085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Paracetamol Teva 1g Tabletten 10 stuks

Tabletten 10 stuks
2,17 2,41
Op voorraad
2,17
-10%
prijs apotheek: 2,41 Je bespaart: -0,24
Generisch geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van tabletten.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, migraine, spier- en gewrichtspijn, griep, verkoudheid) en verlaagt de koorts.

Wat kan je zelf doen zonder geneesmiddel?

In geval van koorts:
 • Drink voldoende water.
 • Eet licht verteerbaar voedsel.
 • Zorg voor een aangename omgevingstemperatuur (18-20°C).
 • Neem een lauw bad met een temperatuur 2°C lager dan de lichaamstemperatuur (NOOIT IJSKOUD WATER!).
In geval van pijn:
 • Probeer de oorzaak van de pijn te achterhalen. Enkel wanneer de oorzaak niet te achterhalen of kan aangepakt worden, worden pijnstiller gebruikt om de pijnklachten te onderdrukken.
Hoe mag je paracetamol 1g sliktabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel is bedoeld voor jongeren en volwassenen met een lichaamsgewicht vanaf 50kg.
 • Tabletten van 1g mag je tot 3 keer per dag innemen.
 • Slik de tablet in zijn geheel in met een half glas water.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 minuten en de werking duurt 3 tot 6 uren.
 • Wacht minstens 4u (tot 6u) tussen twee innames.
 • Neem nóóit meer dan 1g paracetamol per keer of 3g paracetamol per dag.
 • Stop het gebruik van dit geneesmiddel wanneer de klachten verdwenen zijn.
Let op!
 • Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 5 dagen (bij koorts > 38°C niet langer dan 3 dagen) zonder medisch advies. Wanneer je dit geneesmiddel een lange periode (bv gedurende 3 maanden zeker 15 dagen per maand) neemt, kan het geneesmiddel echter hoofdpijn veroorzaken!
 • Neem geen ander geneesmiddel dat paracetamol bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Nog andere geneesmiddelen neemt
  • Lijdt aan een lever- of nierziekte;
  • Gele verkleuring van het oogwit of je huid opmerkt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek contacteer je best meteen je dokter;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Neem het enkel in indien het echt nodig is, tot maximaal 5 dagen aan 3x per dag 1 tablet (1g).

Lees aandachtig de bijsluiter voor meer informatie.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Paracetamol Teva is een geneesmiddel tegen koorts en pijn.
Paracetamol Teva wordt gebruikt bij koorts en pijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Bloedplaatjes, bloedingen en stollingsstoornissen
Zeldzame gevallen van thrombopenie, leukopenie en hemolytische anemie zijn gerapporteerd.

Aandoeningen van de huid en onderhuid
Zeldzame gevallen van huidreacties zoals erytheem, urticaria, oedeem van Quincke en andere
tekenen van anaphylaxis, zijn gerapporteerd.

Aandoeningen van de lever
Biologische tekenen van levertoxiciteit, bestaande uit een verhoging van transaminases, zijn
waargenomen na behandeling met hoge doses. Deze levertoxiciteit wordt versterkt door alcohol en
microsomale leverinductoren (zie ”rubriek 2”).

Wanneer dergelijke reacties zich voordoen, dient de behandeling te worden gestaakt.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke tablet bevat 1 g paracetamol.
· De andere stoffen in dit middel zijn natrium zetmeel glycolaat type A, povidone K30,
gepregelatiniseerd zetmeel, stearinezuur, gezuiverd water.

Hoe ziet Paracetamol Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PVC/Alu blisterverpakking met 10, 16, 20, 30, 32, 50, 60, 90, 100 of 120 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of fenacetine.
· Als u ernstige leverinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
· Als u nierinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
· Herhaalde toediening van paracetamol is tegenaangewezen bij patiënten, die lijden aan
bloedarmoede of aan hart- of longziekten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

· Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aangeraden doses niet
overschrijden, noch de behandeling verlengen.
· De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode
waarin de symptomen aanwezig zijn. Het is niet volledig uitgesloten dat paracetamol een
rol speelt in het ontstaan van bepaalde nefropathieën ten gevolge van analgetica.
· Raadpleeg uw geneesheer indien de symptomen aanhouden.
· Het risico op levertoxiciteit kan verhoogd zijn bij patiënten die enzymatische inductoren
gebruiken, zoals barbituraten en anticonvulsiva.
· Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met
Paracetamol Teva om het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te
verminderen.
· Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie.
· Bij oudere personen dienen lever- en nierfunctietesten te worden uitgevoerd om tijdig een
eventuele lever- of nierinsufficiëntie te detecteren.
Als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek ″Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?″ te lezen.

Raadpleeg uw arts als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Paracetamol Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijjkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u
zonder voorschrift kunt verkrijgen. Toediening van actieve kool vermindert de absorptie van
paracetamol bij overdosering.
· In geval van gelijktijdige inname met barbituraten of fenytoïne kan een inductie van
leverenzymen optreden.
· Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramphenicol verlengen.
· Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de serumconcentratie van paracetamol.
Verhoogde serumconcentraties zijn geassocieerd met levertoxiciteit.
· Dit geneesmiddel kan gelijktijdig met warfarine worden gebruikt.
· Dankzij de zwakke binding van paracetamol aan plasma-eiwitten kan het gelijktijdig
worden gebruikt met antistollingsmiddelen. Echter, inname van paracetamol gedurende
meerdere dagen kan het risico op bloedingen doen toenemen.
· De absorptie van paracetamol kan stijgen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met
metoclopramide en dalen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met cholestyramine.
· Gezien het risico op een afname van het aantal leukocyten (leukopenie) bij gelijktijdige
inname van paracetamol en AZT (zidovudine), dient hun gelijktijdig gebruik uitsluitend
onder medisch toezicht plaats te vinden.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met Paracetamol
Teva om het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te verminderen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap
Paracetamol passeert de placenta. Gebruik ervan in het eerste trimester van de
zwangerschap wordt afgeraden.

Borstvoeding
Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vraag uw arts of apotheker om advies
voordat u Paracetamol Teva gebruikt.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Paracetamol Teva heeft geen enkel effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Chronische pijn, Griep, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Paracetamol Teva 1g is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Paracetamol Teva 1g

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

De werkzame bestanddelen van Dafalgan worden opgenomen in de darm. Het klopt dat een bruistablet sneller de maag kan passeren omdat deze reeds is opgelost terwijl een tablet eerst in de maag uiteen moet vallen vooraleer deze verder kan naar de darmen. Je zou dus kunnen stellen dat een bruistablet iets sneller wordt opgenomen dan een sliktablet, als je telt vanaf het moment dat je deze inneemt. Maar hou er natuurlijk ook rekening mee dat een bruistablet ook eerst nog moet oplossen in een glas water. Dit mee in rekening houdende is het verschil dan ook verwaarloosbaar.

Neen, Dafalgan is een pijnstiller en kan ingezet worden bij pijn en koorts. Dit is geen ontstekingsremmer.

Overmatig en langdurig gebruik van pijnstillers kan medicijnafhankelijke hoofdpijn veroorzaken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.