Xanthium 400mg Capsules 60 stuks

Capsules 60 stuks
9,02
Op voorraad
9,02
Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van astma en bronchospasmen, in de vorm van capsules. Niet geschikt voor een acute crisis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Preventie en behandeling van symptomen van bronchospasmen (luchtpijptakkrampen) 
geässocieerd 
met astma, chronische bronchitis, emfyseem (destructie van de wand van de longblaasjes). 
Bij een acute aanval zijn andere geschiktere geneesmiddelen vereist, die uw arts je zou 
aanbevelen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Deze effecten zijn vaak te wijten aan inname van te hoge doses en kunnen bestaan uit : 
- maag-darmstoornissen : misselijkheid, maagpijn, braken, diarree, gebrek aan eetlust, 
bloederig 
braken, maag- en slokdarmzweer; 
- stoornissen van het centraal zenuwstelsel : slapeloosheid, nervositeit, hoofdpijn, 
prikkelbaarheid, 
beven, convulsies; 
- endocriniene/metabole stoornissen : hypokaliëmie, hyperglycemie, hypofosfatemie, 
hypomagnesiëmie, 
secretie van antidiuretische hormonen, lipidenafwijkingen, porfyrie; 
- hart- en vaatstoornissen : ritmestoornissen, hypotensie of hypertensie, palpitaties, 
roodheid; 
- ademhalingsstoornissen : versnelde ademhaling, ademhalingsstop, respiratoire alkalose ; 
- mogelijke allergische reactie : urticaria, pruritus met trombocytopenie en hemorragische 
diathese. 
Meer zelden: contactdermatitis, exfoliatieve erytrodermie die gepaard gaat met 
bronchospasme. 
Als u ongewenste effecten waarneemt die niet in deze bijsluiter staan, breng dan uw arts of 
apotheker ervan op de hoogte. 

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

XANTHIUM 400: Theophyllin. = 400 mg anhydric. - Cellulos. microcristallin. - Polyvidon. - 
Sucros. stearas - Polyvidon. - Polymeris. methacrylat. - Titan. dioxid. - Magnes. stearas - 
Polymeris. acrylat. siccum - Polysorbat. 80 - Simeticon. emulsio siccum - Gelatin. - Titan. 
dioxid. q.s. pro caps. gel. una 
XANTHIUM 400: dozen met 60 gelules en Unit-dose gedoseerd zijn aan 400 mg theophylline 
anhydrische en verpakt in doordrukverpakkingen. 

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gevallen waarin het geneesmiddel niet mag gebruikt worden 
- Kinderen jonger dan 6 jaar.
- Allergie voor theofylline, aminofylline of andere xanthinen (theobromine, cafeïne). 
- Overgevoeligheid voor een van de vulstoffen van de bereiding. 
 
Bijzondere voorzorgen 
- De gelules niet openen en de microkorrels niet stukbijten. 
- De voorgeschreven dosis niet vermeerderen zonder het advies van de behandelende 
geneesheer te vragen. 
- Voorzichtigheid is vooral geboden bij mensen die lijden aan hart-, lever-, long- of 
nierziekten, 
acute virale infecties, schildklierafwijkingen, hoofdpijn, en een maag- of duodenumzweer 
bij bejaarde patiënten. 
- Bij een astmacrisis moet men de toediening van een ander geneesmiddel op basis van 
theofylline 
vermijden, en mag men de voorgeschreven gelules niet verhogen. 
- Voorzichtheid is ook geboden bij epilepsie. 
- Als u een product of een geneesmiddel neemt dat sint-janskruid (Hypericum perforatum) 
bevat 
moet u daarmee STOPPEN voor u begint aan een behandeling met XANTHIUM . 
- Als u momenteel gelijktijdig wordt behandeld door een geneesmiddel of een product dat 
sintjanskruid 
(Hypericum perforatum) en XANTHIUM bevat, moet u eerst uw arts raadplegen 
alvorens u stopt met sint-janskruid in te nemen, omdat de dosering van XANTHIUM dan 
moet 
worden aangepast. 
 
Informatie voor het medisch corps 
Wegens de enge therapeutische marge van theofylline kunnen bij pati‚nten behandeld met 
theofylline met langdurige activiteit, snel toxische concentraties worden bereikt bij 
intraveineuse 
injectie van theofylline voor de behandeling van een acute crisis. Dit gevaar voor 
overdosering 
moet voor ogen worden gehouden en de behandeling van een crisis moet bij voorkeur met 
bv. een 
b-stympathicomimeticum worden uitgevoerd. 
Wegens grote interindividuele verschillen in het metabolisme van theofylline moeten de 
doses 
worden aangepast in functie van ongewenste reacties en (of) plasmawaarden. 
 
Onverenigbaarheden 
Er is tot op heden geen enkele fysicochemische incompatibiliteit bekend. 
 
Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen 
- De associatie met sympathicomimetica door inhalatie maakt het mogelijk om de posologie 
van 
de twee bestanddelen te verminderen en zo het risico op nevenwerkingen te verminderen. 
- Theofylline kan de effecten van digitalispreparaten op het hart verhogen. 
- Bepaalde geneesmiddelen kunnen de eliminatiesnelheid van theofylline verminderen en zo 
tot 
toxische spiegels leiden. 
Daarom is bij toediening van de volgende geneesmiddelen een verlaagde dosis theofylline 
noodzakelijk: 
• antibiotica (erythromycine, troleandomycine, clarithromycine, lincomycine, clindamycine) 
• geneesmiddelen tegen maagzweren en antacida (cimetidine, aluminium-gels) • bêtablokkers (propranolol, oxprenolol, alprenolol, labetalol)
• andere medicamenten (viloxazine, diltiazem, interferon alfa-2a, ticlopidine, fluvoxamine,
disulfiram, ranitidine). 
- Andere geneesmiddelen versnellen de eliminatie van theofylline en maken bijgevolg een 
verhoging 
van de dosis noodzakelijk: 
• slaapmiddelen en anti-epileptica (barbituraten, fenytoïne, carbamazepine...) 
• aminoglutethimide. 
Wie regelmatig rookt, dient dit aan de arts te melden omdat dan de dosis verhoogd moet 
worden; ook moet hem gemeld worden indien de patiënt ophoudt met roken omdat dan de 
theofyllinedosis verminderd moet worden. 
- Van bepaalde anti-depressiva (lithiumcabonaat) moet de dosis bij gebruik van theofylline 
verhoogd worden. 
- De associatie van theofylline met efedrine en eetlustremmers op basis van amfetamine is af 
te 
raden, want de ongewenste effecten van deze substanties versterken elkaar. 
- De quinolones, de orale contraceptiva, tacrine, verapamil en het anti-griepvaccin kunnen 
een 
vermindering van het theofyllinegehalte uitlokken. 
- Rifampicine kan een vermindering van het theofyllinegehalte uitlokken. 
- Er is een interactie waargenomen tussen sint-janskruid (Hypericum perforatum) en het 
werkzame bestanddeel in XANTHIUM. Deze interactie is waarschijnlijk te wijten aan een 
werking 
op bepaalde leverenzymen. Gebruik daarom XANTHIUM nooit samen met een 
geneesmiddel of product op basis van sint-janskruid (Hypericum perforatum). 
- Theofylline is een antagonist van de farmacologische werking van benzodiazepinen. 
- Furosemide kan een verlaging of een verhoging van de theofyllinewaarden veroorzaken. 
- Gelijktijdige toediening van adenosine en theofylline kan de elektrofysiologische effecten 
van 
adenosine blokkeren. 
- Overmatige inname van caffeïne (meer dan 6 à 10 koppen koffie) kan het metabolisme van 
theofylline inhiberen. 
- Een vetrijke maaltijd kan de absorptie van theofylline verhogen en een maaltijd rijk aan 
koolhydraten 
kan de absorptie van theofylline verlagen. 
In alle gevallen van gelijktijdige toediening van theofylline met één van de bovenvermelde 
geneesmiddelen, moet de arts gewaarschuwd worden en zal deze de doses aanpassen. 
 
Gebruik in geval van zwangerschap en borstvoeding 
Behoudens formeel advies van de geneesheer, is het af te raden theofylline te nemen tijdens 
perioden van zwangerschap en borstvoeding. Want indien men theofylline gebruikt op 't 
einde van 
de zwangerschap kan men bij de pas-geborene tekens zien optreden zoals misselijkheid, 
voedingsmoeilijkheden, 
irritatie. Op dezelfde manier kan het gebruik van theofylline tijdens de 
lactatie-periode prikkelbaarheid, onrust en slapeloosheid bij de zuigeling uitlokken. 
 
Besturen van voertuigen en gebruik van machines 
Tot dusver is geen enkele contra-indicatie bekend. 
Hoe gebruiken en in welke hoeveelheid? 
Het is noodzakelijk de behandeling, voorgeschreven door de geneesheer, heel strikt te 
volgen want 
elke zieke krijgt een behandeling aangepast aan zijn persoonlijk geval. Daartoe zal de arts 
eventueel de hoeveelheid theofylline in het bloed bepalen. 

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Xanthium
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type hoest Overige hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Astma, Preventie
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Xanthium 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.