085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Perdophen 2% Siroop 100ml

Siroop 100ml
4,70
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van een siroop met watermeloen smaak, voor de behandeling van pijn en koorts bij kinderen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Perdophen Pediatrie is een pijnstillend, ontstekings- en koortswerend geneesmiddel (niet-steroïdaal
anti-inflammatoir middel, NSAID).
Perdophen Pediatrie wordt gebruik
- tegen milde tot matige pijn.
- tegen koorts

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Perdophen Pediatrie bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Als u ziet dat uw kind de volgende bijwerkingen heeft, bespreek ze dan met uw arts, die zal beslissen
De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:
Zeer vaak: Bij meer dan 1 op 10 behandelde patiënten
Vaak: Bij 1 tot 10 van de 100 behandelde patiënten
Soms: Bij 1 tot 10 van de 1.000 behandelde patiënten
Zelden: Bij 1 tot 10 van de10.000 behandelde patiënten
Zeer zelden: Bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten
Niet bekend Kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens
Mogelijke bijwerkingen
De lijst van de volgende bijwerkingen omvat alle bijwerkingen die bekend geworden zijn bij
behandeling met ibuprofen, ook die met hoge doses voor langdurige behandeling bij reumapatiënten.
De genoemde frequenties, die verder gaan dan de zeer zeldzame meldingen, verwijzen naar het
kortdurend gebruik van dagelijkse doses tot maximaal 1200 mg ibuprofen voor orale
toedieningsvormen (= 60 ml Perdophen Pediatrie) en een maximum van 1800 mg voor zetpillen. Er
moet rekening mee gehouden worden dat de volgende bijwerkingen overwegend dosisafhankelijk zijn
en variëren van patiënt tot patiënt.
De vaakst waargenomen bijwerkingen komen voor in maag en darmen. Zweren (ulcus pepticum) en
perforatie of bloeding in maag en darmen, soms fataal, vooral bij bejaarden, kunnen optreden (zie
rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Perdophen Pediatrie?). Misselijkheid, braken,
diarree, winderigheid, constipatie, verteringsklachten, buikpijn, teerachtige stoelgang, bloedbraken,
ulceratieve stomatitis (ontsteking van het slijmvlies van de mond met zweervorming), verergering van
de darmziekten colitis ulcerosa en ziekte van Crohn (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig
zijn met Perdophen Pediatrie?) werden gemeld na het gebruik.
Minder vaak werd ontsteking van het slijmvlies van de maag waargenomen. Het risico op vooral
maagdarmbloedingen hangt af van het dosisbereik en de gebruiksduur.
Oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen werden gemeld bij behandeling met NSAIDs.
Geneesmiddelen zoals Perdophen Pediatrie kunnen verband houden met een kleine stijging in het
risico op hartaanvallen (“myocardinfarct”) of beroertes.
Hartaandoeningen
Zeer zelden: Hartkloppingen (palpitaties), hartfalen, hartaanval ("myocardinfarct").
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: Verstoorde bloedcelvorming (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie,
agranulocytose). De eerste symptomen kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige letsels in de mond,
griepachtige symptomen, opvallende vermoeidheid, neus- en huidbloedingen. Stop in deze gevallen
onmiddellijk met de inname van het geneesmiddel en raadpleeg een arts. U mag uw kind niet
behandelen met pijnstillers of koortswerende middelen tenzij op advies van uw arts.
enuwstelselaandoeningen
Soms: Stoornissen van het centraal zenuwstelsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, ijlhoofdigheid, agitatie,
irriteerbaarheid of vermoeidheid.
Oogaandoeningen
Soms: Zichtstoornissen
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Zelden: Oorsuizen
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: Maagdarmklachten zoals zuurbranden, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht bloedverlies in maag en darmen die in uitzonderlijke gevallen een gebrek aan rode
bloedcellen (anemie) kan veroorzaken.
Soms: Maag/darmzweren (ulcus pepticum), mogelijk met bloeding en perforatie, ontsteking van het
slijmvlies van de mond met zweervorming (ulceratieve stomatitis), verergering van colitis ulcerosa of
ziekte van Crohn, ontsteking van het slijmvlies van de maag (gastritis).
Zeer zelden: Ontsteking van de slokdarm (oesofagitis) en van de pancreas (pancreatitis), vorming van
membraanachtige vernauwing in de dunne en dikke darm (intestinale, diafragma achtige
vernauwingen).
Als ernstige pijn in de bovenbuik, bloedbraken, bloed in de stoelgang of een zwarte verkleuring van de
stoelgang optreden, stop dan het gebruik van Perdophen Pediatrie en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: Verhoogd ophouden van water in het lichaam (oedeem), vooral bij patiënten met hoge
bloeddruk of verstoorde nierfunctie, nefrotisch syndroom (waterophoping in het lichaam [oedeem] en
uitgesproken uitscheiding van eiwitten in de urine), ontstekingen in de nier (interstitiële nefritis), die
gepaard kan gaan met acute stoornissen van de nierwerking.
Nierweefselschade (papillaire necrose) en verhoogde urinezuurconcentraties in het bloed kunnen ook
optreden.
Verminderde urine-uitscheiding, ophoping van water in het lichaam (oedeem), alsook over het
algemeen onwel gevoel, kunnen een teken zijn van een nierziekte of zelfs nierfalen.
Als deze symptomen optreden of verergeren, stop dan het toedienen van Perdophen Pediatrie aan uw
kind, en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bv. Stevens-
Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse/Lyell-syndroom), haaruitval (alopecia).
In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels
optreden tijdens een waterpokkeninfectie of faciale erysipelas/gordelroos (zie ook "Infecties en
parasitaire aandoeningen").
Infecties en parasitaire aandoeningen
Zeer zelden: Zeer zelden werd verergering beschreven van ontstekingen door infectie (bv.
ontwikkeling van necrotiserende fasciitis) gepaard met het gebruik van sommige ontstekingsremmers
(niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, waartoe Perdophen Pediatrie ook behoort).
Symptomen van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid,
braken, koorts, nekstijfheid of bewustzijnvertroebeling werden waargenomen. Er lijkt ook een hoger
risico te zijn voor patiënten die lijden aan bepaalde auto-immuunziekten (systemische lupus
erythematosus, gemengde bindweefselaandoening).
Als tekenen van een infectie (bv. roodkleuring, zwelling, oververhitting, pijn, koorts) optreden of
verergeren tijdens het gebruik van Perdophen Pediatrie, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Bloedvataandoeningen
Zeer zelden: Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie)
Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: Overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk, alsook astma-aanvallen (mogelijk met
bloeddrukdaling)
Stop met de toediening van Perdophen Pediatrie aan uw kind en raadpleeg uw arts.
Zeer zelden: Ernstige algemene overgevoeligheidsreacties
Ze kunnen aanvangen met gezichtsoedeem, zwelling van de tong, interne zwelling van de keelholte
met vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid, hartkloppingen, bloeddrukdaling tot
levensbedreigende shock.
Allura rood AC kan allergische reacties veroorzaken.
Als één van deze symptomen optreedt, wat al kan gebeuren na het eerste gebruik, raadpleeg dan
onmiddellijk uw arts.
Lever- en galaandoeningen:
Bij langdurige toediening moeten de leverwaarden regelmatig gecontroleerd worden.
Zeer zelden: Verstoorde leverwerking, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, acute
ontsteking van de lever (hepatitis);
Psychische stoornissen
Zeer zelden: Psychotische reacties, depressie
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Perdophen Pediatrie?
1* De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 5 ml van de orale suspensie bevat 100 mg
ibuprofen.
2* De andere stoffen in dit middel zijn acesulfaam kalium (E950), glycerol, natriumbenzoaat
(E211), polysorbaat 80, sucrose, maïszetmeel, gezuiverd water, xanthaangom, watervrij citroenzuur,
kleurstof Allura rood AC (E129), kauwgomsmaak bestaande uit kunstmatig watermeloenaroma,
natuurlijk en kunstmatig watermeloenaroma en sweet blend aroma.

Hoe ziet Perdophen Pediatrie er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Suspensie voor oraal gebruik.
Perdophen Pediatrie is een roze suspensie, verkrijgbaar in verpakkingen met 100, 150, 200 ml en 10 x
100 ml (kliniekverpakking) suspensie voor oraal gebruik.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

· uw kind is allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6. Of indien uw kind allergisch is voor andere niet-steroïdale
ontstekingsremmers of voor Allura rood AC.
· als uw kind in het verleden allergisch gereageerd heeft na de inname van acetylsalicylzuur en
andere niet-steroïdale ontstekingsremmers met astma-aanvallen, zwelling van de
neusslijmvliezen, huidreacties (bv. roodkleuring, netelroos en dergelijke);
· als uw kind een voorgeschiedenis heeft van maagdarmzweren (gastro-intestinale ulcera) of van
maagdarmbloeding (gastro-intestinale bloeding) (twee of meer afzonderlijke episodes van bewezen
ulceratie of bloeding) of er nog aan lijdt;
· als uw kind een voorgeschiedenis heeft van bloedingen of perforaties in maag en darmen, die
verband houdt met eerdere behandeling met NSAIDs;
· als uw kind ooit een hersenbloeding heeft gehad- (cerebrovasculaire bloeding) of een andere
actieve bloeding;
· als uw kind ernstig lever- of nierfalen heeft gehad;
· als uw kind ernstig hartfalen heeft gehad;
· als uw kind onlangs aanzienlijk vochtverlies heeft vertoond (door braken, diarree of te weinig
drinken).
Wanneer mag u Perdophen Pediatrie niet gebruiken?
· als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap verkeert.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Perdophen Pediatrie?
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagste werkzame dosis voor de kortst
mogelijk duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen. Neem niet meer dan de
aanbevolen dosis en/of gebruik het niet langer dan 4 dagen zonder met een arts of apotheker te
spreken.
Als uw kind lijdt aan ernstige aandoeningen en/of op regelmatige medicatie staat met bv. antibiotica,
geneesmiddelen voor preventie van orgaanafstoting, of bloedverdunners, raadpleeg dan de
behandelende arts voordat u Perdophen Pediatrie gebruikt.
Veiligheid in het maagdarmkanaal
Het gebruik van Perdophen Pediatrie samen met ontstekingsremmers zoals NSAIDs, ook met
zogenaamde COX-2-remmers (cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers) moet vermeden worden. Als
uw kind tegelijk ook andere NSAIDs gebruikt, mag Perdophen Pediatrie alleen gebruikt worden op
instructie van de behandelende arts.
Behandel pijn in de buikstreek alleen met Perdophen Pediatrie nadat u een arts hebt geraadpleegd.
Maagdarmbloedingen, zweren of perforaties die dodelijk kunnen zijn, werden gemeld voor alle
NSAIDs op elk moment tijdens de behandeling, met of zonder waarschuwingssymptomen of een
voorgeschiedenis van ernstige maagdarmvoorvallen.
Het risico op maagdarmbloeding, zweren of perforaties stijgt met de dosis van NSAIDs, bij patiënten
met een voorgeschiedenis van zweren, vooral met complicaties als bloedingen of perforaties (zie
rubriek 2: Wanneer mag u Perdophen pediatrie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?). Deze patiënten moeten de behandeling beginnen met de laagst beschikbare dosis.
Combinatietherapie met beschermende stoffen (bv. misoprostol of protonenpompremmers) moet
overwogen worden voor deze patiënten, en ook voor patiënten die een gelijktijdige therapie vereisen
met laag gedoseerd acetylsalicylzuur (ASA) of andere werkzame bestanddelen die het risico op
maardarmaandoeningen verhogen.
Als uw kind een voorgeschiedenis heeft van bijwerkingen op maag en darmen, moet u alle abnormale
buiksymptomen (vooral maagdarmbloedingen) melden, vooral in de initiële stadia van de behandeling.
Voorzichtigheid is geboden als uw kind tegelijk geneesmiddelen krijgt die het risico op zweren of
bloedingen verhogen, zoals orale corticosteroïden, stollingsremmers zoals warfarine, selectieve
serotonineheropnameremmers, onder andere gebruikt voor de behandeling van depressieve stemming,
of bloedplaatjesremmers zoals ASA (zie rubriek 2: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).
Als uw kind bloedingen of zweren krijgt in maag en darmen bij gebruik van Perdophen Pediatrie,
moet de behandeling gestopt worden.
NSAIDs moeten voorzichtig gegeven worden aan patiënten met een voorgeschiedenis van
maagdarmaandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), omdat deze aandoeningen kunnen
verergeren (zie rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen).
Effecten op het cardiovasculaire stelsel
Geneesmiddelen zoals Perdophen Pediatrie kunnen verband houden met een kleine stijging in het
risico op hartaanvallen (“myocardinfarct”) of beroertes. De risico's kunnen hoger zijn met hoge
dosissen en langdurige behandeling. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis en gebruik het niet
langer dan voor de aanbevolen behandelingsduur voor uw kind (maximaal 4 dagen).
Als uw kind hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of kans loopt op deze aandoeningen (bv.
door hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel), moet u de behandeling bespreken met uw
arts of apotheker.
Huidreacties
Ernstige huidreacties met roodkleuring en blaarvorming, soms fataal, (dermatitis exfoliativa, Stevens-
Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse/syndroom van Lyell) werden zeer zelden gemeld
bij gebruik van NSAIDs (zie rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen).
Patiënten lijken in het begin van de therapie het hoogste risico te lopen op deze reacties: het begin van
de reactie treedt in de meeste gevallen op in de eerste behandelingsmaand.
De behandeling met Perdophen Pediatrie moet onmiddellijk gestopt worden en een arts moet
geraadpleegd worden bij het eerste optreden van huiduitslag, letsels aan slijmvliezen, of andere
tekenen van overgevoeligheid.
Andere opmerkingen:
Nauwlettend toezicht van een arts is vooral vereist in de volgende gevallen:
- Bij acute intermitterende porfyrie;
- Bij sommige auto-immune aandoeningen, (systemische lupus erythematosus); en gemengde
bindweefselaandoeningen). Hierbij mag Perdophen Pediatrie alleen gebruikt worden na een
zorgvuldige afweging van de baten en de risico's.
- Bij maagdarmstoornissen of een voorgeschiedenis van chronische darmontstekingen (colitis
ulcerosa, ziekte van Crohn);
- Bij hoge bloeddruk of hartfalen;
- Bij verstoorde nier- of leverfunctie;
- Bij allergieën (bv. huidreacties voor andere geneesmiddelen, astma, hooikoorts), chronische
zwelling van het neusslijmvlies of chronische luchtwegaandoeningen die deze vernauwen.
- Ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld anafylactische shock) worden zeer zelden
waargenomen. Bij de eerste tekenen van een ernstige overgevoeligheidsreactie na gebruik van
Perdophen Pediatrie, moet u onmiddellijk stoppen met de toediening aan uw kind en naar een arts
gaan.
- Ibuprofen, het werkzame bestanddeel van Perdophen Pediatrie, kan de werking van bloedplaatjes
tijdelijk remmen (trombocytenaggregatie). Patiënten met bloedstollingsstoornissen moeten daarom
onder nauwlettend toezicht gehouden worden.
- Als uw kind tegelijk geneesmiddelen inneemt om de bloedstolling te remmen of de
bloedsuikerspiegel te verlagen, moeten de bloedstolling of bloedsuikerspiegel regelmatig
gecontroleerd worden. Bij langdurige toediening van Perdophen Pediatrie is een regelmatige
controle van de leverwaarden, de nierwerking en telling van de bloedcellen vereist.
- De arts of tandarts moeten om advies gevraagd of geïnformeerd worden als Perdophen Pediatrie
ingenomen werd vóór een chirurgische procedure.
- Bij langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn optreden die niet behandeld mag worden met
hogere dosissen van het geneesmiddel. Vraag uw arts om advies als uw kind, ondanks het gebruik
van Perdophen Pediatrie, vaak hoofdpijn heeft.
- Over het algemeen kan een regelmatige inname van pijnstillers, vooral bij combinatie van
verschillende pijnstillers, leiden tot permanente nierschade met kans op nierfalen
(analgeticumnefropatie).
Spreek in al deze gevallen met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Perdophen Pediatrie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
De werking van de volgende geneesmiddelen of groepen van preparaten kan versterkt worden bij
gelijktijdige behandeling met Perdophen Pediatrie.
Sommige stollingsremmers (bv. acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen
tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers bv. captopril, betareceptorblokkers, angiotensine IIantagonisten),
en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen
beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd advies van een arts vóór u ibuprofen
samen met andere geneesmiddelen gebruikt.
Versterkte werking en/of een verhoogd risico op bijwerkingen:
- Als de volgende geneesmiddelen tegelijk worden ingenomen, kunnen de bloedspiegels van deze
geneesmiddelen toenemen:
- digoxine (middel om de hartwerking te stimuleren);
- fenytoïne (voor de behandeling van epilepsie aanvallen);
- lithium (voor de behandeling van psychische stoornissen).
Controle van de serumspiegels van lithium, digoxine en fenytoïne is meestal niet vereist als ze
correct gebruikt worden (hoogstens 4 dagen);
- Bij gebruik met geneesmiddelen die de bloedstolling verminderen (anticoagulantia);
- Bij gebruik met methotrexaat (geneesmiddel voor de behandeling van kanker of van sommige
reumatische aandoeningen). Gebruik Perdophen Pediatrie niet binnen 24 uur vóór of na toediening
van methotrexaat. Dit kan leiden tot verhoogde concentraties van methotrexaat en de bijwerkingen
ervan versterken;
- Bij gebruik met acetylsalicylzuur en andere ontstekingsremmende pijnstillers, waaronder COX-2-
remmers (niet-steroïde ontstekingsremmers), selectieve serotonineheropnameremmers (voor
behandeling van depressieve stemming), en cortisonepreparaten (glucocorticoïden). Er is een hoger
risico op zweren en bloeding in het maagdarmkanaal;
- Bij gebruik met probenecid of sulfinpyrazone (tegen jicht). Deze geneesmiddelen kunnen de
uitscheiding van ibuprofen vertragen. Ibuprofen kan zich opstapelen in het lichaam, waardoor de
bijwerkingen versterken.
Verzwakking van de werking van:
- Waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) en geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen
(antihypertensiva).
- ACE-remmers (voor de behandeling van hartfalen en hoge bloeddruk): hoger risico op verstoring
van de nierwerking.
- Acetylsalicylzuur bij lage doses. Het effect van laag gedoseerd acetylsalicylzuur op de
stollingsbevorderende bloedplaatjes kan verstoord zijn (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met Perdophen Pediatrie).
Andere mogelijk interacties:
- Zidovudine (voor behandeling van aids): verhoogd risico op bloeduitstorting in de gewrichten bij
hiv-positieve patiënten met hemofilie.
- Cyclosporine (voor onderdrukking van de immuunreactie, bijvoorbeeld na een transplantatie, en
voor de behandeling van reuma): er is een risico op nierschade.
- Tacrolimus: er is een risico op nierschade.
- Kaliumsparende waterafdrijvende stoffen (sommige diuretica). Als ze tegelijk worden gebruikt, kan
de kaliumconcentratie stijgen.
- Sulfonylurea (om de suikerspiegel te verlagen): Hoewel interacties tussen ibuprofen en
sulfonylurea, in tegenstelling tot andere NSAIDs, nog niet beschreven werden, moeten uw
bloedsuikerwaarden bij wijze van voorzorg gecontroleerd worden bij gelijktijdig gebruik.
- Stollingsremmers: er zijn geïsoleerde meldingen van interacties tussen ibuprofen en
stollingsremmers. Bij gelijktijdige behandeling wordt een controle van de stollingsstatus
aanbevolen.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Er mag geen alcohol gedronken worden tijdens het gebruik van Perdophen Pediatrie.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Dit product is speciaal ontworpen voor kortdurend gebruik bij kinderen, maar als zwangerschap zou
optreden tijdens gebruik van Perdophen Pediatrie, informeer dan uw arts. Vermijd het gebruik van dit
geneesmiddel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij uw arts u anders adviseert. Tijdens
de laatste drie maanden van de zwangerschap is Perdophen Pediatrie gecontra-indiceerd omwille van
het verhoogde risico op complicaties bij moeder en kind.
Het product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAIDs) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan
verstoren. Dit effect is omkeerbaar als de inname van het geneesmiddel gestopt wordt.
Borstvoeding
Kleine hoeveelheden van het werkzame bestanddeel ibuprofen en zijn afbraakproducten worden
uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien er tot op heden geen risico's bekend zijn voor de
zuigeling, hoeft de borstvoeding niet gestopt te worden als de aanbevolen dosis gedurende maximaal 4
dagen gebruikt wordt voor milde tot matige pijn of koorts.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen verstoring te verwachten tijdens kort durend gebruik van de aanbevolen dosis Perdophen
Stoffen in Perdophen Pediatrie waarmee u rekening moet houden
Het geneesmiddel bevat sucrose (5 ml siroop bevat 0,13 broodeenheden). In geval van diabetes moet
hiermee rekening gehouden worden. Als u door uw arts werd verteld dat uw kind sommige suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Perdophen
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 6 maanden
Smaak Watermeloen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Kind, Ontzwellend, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? not available

Perdophen 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Perdophen 2%

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.