085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Veiligheid, privacy en cookies

Bij Viata vinden we je privacy en veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Ook wij hebben immers niet graag dat onze persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Vandaar dat we je uitgebreid willen informeren in deze privacy policy.

1.        Algemeen

De vennootschap Viata BV met maatschappelijke zetel te De-Billemontstraat 48 2440 Geel, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0458.756.451 (hierna “Viata”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website van Viata.

Viata handelt als verantwoordelijke bij de verwerking overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de Belgische wetgeving omtrent verwerking van persoonsgegevens alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Indien je vragen hebt rond deze privacy policy kan je je altijd wenden tot de Data Protection Officer Gianni De Gaspari via mail privacy@viata.be.

2.        Persoonsgegevens

2.1.     Accountgegevens

De door jou meegedeelde gegevens op het aanmeldingsformulier op de website, waaronder jouw persoonlijke identificatiegegevens, geboortedatum, geslacht, adres- en contactgegevens, jouw logingegevens, maar ook jouw bestellingen, betalingen en bankgegevens.

2.2.     Contactformulier en online chat

Door gebruik te maken van het contactformulier of de online chat deel je eventueel jouw namen, geslacht, emailadres, of ook telefoonnummer, jouw type vraag en de inhoud van jouw vraag mee.

2.3.      Cookies en surfgegevens

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Viata en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Viata website. Het gaat om: 1°) het IP adres 2°) het type en de versie van jouw browsersysteem 3°) de bezochte internet pagina’s 4°) je klikgedrag.

3.        Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

3.1.     Accountgegevens

Jouw accountgegevens, zoals hierboven omschreven, worden verzameld om:

  • jou de dienst te kunnen leveren zoals aangeboden op de website;
  • jouw account te kunnen beheren;
  • jouw bestellingen te kunnen afhandelen en verzenden en de betalingen te kunnen ontvangen en opvolgen.

Deze verwerkingen vinden hun rechtsgrond in jouw toestemming (art. 6.1.a AVG) en de uitvoering van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG). Deze gegevens worden bewaard zolang jouw account blijft bestaan.

Alle financiële gegevens en informatie over jouw bestellingen worden verwerkt in het kader van onze boekhouding. Deze verwerking wordt gebaseerd op onze wettelijke verplichting (art. 6.1.c AVG). Deze gegevens blijven minstens zeven jaar bewaard na de overeenkomstige transactie.

Jouw emailadres wordt eveneens gebruikt om jou, als bestaande klant, informatie te verstrekken over ons en ons aanbod en dienstverlening en het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren.

3.2.     Contactformulier en online chat

Deze verwerking is noodzakelijk om jouw vraag te kunnen beantwoorden en vindt rechtsgrond in de uitvoering van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG). Deze gegevens blijven maximum 7 jaar bewaard ter verbetering van onze dienstverlening. Indien deze gegevens gekoppeld zijn aan je account, dan bewaren we dit zolang je account blijft bestaan.

3.3.     Cookies en surfgegevens

Voor de cookies, hun gebruik, doeleinde, rechtsgrond en bewaartermijn verwijzen we naar de overeenkomstige passage onderaan dit document.

Jouw surfgegevens (IP-adres, browsersysteem, bezochte pagina’s en klikgedrag) wordt verwerkt om de Viata website beter af te stemmen op jouw gebruik door onder andere personalisatie, maar ook om marktonderzoek te voeren ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website.

De rechtsgrond van deze verwerking is de expliciete, voorafgaande toestemming van de betrokkene (art. 6.1. a AVG) om onze dienstverlening te verbeteren en meer af te stemmen op de markt. Het komt ons daarbij voor dat de impact op jouw privacyrechten beperkt zouden moeten blijven daar we anonimisatie toepassen op deze gegevens om er statistieken van op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.4.     Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Viata hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan privacy@viata.be.

3.5.     Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4.        Doorgifte

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Viata, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Viata failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Viata geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Viata zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Viata je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Viata zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Viata doet wel een beroep op derden voor de uitvoering van één of meerdere verwerking onder haar verantwoordelijkheid en volgens haar richtlijnen. Viata heeft hier verwerkingsovereenkomsten mee afgesloten, zoals dit wettelijk verplicht is, waarin tevens afdoende garanties worden bepaald die een veilige verwerking moeten verzekeren.

5.        Jouw rechten als betrokkene

5.1.     Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2.     Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Viata. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.     Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoe je geen redenen op te geven.

5.4.     Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.     Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.     Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.  Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

6.        Uitoefening van je rechten

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@viata.be, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

7.        Veiligheid en vertrouwelijkheid

Viata heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Viata aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Viata houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Viata niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Viata . Viata is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Viata raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en wachwoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

8.        Cookies

8.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan je ons contacteren via cookies@viata.be.

8.2.     Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

8.3.     Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Viata).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van Viata die bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Viata website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8.4.     Jouw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

8.5.     Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.     Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: https://www.youronlinechoices.eu/

9.        Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10.       Aanvaarding

De verwerking van jouw accountgegevens worden onder meer gebaseerd op toestemming. Door een account aan te maken, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Viata jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

Voor alle andere verwerkingen baseren we ons op andere rechtsgronden waar jouw toestemming niet vereist is.