085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Chat met ons

Spidifen 200mg Zakjes 24 stuks

Zakjes 24 stuks
4,24
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van zakjes. Geschikt bij koorts, milde tot matige pijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Spidifen is ibuprofen (als L-argininezout). Ibuprofen behoort tot de groep
van de zogenaamde niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) die pijnstillende,
koortswerende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.
Spidifen wordt gebruikt voor de behandeling van koorts en milde tot matige pijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Spidifen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Frequenties van bijwerkingen worden gedefinieerd als: zeer vaak (meer dan 1 op 10 personen); vaak
(meer dan 1 op 100 personen en minder dan 1 op 10 personen); soms (meer dan 1 op 1000 personen
en minder dan 1 op 100 personen); zelden (meer dan 1 op 10000 personen en minder dan 1 op 1000
personen); zeer zelden (minder dan 1 op 10000 personen, inclusief geïsoleerde rapporten).

De meest voorkomende bijwerkingen zijn spijsverteringsstoornissen en diarree.

Geneesmiddelen zoals Spidifen (NSAIDs) kunnen in verband worden gebracht met een klein
toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Vochtophoping, hoge bloeddruk en
hartfalen werden ook gerapporteerd in associatie met een NSAID-behandeling.

Maagdarmstelselaandoeningen
- Gestoorde spijsvertering, diarree: Zeer vaak
- Buikpijn, misselijkheid: Vaak
- Maagdarmzweren, maagdarmbloeding: Soms
- Verstopping: Zelden
- Anorexia: Niet gekend

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
- Waterzucht (oedeem): Niet gekend

Hartaandoeningen
- Hartfalen: Niet gekend

Bloedvataandoeningen
- Te hoge bloeddruk: Niet gekend

Zenuwstelselaandoeningen
- Hoofdpijn, duizeligheid: Vaak
- Verminderde gevoeligheid: Zelden
- Gehoorstoornissen: Zelden

Psychiatrische aandoeningen
- Depressie: Zelden

Huid- en onderhuidaandoeningen
- Huidproblemen, huiduitslag: Vaak
- Jeuk, netelroos, puntvormige bloedingen, zwelling ter hoogte van het gezicht en de ledematen: Soms
- Reacties met blaarvorming, erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse: Zeer zelden

Bloed- en lymfestelaandoeningen
- Te laag aantal bloedplaatjes, te laag aantal witte bloedcellen, bloedarmoede door beschadiging van het beenmerg: Zelden

Nier- en urinewegaandoeningen
- Bloedwateren: Zelden
- Nierontsteking, niernecrose, nierfalen: Zeer zelden

Lever- en galaandoeningen
- Leverstoornissen: Zelden

Immuunsysteemaandoeningen
- Allergische reactie: Soms
- Anafylaxie: Zelden

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
- Astma, verergerde astma, bronchospasme, kortademigheid: Zelden

Oogaandoeningen
- Gezichtsstoornissen (amblyopie): Zelden

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
Spidifen 200 mg granulaat voor drank:
- De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-arigininezout). Een zakje bevat 200 mg
ibuprofen.
- De andere stoffen in dit middel zijn L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine,
aspartaam, saccharose en muntaroma

Spidifen 200 mg bruistabletten:
- De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-argininezout). Een bruistablet bevat 200 mg
ibuprofen.
- De andere stoffen in dit middel zijn kaliumcarbonaat, watervrij citroenzuur, sorbitol, arginine,
citroenaroma, acesulfame K, leucine, aspartaam, natriumsaccarine, macrogol 6000.

Spidifen 200 mg tabletten:
- De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-argininezout). Een tablet bevat 200 mg ibuprofen.
- De andere stoffen in dit middel zijn L-arginine, triumwaterstofcarbonaat, crospovidone en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Spidifen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Spidifen 200 mg granulaat voor drank is een wit granulaat met een muntsmaak. Het wordt geleverd in
verpakkingen met 12, 24 of 30 zakjes.

Spidifen 200 mg bruistabletten zijn witte tot bijna-witte ronde, platte bruistabletten. Het wordt
geleverd in verpakkingen met 12 bruistabletten in blisterverpakking (Papier/Polyethylene/Al/Surlyn).

Spidifen 200 mg tabletten zijn witte tabletten. Het wordt geleverd in verpakkingen met 10, 20, 30, 40
en 50 tabletten in blisterverpakking (Al/PE/Al).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u allergisch bent voor ibuprofen of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- als u overgevoeligheidsreacties (bv. astma-aanvallen, vernauwing van de luchtwegen door
kramp (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis), huiduitslag) heeft gehad
na gebruik van ibuprofen of andere NSAIDs of acetylsalicylzuur;
- als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmbloeding of –perforatie, gerelateerd aan een
behandeling met NSAIDs;
- als u terugkerende zweren of bloedingen in de maag of darm (twee of meer verschillende
episodes van bewezen verzwering of bloeding) heeft of heeft gehad;
- als u andere bloedingen zoals hersenbloeding of colitis ulcerosa (zweer in de dikke darm) heeft;
- als u de neiging hebt te bloeden;
- als u een ernstige stoornis in de werking van de nieren en/of de lever heeft;
- als u meer dan 6 maanden zwanger bent (zie ook onder “Zwangerschap”);
- als u ernstig hartfalen heeft (onvoldoende pompwerking van het hart).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- geneesmiddelen zoals Spidifen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer wordt gebruikt. Gebruik niet meer dan de aanbevolen
dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
- als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of denkt dat u hiervoor tot een risicogroep
behoort (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge cholesterolspiegel heeft of
als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u een geneesmiddel
inneemt.
- het gebruik van Spidifen gelijktijdig met NSAIDs moet vermeden worden. Bijwerkingen
kunnen geminimaliseerd worden door de laagste werkzame dosis gedurende de kortst mogelijk
periode nodig om de symptomen te controleren te gebruiken. Lange-termijn gewoontegebruik
van pijnstillers kan hoofdpijn en nierproblemen veroorzaken.
- als u bejaard bent, aangezien u een verhoogd risico kunt hebben op bijwerkingen.
- ernstige gastro-intestinale bijwerkingen (bloeding, verzwering en perforatie) werden
gerapporteerd bij het gebruik van NSAIDs op ieder moment van de behandeling. U moet uw
arts onmiddellijk contacteren als er ernstige maagdarmklachten optreden. Als u een
voorgeschiedenis heeft van maagdarmzweren, in het bijzonder indien gecompliceerd met
bloeding of perforatie, dan moet u uw arts contacteren vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
- als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmziekten (ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn)
aangezien hun toestand kan verergeren. U moet uw arts contacteren als er abdominale
symptomen optreden.
- als u stollingsproblemen, lever-, hart- of nierproblemen heeft.
- als u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft, omdat vochtretentie en vochtophoping
kunnen optreden.
- als u astma heeft of overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen. Omdat Spidifen
spasmen ter hoogte van de bronchen kan veroorzaken.
- als u een infectie heeft. De typische kenmerken van een infectie, zoals pijn, zwelling en
roodheid, worden onderdrukt door de ontstekingsremmende eigenschappen van Spidifen, zodat
u een ontsteking minder snel zou kunnen opmerken. Wees alert voor dit effect.
- als u lijdt aan een ziekte gekenmerkt door een vernietigen van de vezels die de huid, organen en
beenderen ondersteunen (collageenziekte, zoals systemische lupus erythematosus).
- als u gedurende lange tijd pijnstillers gebruikt. Hoofdpijn en nieraandoeningen kunnen
optreden.
- als u zwanger wilt worden, aangezien er enig bewijs is dat NSAIDs een verminderde
vrouwelijke vruchtbaarheid kunnen veroorzaken door een effect op de ovulatie. Dit is
omkeerbaar bij het stoppen van de behandeling. U moet uw arts informeren als u plant zwanger
te worden of problemen heeft om zwanger te worden.
- als u gezichtsstoornissen zou ontwikkelen bij het gebruik van dit product. Stop dan de
behandeling en contacteer uw oogarts.
- als een leverfunctietest gepland is, omdat NSAIDs de resultaten kunnen beïnvloeden.
- als u een huidreactie zou ontwikkelen gedurende het gebruik. Stop de behandeling en contacteer
uw arts bij het eerste optreden van huiduitslag, beschadiging van de slijmvliezen of ieder ander
teken van overgevoeligheid.
- het gebruik van Spidifen bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Spidifen kan het effect van antibloedstollingsmiddelen versterken. U moet daarom uw arts vertellen
dat u Spidifen gebruikt. Gelijktijdig gebruik van Spidifen met anticoagulantia is niet aangeraden
zonder medisch advies.
De bloeddrukverlagende effecten van zogenaamde betablokkers en ACE-inhibitoren of van sommige
vochtafdrijvende middelen zoals furosemide en thiazidediuretica kan verminderd zijn, wat betekent
dat bijkomende medicatie of hogere dosissen van deze geneesmiddelen nodig kan zijn.
De vorming van maagdarmzweren kan versterkt worden door gelijktijdig gebruik van
bijnierschorshormonen (corticosteroïden) (stoffen die onder andere een ontstekingsremmend effect
hebben).
Spidifen kan de bloedwaarden van digoxine (cardiaal glycoside, gebruikt bij hartfalen of
ritmestoornissen), fenytoïne (gebruikt bij epilepsie) of lithium (stof gebruikt bij sommige psychische
aandoeningen) verhogen. Daarom kan Spidifen hun bijwerkingen versterken.
Het risico op maagdarmzweren of een –bloeding kan verhoogd zijn bij het gelijktijdig gebruik van
Spidifen met andere NSAIDs, zoals acetylsalicylzuur of bijnierschorshormonen.
Spidifen kan de bloedwaarden van methotrexaat (gebruikt bij bepaalde rheumatische aandoeningen en
tumoren) verhogen.
Gelijktijdig gebruik met stoffen die de bloedstolling tegengaan (zoals aspirine, ticlopidine,
clopidogrel, dipyridamol) kan het risico op maagdarmbloeding verhogen.
Gelijktijdig gebruik met selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs, bv. fluoxetine, paroxetine,
sertraline) kan ook het risico op maagdarmbloeding verhogen.
Gelijktijdig gebruik met zidovudine (antiviraal geneesmiddel) kan het risico op bloeduitstortingen in
de weefsels (haematoma) of in een gewricht (haemarthrose) bij sommige HIV-seropositieve patiënten
verhogen.
Gelijktijdig gebruik van Spidifen met tacrolimus en ciclosporine (stoffen gebruikt bij transplantaties)
kan de toxiciteit ter hoogte van de nier verhogen.
Spidifen kan het effect van orale hypoglykemiërende stoffen en insuline (gebruikt bij suikerziekte)
verhogen. Het kan nodig zijn de dosis aan te passen.
Spidifen kan sommige laboratoriumresultaten beïnvloeden.
Gelijktijdig gebruik met lage dosissen acetylsalicylzuur (gebruikt ter preventie van
bloedklontervorming in de vaten) kan de effecten van acetylsalicylzuur verminderen.

Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, betareceptorblokkerende
medicijnen, angiotensine II-antagonisten), … en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen
gebruikt.
Chinolonen : gegevens uit dierproeven tonen aan dat NSAIDs het risico op stuipen kunnen
vergroten bij gelijktijdig gebruik van chinolonen. Patiënten die NSAIDs en chinolonen
gebruiken kunnen een verhoogd risico hebben op stuipen.

Gebruikt u naast Spidifen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Spidifen moet met een glas water of een niet alcoholische drank worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of apotheker, omdat het mogelijk is dat Spidifen niet voor u
geschikt is. U mag Spidifen enkel gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap gebruiken na
advies van uw arts en enkel wanneer het werkelijk noodzakelijk is.
Spidifen mag zeker niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Mocht u tijdens de therapie met Spidifen zwanger worden, raadpleeg dan uw arts.
Borstvoeding
Kleine hoeveelheden ibuprofen kunnen worden gevonden in moedermelk; het is niet waarschijnlijk
dat deze hoeveelheid bij de zuigeling enig effect veroorzaakt.
Het is niet nodig de borstvoeding te onderbreken bij een kortdurende behandeling met Spidifen aan de
aanbevolen dosering.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Spidifen kan bij bijzondere gevoelige personen aanleiding geven tot lichte slaperigheid en
duizeligheid, zodat dergelijke personen voorzichtig moeten zijn bij het besturen van voertuigen of
gebruik van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Spidifen 200 mg granulaat voor drank bevat:
- aspartaam : aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
- saccharose : indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- 29,1 mg natrium per zakje : voorzichtigheid is geboden bij patiënten op een gecontroleerd natriumdieet.
Spidifen 200 mg bruistabletten bevat:
- aspartaam : aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
- 2,24 mg natrium per bruistablet : voorzichtigheid is geboden bij patiënten op een gecontroleerd natriumdieet.
Spidifen 200 mg tabletten bevat:
- 41,35 mg natrium per tablet : voorzichtigheid is geboden bij patiënten op een gecontroleerd natriumdieet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Spidifen
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 20 kg, Voor volwassenen
Smaak Munt
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Spidifen 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Spidifen 200mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.