orale antidiabetesmiddelen bij patiënten met suikerziekte.
- ogen: grijze staar (cataract), verhoging van de druk in de ogen, groene staar (glaucoom)
- metabolisch: gewichtstoename.
Het middel brengt ook een vermindering van de weerstand tegen infecties met zich mee en de symptomen
van de infectie kunnen ook verdoezeld zijn.
Plotse stopzetting of vermindering van de toediening bij chronisch gebruik (bij hoge dosissen reeds na
een korte periode) of een verhoging van de behoefte aan corticoïden ten gevolge van fysieke of
emotionele stress kan leiden tot een verminderde werking van de bijnieren. Symptomen van een
verminderde werking van de bijnierschors zijn: zich onwel voelen, spierzwakte, mentale stoornissen,
verhoogde slaapbehoefte (lethargie), spier- en beenderpijnen, uitdroging van de huid,
ademhalingsmoeilijkheden, anorexia, misselijkheid, braken, koorts, te lage suikerspiegel
(hypoglycaemie), lage bloeddruk, uitdroging.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof in dit middel is betamethasone natriumfosfaatbase.

- De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumcitraat, natriumbicarbonaat, natriumsacharine,
povidone, erythrosine, natriumbenzoaat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Betnesol niet innemen?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
- Betamethasone heeft dezelfde tegenaanwijzingen als andere corticosteroïden.
- Absolute tegenaanwijzingen zijn: tuberculose, oogontsteking (herpes simplex van de ogen),
groene staar (glaucoom), acute psychose en inentingen (immunisatie met entstoffen op basis van
levende virussen).
- Relatieve tegenaanwijzingen zijn (neem contact op met uw arts voordat u dit middel
gebruikt): een actieve of latente maagzweer, syndroom van Cushing (ziekte waarbij teveel
bijnierschorshormoon wordt geproduceerd), nierfalen/verminderde werking van de nieren, hoge
bloeddruk, verzwakte botstructuur (osteoporose), suikerziekte, psychotische neigingen, virale,
bacteriële en schimmelinfecties, verminderde werking van het hart/hartlijden, moeilijk te
behandelen epilepsie, groeiachterstand, darmontstekingen (diverticulitis), nieuw aangelegde
darmverbindingen (recente intestinale anastomose), gevoeligheid voor de vorming van
bloedklonters (trombo-embolische aanleg) of aderontstekingen en ernstige spierzwakte
(myastenie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Betnesol?
- Voorzichtigheid is geboden bij maag-darmproblemen zoals niet-specifieke langdurige
darmontstekingen (colitis ulcerosa), darmontstekingen (diverticulitis), nieuw aangelegde
darmverbindingen (intestinale anastomose) en aanwezigheid van een maag- of darmzweer
(gastroduodenale ulcus), maar ook bij verminderde werking van de nieren/nierfalen, verminderde
werking van het hart/hartfalen (congestieve hartinsufficiëntie), hoge bloeddruk, epilepsie, verzwakte
botstructuur (osteoporose), spieraandoening (myopathie) en ernstige spierzwakte (myastenie).
- Het effect van corticoïden wordt versterkt bij patiënten met een onvoldoende productie van het
schildklierhormoon (hypothyroïdie) of een verschrompelde lever (cirrose).
- Corticoïden kunnen psychische stoornissen met zich meebrengen en een bestaande emotionele
instabiliteit of psychotische aandoening verergeren.
- Corticoïden kunnen bepaalde infecties verdoezelen of de opsporing van de infectie moeilijker
maken.
- Bij een behandeling met corticoïden kan een vermindering van het zoutverbruik overwogen worden.
Alle corticoïden zorgen voor een verhoogde afscheiding van calcium.
- Bij verminderde leverwerking (leverinsufficiëntie) kunnen de corticoïdespiegels in het bloed stijgen.
- Indien de arts bij suikerziekte besluit een behandeling in te stellen, dient deze onder nauw medisch
toezicht te gebeuren (zie ook rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’).
- Wegens een daling van de weerstand kunnen tijdens het gebruik nieuwe infecties optreden; de arts
zal op dat ogenblik een specifieke behandeling instellen.
- Bij langdurige behandeling (meer dan 6 weken) is het aan te bevelen om regelmatig een
oogonderzoek te ondergaan.
- Inenting tegen pokken of andere immunisatiemethodes mogen niet toegepast worden bij patiënten
die met corticoïden behandeld worden.
- De dosering wordt bepaald door de arts. U dient zich uitsluitend aan zijn voorschrift te houden en
elke verhoging of verlaging van de dosering mag alleen op medisch advies gebeuren. Een plotse
stopzetting of vermindering van de toediening bij chronisch gebruik (bij hoge dosissen reeds na een
korte periode) of een verhoging van de behoefte aan corticoïden (ten gevolge van stress) kan immers
leiden tot een verminderde werking van de bijnieren. Bij stopzetting van de behandeling is het dan
ook nodig de dosis geleidelijk aan te verminderen of deze dosis tijdens stressperiodes te verhogen.
Symptomen van een verminderde werking van de bijnierschors zijn: zich onwel voelen, spierzwakte,
mentale stoornissen, verhoogde slaapbehoefte (lethargie), spier- en beenderpijnen, uitdroging van de
huid, ademhalingsmoeilijkheden, anorexia, misselijkheid, braken, koorts, te lage suikerspiegel
(hypoglycaemie), lage bloeddruk, uitdroging.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

kinderen
Toediening bij kinderen moet plaatsvinden onder strikt medisch toezicht omdat corticoïden de groei van
zuigelingen en kinderen kunnen verstoren.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Betnesol nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
- Corticosteroïden kunnen wisselwerkingen vertonen met niet-steroïde anti-inflammatoire middelen
(ontstekingsremmende geneesmiddelen) en de werking van anticholinesterasen die gebruikt worden
bij de behandeling van spierzwakte (myasthenia), verminderen.
- Bij een combinatie met sommige geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen (diuretica), zoals
thiaziden en furosemide, is er een verhoogd risico op een verlaagde kaliumspiegel in het bloed
(hypokaliëmie).
- Bij suikerpatiënten is het soms noodzakelijk de dosis orale antidiabetesgeneesmiddelen of insuline
aan te passen. Soms is het ook noodzakelijk om de dosering van antistollingsmiddelen
(anticoagulantia) te wijzigen.
- Voorzichtigheid is geboden wanneer Betnesol samen gebruikt wordt met middelen die het hartritme
vertragen of de geleiding verminderen (cardiotone glycosiden) vanwege het risico op
hartritmestoornissen (aritmie) of digitalisvergiftiging als gevolg van een verlaagde kaliumspiegel in
het bloed (hypokaliëmie).
- Sommige geneesmiddelen zoals fenytoïne en fenobarbital (geneesmiddelen tegen epilepsie), efedrine
(geneesmiddel dat een stimulerende werking heeft op het autonome zenuwstelsel) en rifampicine
(antibioticum) kunnen de werking van corticoïden verminderen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De arts kan beslissen om dit geneesmiddel niet voor te schrijven, vooral tijdens de eerste drie maanden
van de zwangerschap of tijdens een borstvoedingsperiode. Toch kan hij daarover in sommige gevallen
anders beslissen. Kinderen van moeders die tijdens hun zwangerschap grote dosissen corticoïden
genomen hebben, dienen nauwgezet door een arts opgevolgd te worden om tekenen van een verminderde
werking van de bijnieren op te sporen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
- Er werd melding gemaakt van bepaalde neveneffecten zoals euforie en slapeloosheid bij het gebruik
van hoge dosissen corticoïden.
- Ook werden enkele zeldzame gevallen van spierzwakte en gezichtsstoornissen na een langdurige
behandeling gemeld.
Indien deze effecten zich voordoen, is voorzichtigheid geboden bij het besturen van een voertuig of het
bedienen van zware machines.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Opsite
Type product Verbandmateriaal
Type verbanden Wondpleisters
Keyword Transparant, Waterproof
Zelfklevend? available
Steriel? not available
Waterresistent? available

Laatste reviews en ervaringen met Opsite Wondspray

uitstekend product

Millo Scholte

Uitstekend product

Lotus Rondom Grime