085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Zyrtec 10mg Tabletten 40 stuks

Tabletten 40 stuks
11,82
Op voorraad
11,82
Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten, voor de behandeling van allergie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cetirizine dihydrochloride is het werkzame bestanddeel van Zyrtec.

Zyrtec is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Zyrtec geïndiceerd voor:
- de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en nietseizoensgebonden allergische rhinitis.
- de verlichting van urticaria.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De volgende bijwerkingen komen zelden of zeer zelden voor, maar u moet het gebruik van het
geneesmiddel stoppen en er met uw arts onmiddellijk over spreken, wanneer u één van deze
bijwerkingen waarneemt:
- Allergische reacties, waarvan ernstige reacties en angio-oedeem (ernstige allergische reactie die
zwelling van gezicht of hals veroorzaakt).
Deze reacties kunnen vroeg na de eerste inname van het geneesmiddel of later beginnen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 10 patiënten voorkomen)
- Somnolentie (slaperigheid)
- Duizeligheid, hoofdpijn
- Keelontsteking, neusontsteking (bij kinderen)
- Diarree, misselijkheid, droge mond
- Vermoeidheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 100 patiënten voorkomen)
- Agitatie
- Paresthesie (abnormale tintelingen van de huid)
- Buikpijn
- Pruritus (jeukende huid), huiduitslag
- Asthenie (extreme vermoeidheid), malaise

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 1000 patiënten voorkomen)
- Allergische reacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
- Depressie, hallucinatie, agressie, verwardheid, slapeloosheid
- Stuipen
- Tachycardie (versnelde hartslag)
- Verminderde leverfunctie
- Urticaria (netelroos)
- Oedeem (onderhuidse zwelling)
- gewichtstoename

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 10000 patiënten voorkomen)
- Trombocytopenie (verlaagd aantal bloedplaatjes)
- Tics (herhaaldelijke ongecontroleerde beweging)
- Flauwvallen, dyskinesie (onwillekeurige bewegingen), dystonie (abnormale langdurige
spiercontracties), beven, dysgeusie (smaakstoornis)
- Wazig zien, accommodatiestoornissen (moeilijk scherp stellen), oculogyretisch effect
(ongecontroleerd draaien van de ogen)
- Angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van gezicht of hals veroorzaakt),
geneesmiddeleruptie (aanhoudende roodheid van de huid door
geneesmiddelenovergevoeligheid)
- Afwijkende urinelozing (bedplassen, pijn en/of moeite met plassen)

Niet bekende bijwerkingen (frequentie kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens)
- Toegenomen eetlust
- Zelfmoordgedachten (terugkerende gedachten aan of preoccupatie om zelfmoord)
- Geheugenverlies, verslechtering van het geheugen
- Duizeligheid (gevoel van draaien of bewegen)
- Urineretentie (onmogelijkheid om de urineblaas volledig te ledigen)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Zyrtec?
- De werkzame stof is cetirizine dihydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
- De andere stoffen zijn microkristallijne cellulose, lactose monohydraat, , watervrije colloïdale
silica, magnesiumstearaat, Opadry Y-1-7000 (hydroxypropylmethylcellulose (E464),
titaandioxide (E171), macrogol 400).

Hoe ziet Zyrtec eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf en Y-Y logo.

Verpakkingen met 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 of 100 (10x10) tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Zyrtec niet innemen?
- wanneer u een ernstige nierziekte heeft (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder
10 ml/min);
- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten
(nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen) of voor één van de andere
stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Zyrtec?
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien
noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis bepalen.
Als u problemen heeft om uw blaas te ledigen (bijvoorbeeld problemen ter hoogte van het
ruggenmerg, de blaas of de prostaat), vraag dan uw arts om advies.

Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het
optreden van stuipen.

Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 pro mille (g/l), overeenkomend met één glas wijn) en het gebruik
van cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch significante wisselwerkingen waargenomen.
Doch zijn er geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere dosissen cetirizine en
alcohol samen ingenomen worden. Daarom wordt er echter aangeraden, zoals voor alle
antihistaminica, het gelijktijdige gebruik van Zyrtec met alcohol te vermijden.

Als u een afspraak hebt voor een allergietest, vraag uw arts dan of u de inname van Zyrtec gedurende
verschillende dagen vóór de test moet stopzetten. Het geneesmiddel kan van invloed zijn op de uitslag
van een allergietest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Zyrtec nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van Zyrtec.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Zyrtec door zwangere vrouwen dient te worden vermeden. Het toevallige gebruik van
dit geneesmiddel door zwangere vrouwen zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind
hebben. Desalniettemin zou het geneesmiddel alleen indien nodig en op medisch advies toegediend
moeten worden.
Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom dient u Zyrtec niet te gebruiken in de
periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u een arts geraadpleegd heeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Zyrtec in de aanbevolen dosis de aandacht, de
alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te
bedienen, na het innemen van Zyrtec, wordt u geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het
geneesmiddel reageert. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden.

Zyrtec filmomhulde tabletten bevatten lactose; indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Zyrtec
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Keyword Allergie, Allergische reactie, Gezwollen ogen, Hooikoorts, Uitslag, jeuk
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal

Zyrtec 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.